1 Temmuz 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31883

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 132/D maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Görevli tedarik şirketleri, 17 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında oluşturulan kategori için, Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde ve Kurul tarafından belirlenen süre boyunca; 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedelleri söz konusu süre boyunca kısmen veya tamamen ödemeyebilirler. Bu kapsamda yapılmayan avans ödemelerine ilişkin olarak;

a) İlgili fatura dönemine ait bakiye tutarların ödemesi fatura son ödeme tarihine kadar gerçekleştirilir.

b) Bakiye tutarlar için temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi oranı, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen faiz oranıdır.

c) İlgili fatura dönemi son ödeme tarihine kadar bu maddenin altıncı fıkrası uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.