2 Temmuz 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31884

YÖNETMELİK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ KAS İSKELET SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kas İskelet Sistemi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kas İskelet Sistemi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci ve 22 nci maddelerinde yer alan “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi” ibareleri “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (ı) ve (j) bentlerinde yer alan “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi” ibareleri “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi” olarak, aynı fıkranın (l) bendinde yer alan “Yıldırım Beyazıt Üniversitesini” ibaresi “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin  8  inci, 10 uncu ve 12 nci maddelerinin birinci fıkralarında yer alan “öğretim üyeleri” ibareleri “öğretim elemanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.