1 Temmuz 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31883

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

FATİH PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET

ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan FATİH Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı, süre uzatımı, sözleşmenin feshi

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik kapsamında Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde; 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda artırımlı fiyat farkı ile ek fiyat farkı hesaplanması, süre uzatımı verilmesi ve sözleşmelerin feshine ilişkin usul ve esaslara göre işlem yapılabilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.