3 Temmuz 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31885

YÖNETMELİK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hukuk Fakültesi hariç fakültelerde, yüksekokullarda, meslek yüksekokullarında ve Devlet Konservatuarında uygulanan önlisans ve lisans düzeyindeki kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri düzenlemektir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü ve 42 nci maddelerinde yer alan ‘‘Gaziosmanpaşa’’ ibareleri ‘‘Tokat Gaziosmanpaşa’’ olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Fakülte: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hukuk Fakültesi dışındaki fakülteleri,”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.