3 Temmuz 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31885

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/5/2019 tarihli ve 30766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin araştırma faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek amacı ile bilimsel etkinliklere sözlü bildiri, poster bildiri, ulusal ya da uluslararası makale ile katılan Dönem I, II ve III öğrencilerinin final ve bütünleme notlarına 5 (beş) puan, Dönem IV ve V öğrencilerinin yıl içi staj sınavlarına veya bütünleme sınavlarına ise 10 (on) puan eklenir. Bir bilimsel aktivite sadece bir kez kullanılabilir, bir staj sınavı için sadece bir bilimsel aktiviteden faydalanılabilir. Bir öğrenci aynı eğitim-öğretim yılı içinde final notuna en fazla 10 (on) puan, staj notuna ise iki farklı staj olmak üzere en fazla 20 (yirmi) puan katkı alabilir. Ulusal ve uluslararası makaleler için; bir makaleden makaledeki öğrencilerin tamamı ayrı ayrı faydalanabilir. Öğrenciler bilimsel faaliyetlerinden aynı eğitim-öğretim yılı ve bir sonraki eğitim-öğretim yılı içerisinde istediği zaman faydalanabilir. Daha sonrasında kullanılmayan faaliyetlerden puan alınamaz. Öğrencilerin başvuru yaptıkları bilimsel aktivitenin niteliği ve puan katkısı için kabul edilip edilmeyeceğine Yönetim Kurulu karar verir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.