5 Temmuz 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31887

YÖNETMELİK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden:

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakülteleri hariç olmak üzere, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine bağlı yükseköğretim programlarında önlisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen günlerde ilgili birimlerce yürütülür. Üniversite Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli bir mazereti olmadan zamanında başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenciler, kayıt hakkını kaybeder.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Üniversiteye kayıt olan ve Türkçe düzeyi yeterli olmayan yabancı uyruklu öğrenciler; Rektörlüğün veya bir başka üniversitenin bu konu ile ilgili birim veya bölümüne kayıt yaptırır ve bu birim veya bölüm tarafından yürütülen Türkçe derslerine devam eder. Bu öğrenim sonunda başarısız olan öğrencilere 1 yıl ek süre verilir. Bu ek süre sonunda başarısız olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Bir lisans/önlisans programında öğretim programı Üniversite Eğitim-Öğretim Komisyonunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.”

“(6) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında örgün öğretim yapılır. Ancak ilgili birimin gerekçeli önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile uzaktan, yaygın, dışarıdan, ikinci öğretim, yaz öğretimi ve diğer öğretim türleri de yapılabilir.

(7) İlgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği gibi bazı dersler hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

(8) İlgili bölüm ve anabilim dallarının isteği ile çift anadal ve yandal eğitimi yapılabilir. Üniversitedeki çift anadal ve yandal programlarında eğitim-öğretime ilişkin hususlar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğretim programındaki dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda almak ve başarmakla yükümlü bulunduğu derslerdir. Seçmeli dersler ise öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek alabileceği derslerdir. Öğretim programları, öğrencilerin bu Yönetmelik kapsamındaki başka programlardan da ders alabilecekleri şekilde düzenlenebilir. Bu durumda ders alınabilecek programlar aynı düzeyde olmalıdır. Öğrenciler, ilgili programda öğretim planından kaldırılan dersler için; ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile açılacak sınavlara girerler ya da yeni öğretim planındaki eşlenik dersleri alabilirler, devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler yeni öğretim planında aynı kredi düzeyindeki farklı dersleri alabilirler. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için gerekli toplam kredi düzeyini sağlayabilmeleri için gerektiğinde zorunlu ve seçmeli derslerin birbirleri yerine alınabilmesi veya Üniversite seçimlik derslerinin alınabilmesi konusunda ilgili birimin yönetim kurulları yetkilidir.”

“(7) Lisans düzeyindeki programların 240 AKTS, önlisans düzeyindeki programların 120 AKTS kredilik ders içermesi zorunludur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Katkı payları ve öğrenim ücretleri her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Birimlerde her öğrenci için ilgili bölüm kurulunun önerdiği bir öğretim üyesi, öğretim üyesi bulunmadığı hallerde bir öğretim elemanı dekan/müdür tarafından akademik danışman olarak görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi her yarıyıl/öğretim yılı başında ders seçimi sürecinde bilgilendirir ve akademik durumunu öğrenciyle birlikte inceledikten sonra kayıt olunan derse/derslere onay verir. Ayrıca danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler; Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim, kariyer ve benzeri konularda bilgilendirir ve yönlendirir. Danışman, ekle/sil haftasında çalışma odasında bulunacağı saatler ile haftalık ders programını ve ofisinde bulunacağı saatleri ilan eder. Ekle/sil haftasında geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman, durumunu bir dilekçeyle ilgili birim yöneticisine bildirir. Birim yöneticisi, bu danışmanın yerine geçici olarak kayıt süresince bir öğretim elemanı görevlendirir ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarına kayıt olan yeni öğrenciler, birinci yarıyıl derslerine devam etme hakkına sahip olur ve birinci yarıyıl ders kayıtları yapılmış sayılır. Bu öğrenciler, ikinci yarıyılda ön koşulu yerine getiremedikleri için alamadıkları ön koşullu derslerin dışında kalan tüm dersleri almak ve ders kaydı yaptırmak zorundadır. Devam şartını sağladıkları fakat başarısız oldukları derslerin kapatılarak yerine eşlenik bir dersin konması halinde öğrenciler bu derslerden de devam almış sayılır. Takip eden yarıyıllarda önceki yarıyıllardan ders ve ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama durumunda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak şartıyla bulundukları yarıyıla ait derslere de yazılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, danışmanlarının ve bölüm başkanının veya birden fazla bölüm tarafından yürütülmesi durumunda ilgili kurul tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörünün onayını almak kaydıyla ortak zorunlu dersler hariç bulundukları yarıyıldaki tekrar dersleriyle birlikte ve ders saatleri çakışmayacak şekilde en fazla toplam 45 AKTS derse kayıt yaptırabilirler. Gerekli durumlarda bir yarıyılda bir programa kayıt yaptırılacak derslerin kredi üst sınırı, ilgili yönetim kurulu kararı ile düşürülebilir.

(2) Önceki yarıyıllardan tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bulunmayan başarılı lisans öğrencileri genel not ortalamalarının 3 ve üzerinde olması durumunda, varsa derslere ait ön koşulları sağlamak ve ortak zorunlu dersler hariç toplam 45 AKTS’yi aşmamak şartıyla ders saatleri çakışmayacak şekilde bir üst sınıftaki derslerden de alabilirler. Birinci sınıf öğrencileri üstten ders alamazlar.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresi içerisinde yapılacak sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl/yılsonu sınavları, bütünleme sınavları, mazeret sınavları ile tek ders ile ek sınavlardır. Sınavlar; çevrim içi ya da yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir.

(2) Bir dersin her yarı yılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde yapılacağı, her yarıyılın ilk üç haftası içinde Dekan veya Müdür tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde, bir sınıfa ait ortak zorunlu dersler hariç en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Sağlık nedeniyle Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık raporları ilgili yönetim kurulunun onayına sunulur. Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrenciler; bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle giremedikleri sınavlara, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girer.

(3) Yarıyıl/yıl sonu sınavları; sona eren yarıyıl/yıl içinde öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılan sınavlardır. Sınav programları, kısa süreli sınavlar hariç, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanlığı ve/veya dekanlık/müdürlüklerce hazırlanır ve sınavlardan en az yedi gün önce ilan edilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; derse kayıt olmak, derse devam etmek, uygulamalı derslerin uygulamalarında başarılı olmak ve gerekli diğer koşulları yerine getirmiş olmak gerekir.”

“(5) Mezun olması için staj dışında tek dersi kalan öğrencilerin daha sonraki dönemlere ait olan ve bu Yönetmelikte verilen sınav hakkını, bir yarıyılda bir defadan fazla olmamak koşulu ile daha önce kullanabilmelerine, ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilebilir. Bir öğrencinin tek ders sınavlarına girebilmesi için, ilgili dersi daha önce alıp başarısız olmuş ve devam şartını sağlamış olması gerekir. Tek ders sınavları için mazeret sınavları yapılmaz. Uygulamalı olan derslerle ilgili tek ders sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi  ile aynı fıkranın (c) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Başarı notu; Bir dersten başarılı olmak için yarıyıl/yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması zorunludur.”

“3) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak genel not ortalaması (GNO) CB (2,50) ve üzerinde olan öğrenciler DD başarı notu ile de başarılı sayılır ve başarı notu, katsayısı 1,50 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev ve uygulamaların önem kazandığı derslerde; bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili kurul tarafından belirlenerek ilan edilir. Tek ders ve ek sınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22- (1) Öğrencilerin kayıt yaptırmaları, kayıt dondurmaları, yatay ve dikey geçişleri, öğretim ve sınavlara ait işlemleri ve fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu ile ilişiklerinin kesilmesi hakkında ilgili yönetim kurulu karar verir. Öğrenciler, bu kararlara karşı onbeş gün içinde Rektörlüğe itiraz edebilir ve itirazları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Ders kredisinin ya da AKTS’nin eşit veya yüksek olması.”

“c) Öğrencilerin muaf olduğu derslerden her yarıyılda ortalama 30 AKTS ders geçileceği varsayılarak başarılmış derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı Kanunun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan derslerinin, kalan öğretim süresi içerisinde başarı ile bitirilmesi gerekir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Lisans programlarında en az 240 AKTS, önlisans programlarında en az 120 AKTS krediyi tamamlamış olmaları gerekir.”

MADDE 14- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.