4 Temmuz 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31886

YÖNETMELİK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl süreli mesleki hazırlık sınıfı hariç,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22- (1) Öğrenciler maddi hata gerekçesi ile Müdürlüğe yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Sınav sonuçlarına itirazlar sınav sonucunun ilanından itibaren en geç yedi gün içinde yapılır. İtiraz Müdürlükçe ilgili bölüm başkanlığına iletilir.  Sınavları performans değerlendirmesine dayalı olarak yapılan derslerin sınav notlarına itiraz olması halinde, öğrencinin sınav performansı kaydı, ilgili programda yer alan öğretim elemanları arasından Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenecek en az üç üyeden oluşan bir komisyon tarafından izlenerek yeniden değerlendirilir. İlgili ders sorumlusu ya da ilgili komisyon tarafından yeniden yapılacak değerlendirmenin sonucu bölüm başkanlığınca Müdürlüğe bildirilir.  İtiraz süresinin bitiminden sonra sınav sonucuna yapılacak itirazlar ve ders sorumlusu öğretim elemanı ya da ilgili komisyon tarafından talep edilecek not değişiklikleri işleme konulmaz.  Süresi içinde yapılan not değişikliği talepleri, en geç onbeş gün içinde, Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılarak Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.