27 Haziran 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31879

YÖNETMELİK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HİPPOTERAPİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 25/6/2016 tarihli ve 29753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hippoterapi: Kas hastalıkları, down sendromu, gelişim bozuklukları, duyma ve denge bozuklukları, zeka geriliği gibi bir çok beşeri hastalığın amaca uygun atların çok boyutlu hareketlerinden ve vücut sıcaklığından yararlanılarak uzman hekim, fizyoterapist ve psikolog nezareti ve kontrolünde, at eğitim uzmanları desteğinde gerçekleştirilen tamamlayıcı bir tedavi yöntemini,

b) Merkez: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

d) Terapötik binicilik: Atın ritmik ve tekrarlı hareketlerinden istifade edilen tedavi amaçlı bir binicilik türünü,

e) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “öğretim üyesi” ibaresi “öğretim elemanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.