27 Haziran 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31879

YÖNETMELİK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretime, sınavlara ve kayıtlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile Hekimliği Dönemi (İntörnlük): Dönem 6 öğrencilerinin klinik becerilerini geliştirmek için aldıkları eğitimi,

b) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve benzeri sorunlarıyla ilgilenen ve Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyelerini,

c) AKTS (ECTS): Farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlayan bir akademik denklik sistemi olan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Başkoordinatör: Eğitim-öğretimde dönemler arası koordinasyonun sağlanmasından sorumlu öğretim üyesini,

d) Bütünleyici (Entegre) sistem: Konular arasında bütünlük ve uyum esasını gözeten eğitim sistemini,

e) Dekan: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

f) Ders grubu: Ders kurulunda yer alan ve ortak değerlendirilen dersleri,

g) Ders kurulu: Konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla aynı program içinde verilen teorik ve uygulamalı derslerin bütününü,

ğ) Dönem: Bir ders yılını tanımlayan en az otuz iki haftalık süreci,

h) Dönem koordinatörü: Bir dönemde ders kurulları veya stajlar arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumlu öğretim elemanını,

ı) Eğitim Komisyonu: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonunu,

i) Fakülte: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesini,

j) Geri Bildirim Komisyonu ve Program Geliştirme Komisyonu: Fakültede mezuniyet öncesi tıp eğitimi programını bütüncül bir yaklaşımla uluslararası ve ulusal gelişmeler ve düzenlemeler doğrultusunda sürekli iyileştirip geliştirmek üzere oluşturulan komisyonu,

k) İnteraktif eğitim: Öğrencinin eğitim sürecinde etkin olarak yer aldığı eğitim yöntemlerini,

l) Koordinatörler Kurulu: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulunu,

m) Mezunlarla İletişim Komisyonu: Mezunlar ile iletişimi sürekli ve güncel olarak korumada, gerekli veri tabanını ve ilişkili yöntemleri belirlemek, mezunlar ile iletişim ve dayanışmaya katkı sağlayacak konuları tespit etmek, etkinlikler düzenlemek, mezunlar ile iş birliği yaparak Fakülte ve eğitim programına katkı sağlamaya yönelik öneri ve yöntemler geliştirmek, mezunlar ile Fakültenin iç ve dış paydaşları arasında koordinasyonu sağlamak üzere kurulan komisyonu,

n) Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu: Fakültede mezuniyet öncesi tıp eğitimi programında yer alan sınav ve öğrenci değerlendirilmesine ilişkin etkinliklerin tamamını bir sistem anlayışıyla programlı şekilde ele alıp, Fakültenin öğrenci değerlendirme sisteminin tasarım ve işleyişini geliştirmek üzere oluşturulan komisyonu,

o) Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ): Problem çözme, araştırma yapma ve olgu tabanlı öğrenmeyi içeren eğitim yöntemini,

ö) Program Geliştirme Komisyonu: Eğitim programının değerlendirilmesine uygun model, yöntem ve araçları tanımlayarak düzenlemelerini sağlamak, eğitim programının işleyişi sırasında ortaya çıkan problemleri tespit etmek ve gerekli düzenlemeleri sağlamak, eğitim programına etki eden koşulları, eğitim ortamlarını, çalışma planlarını, stratejilerini takip ve geliştirmek üzere eğitim etkinlikleri, uygulamaları ve programın kısa ve uzun vadeli başarılarını değerlendirerek paydaşlarıyla bunlara uygun program iyileştirmelerini ve geliştirmesini sağlamak üzere kurulan komisyonu,

p) Rektörlük: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünü,

r) Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,

s) Staj: Bir alanda yürütülen teorik ve uygulamalı dersler ile klinik uygulamaların tamamını,

ş) Sürekli Yenilenme ve Gelişme Komisyonu: Tıp eğitimi ve öğretimi ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmek, paydaşlarından sürekli yenilenme ve gelişme adına ilgili konuları talep etmek, bu konuda yapılacak etkinlikler için uygun ortam sağlamak üzere kurulan komisyonu,

t) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

u) Yatay geçiş: Eşdeğer eğitim programı uygulayan fakülteler arasındaki öğrenci geçişini,

ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

İlk kayıt

MADDE 5- (1) Fakülteye, YÖK tarafından belirlenen kurallara göre tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Kayıt tarihleri Rektörlük tarafından belirlenerek ilan edilir. Kayıt işlemlerini belirlenen tarihlerde tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(3) Sağlık raporu, askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Yatay geçiş

MADDE 6- (1) Yatay geçiş için başvuran öğrencilerde aranacak koşullar şunlardır:

a) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile belirlenen hükümlere ve Senato kararlarına uygun olmak.

b) Yurt dışı başvurularında, Senato kararları doğrultusunda ve denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş bir tıp fakültesi veya Üniversitede eğitim ve öğrenim gördüğünü belgelemek.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt ve kabulleri, Yükseköğretim Kurulunun mevcut mevzuatı ve Senatonun konuyla ilgili kararları çerçevesinde yapılır.

(3) Yatay geçiş kontenjanları, ilgili kurullarca tespit edilir ve süresi içerisinde ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildirilir.

Ders, ders kurulu ve staj muafiyeti

MADDE 7- (1) Fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler, kayıttan sonraki ilk iki hafta içinde muafiyet isteği ile başvurabilir. Bu başvuru öğrencinin ders, ders kurulu ve stajları için yapılabilir. Fakülte Yönetim Kurulu ilgili intibak komisyonu kararlarına istinaden ders, ders kurulu ve stajların içeriklerini dikkate alarak muafiyet başvurularını karara bağlar.

Kayıt yenileme

MADDE 8- (1) Öğrencilik haklarından yararlanabilmek ve sınavlara girebilmek için her eğitim-öğretim dönemi başında akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt yenilemek zorunludur. Öğrenim harcı yatırması gereken öğrencilerin harçlarını zamanında yatırmaması durumunda kayıtları yenilenmez; o dönemin derslerine ve sınavlarına girme hakkı verilmez. Kayıt yenilenmeyen dönem, eğitim süresinden sayılır. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen ancak mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin kaydı, Dekanlıkça uygun görülen tarihte yapılır.

Eğitim dili

MADDE 9- (1) Fakültede eğitim dili Türkçe’dir. Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği almış öğrenciler için yabancı dil destekli programlar uygulanabilir. Yabancı dilde yürütülen programlarda derslerin alınması, uygulanması, sınavlarının yapılması ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine veya Senato esaslarına göre düzenlenir. Senato kararı ve yürürlükteki hükümler doğrultusunda bazı dersler yabancı dilde yapılabilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 10- (1) Tıp eğitimi her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden (sınıf) ya da 5500 saatlik teorik ve uygulama eğitiminden oluşur. Bir dönemde mesleki derslerin tamamında başarılı olamayan öğrenci, bir üst döneme devam edemez.

(2) Fakülteden uzaklaştırma cezası alan öğrencinin ceza süresi, azami eğitim süresinden sayılır. Azami eğitim süresi dokuz yıldır.

Dönem süreleri

MADDE 11- (1) Bir dönem en az otuz iki hafta ya da 1000 saatlik eğitim-öğretim süresini kapsar. Eğitim-öğretim dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Dönem 6’da eğitim-öğretim elli iki haftalık bir süreyi kapsar.

(2) Bir dersin/stajın belirlenen öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükü dersin AKTS kredisini ifade eder. Derslerin AKTS kredisi, öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak belirlenir.

(3) Her ders kurulun/stajın AKTS kredisi öğretim planında belirtilir. AKTS kredisi öğrencinin dönem çalışma yükü temel alınarak ders planı ile birlikte derslerin AKTS kredisi ilgili mezuniyet öncesi koordinatörler ve Eğitim Komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir. Bir öğrencinin bir yarıyıl/yılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü ders planında gösterildiği kadardır.

(4) Bir eğitim-öğretim yılı için ders ve uygulama kredisi toplamı en az 60 AKTS kredisidir. Tıp programında mezuniyet için ders ve uygulama kredisi toplamı en az 360 AKTS kredisidir.

(5) Akademik Takvim, her yıl Koordinatörler Kurulu tarafından oluşturularak Eğitim Komisyonuna sunulur. Eğitim Komisyonunda görüşüldükten sonra Fakülte Kurulunca tespit edilir, Senato tarafından onaylanır ve eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilan edilir. Eğitim-öğretim yılı başlangıç ve bitiş tarihleri, sınav tarihleri, kayıt yenileme ile benzeri konular akademik takvimde belirtilir.

Eğitim-öğretim sistemi

MADDE 12- (1) Fakültede entegre eğitim sistemi uygulanır. Entegre tıp eğitim sisteminde, vücuttaki organ sistemlerinin dersleri (teorik ve uygulama) ilgili disiplinlerce topluca verilir ve derslerin organizasyonu ders kurulu olarak ele alınır. Ders kuruluna temel oluşturan vücut organ sistemiyle ilgili öğrenim hedeflerine ulaşabilmek için, aynı sınıfta organ sisteminin multidisipliner verilmesi temel amaçtır. Entegre tıp eğitimi sistemi gereği, öğrenci ölçme ve değerlendirmesinde entegre derslerin yürütüldüğü ders kurulunun bütününden başarı esas alınır.

(2) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda ders kurulları yer almaktadır.

(3) 4, 5 ve 6 ncı sınıflarda dersler staj esasına göre yapılır. Bu sınıflarda; öğrencilerin tıbbın temel kavram ve ilkelerini, klinik olguların çözümlemesinde kullanması, tanı ve tedavi yaklaşımlarını, klinik ortamda gördüğü hasta ve hastalıklar açısından değerlendirip yorumlayarak uygun tanı ve tedavi yaklaşımlarını seçebilmesi, temel klinik becerileri yeterli düzeyde uygulayabilmesi, tıbbi uygulamalarda bilimsel, mesleki ve etik değerler konusunda uygun tutum ve davranışı sergileyebilmesini hedefleyen teorik derslerin ve uygulamaların yürütüldüğü stajlar yer almaktadır.

(4) Dersler; teorik ve/veya uygulamalı (laboratuvar, sözlü, atölye çalışmaları, proje, tıp sanatına dayalı uygulamalar ve benzeri çalışmalar) dersler şeklinde olabilir. Dersler zorunlu ve/veya seçmeli olabilir.

(5) Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan akademik takvim içerisinde, alan içi seçmeli dersler yer alabilir. Seçmeli dersler, öğrencilerin önerilen dersler içerisinden seçerek alacağı meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerdir. Seçmeli derse kaydolacak öğrenci sayısının alt ve üst sınırı ilgili kurul tarafından, mevcut altyapıya göre belirlenir. Seçmeli ders kredisi tüm dönem kredisinin %10 (yüzde onunu) geçemez.

(6) Her eğitim-öğretim yılı için tüm anabilim dalları Koordinatörler Kurulu tarafından belirlenen sayıda alan içi seçmeli ders hazırlığı yapmakla yükümlüdür. Öğretim üyeleri tarafından yeni eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere hazırlanan alan içi seçmeli ders başvuru teklifleri Koordinatörler Kurulu ve Eğitim Komisyonunda görüşülür. Ayrıca, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı veya koordinatörlük, yeni eğitim-öğretim yılında ders kurulu ve stajlarda sınıf amaç ve öğrenim hedeflerine uygun olan alan içi seçmeli derslerin açılmasını Dekanlığa teklif edebilir.

(7) Yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak alan içi seçmeli dersler Fakülte Kurulunun onayı sonrası Dekanlık tarafından ilan edilir.

(8) Dikey entegrasyon dersleri her eğitim-öğretim yılı başlamadan anabilim dallarının önerisi alınarak Koordinatörler Kurulu ve Eğitim Komisyonunda görüşülüp düzenlenir.

(9) Her eğitim-öğretim yılı sonunda dikey entegrasyon dersleri program değerlendirme sürecine uygun olarak değerlendirilir.

(10) Ayrıca İnteraktif, Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) ve güncel eğitim yöntemleri de kullanılabilir.

(11) Dönem 4 ve 5 stajları birlikte değerlendirilir.

(12) Stajlarda makale saatleri yapılabilir. Makale saatleri öğrenciler tarafından sunulan alan içi makaleleri kapsamaktadır.

Eğitim-öğretim programı ve yürütülmesi

MADDE 13- (1) Eğitim Komisyonu; Dekan veya eğitimden sorumlu Dekan yardımcısı başkanlığında Dekan tarafından üç yıl için atanan en az beş üyeden oluşur. Bu komisyon eğitim-öğretimin planlaması ile ilgili çalışmalar yapar. Gündem ile ilgili olarak Fakülte öğrenci temsilcisi Eğitim Komisyonu toplantılarına katılabilir.

(2) Fakültede eğitim-öğretim Dekanlıkça görevlendirilen Eğitim Komisyonu, başkoordinatör, dönem koordinatörü, dönem koordinatör yardımcısı, ders kurulu sorumlusu, staj sorumlusu, Ölçme Değerlendirme Komisyonu ve Program Geliştirme Komisyonu tarafından yürütülür.

(3) Koordinatörler Kurulu; Dekan veya eğitimden sorumlu Dekan yardımcısı başkanlığında başkoordinatör, dönem koordinatörleri ve yardımcılarından oluşur. Bu kurul eğitim-öğretimi uyum içerisinde yürütür. Kurul üyeleri Dekan tarafından bir eğitim-öğretim yılı için atanır. Görev süresi dolan koordinatör yeniden atanabilir.

(4) Komisyon ve kurul üyelerinin görev süreleri Dekanın görev süresinin sona ermesi ile biter. Görevinden ayrılan üyelerin yerine süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler atanır.

(5) Kurul ve Komisyon üyeleri bir sonraki dönemin eğitim-öğretim planı ve programı ile akademik takvimi hazırlar. Bu program Eğitim Komisyonunun görüşü ile Fakülte Kurulu ve Senatonun onayına sunulur.

(6) Her anabilim dalında bir öğretim üyesi, anabilim dalı başkanı tarafından staj sorumlusu olarak görevlendirilir. Staj sorumlusu, dönem koordinatörleri ile iş birliği içinde staj programının uygun bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

(7) Eğitim ve öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ile eğitim ve öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

(8) Fakültede mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi ile ilgili çalışma grubu, kurul, komisyon ve koordinatörlük oluşturulması Fakülte Dekanı tarafından sağlanır.

(9) Ders kurulu ve staj sorumlusu, dönem koordinatörü ile birlikte programların hazırlanması, duyurulması, öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimlerinin alınması, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yürütür.

(10) Geri bildirim komisyonu iki ayda bir toplanarak değerlendirmeler yapar.

(11) Program geliştirme komisyonu yılda en az iki defa toplanarak değerlendirmeler yapar. Program geliştirme komisyonu, mezuniyet öncesi eğitim süreçleri ile ilgilenir. Komisyon, Dekanlıkça görevlendirilen, eğitimden sorumlu Dekan yardımcısı, başkoordinatör, temel tıp bilimleri, dâhili tıp bilimleri ve cerrahi tıp bilimlerini içine alan öğretim üyelerinden oluşur. Gerekli görülen toplantılara; öğrenci temsilcisi olarak, dönem 1, 2 ve 3’ten bir, dönem 4 ve 5’ten bir, dönem 6’dan bir öğrenci olmak üzere en az üç öğrenci davet edilebilir.

(12) Sürekli Yenilenme ve Gelişme Komisyonu yılda en az iki defa toplanarak değerlendirmeler yapar.

(13) Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu kurul sınavları ve staj sınavları sonrası olmak üzere iki ayda bir toplanarak değerlendirmeler yapar. Ölçme ve Değerlendirme Komisyon üyeleri, Dekanlıkça görevlendirilen, Dekan yardımcısı, başkoordinatör, temel tıp bilimleri, dâhili tıp bilimleri ve cerrahi tıp bilimlerini içine alan öğretim üyelerinden oluşur. Gerekli görülen toplantılara; öğrenci temsilcisi olarak, dönem 1, 2 ve 3’ten bir, dönem 4 ve 5’ten bir, dönem 6’dan bir öğrenci olmak üzere en az üç öğrenci davet edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Devam, İzin ve Mazeretler

Mesleki dersler

MADDE 14- (1) Eğitim-öğretim programı kapsamındaki ders kurulları ve stajlarda yer alan tıp mesleği ile ilgili derslerdir.

Diğer dersler

MADDE 15- (1) Diğer dersler, mesleki dersler dışında kalan ve yükseköğretim mevzuatında belirtilen derslerdir.

(2) Güncel tıp eğitimi ve mevzuatlara uygun olarak mesleki ve meslek dışı seçmeli dersler verilebilir.

(3) Yabancı dil muafiyet sınavı; Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, her eğitim-öğretim yılı başında ilk iki hafta içinde açılan sınavdır. Bu sınavdan en az 60 (altmış) puan alan öğrenciler isterse yabancı dilden muaf sayılır. Bu öğrencilerin muafiyet sınavından aldığı notlar yabancı dil başarı notu olarak işlenir.

Devamla ilgili kurallar

MADDE 16- (1) Devamla ilgili kurallar aşağıda belirtildiği gibidir:

a) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır. Uygulamalı dersler; staj, laboratuvar çalışması, tartışma, makale sunumu, seminer, küçük grup çalışması, saha ve klinik çalışmaları gibi hususları kapsar. Stajlar tam gün olarak değerlendirilir.

b) Dönem 1, 2, 3’te bir ders kurulunun teorik/uygulama derslerinin ayrı ayrı olmak üzere %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci sınav hakkını kaybeder.

c) Mazeretli veya mazeretsiz olarak bir dönemin teorik/uygulama derslerinin ayrı ayrı olmak üzere %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, dönem sonu genel ve dönem sonu bütünleme sınavlarına giremez; bu süre mazeretsizse eğitim süresinden sayılır, mazeretliyse eğitim süresinden sayılmaz.

ç) Dönem 4 ve 5’te mazeretli veya mazeretsiz olarak bir stajın %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci staj sonu ve staj sonu bütünleme sınav hakkını kaybeder.

d) Dönem 6’da mazeretli veya mazeretsiz olarak bir stajın %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci stajdan başarısız sayılır.

İzin

MADDE 17- (1) Fakülte Yönetim Kurulu, öğrencilere haklı ve geçerli nedenler veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, araştırma gibi imkânların doğması halinde bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verebilir. Bu izin akademik yıl başlamadan önce istenir ve bu süre yasal eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(2) İlgili yönetim kurulları ile Rektörlük tarafından, spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ile yarışmalar gibi etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu öğrenciler, görevli oldukları süre içinde giremedikleri sınavlar için izinli sayılırlar. Ancak görevlendirme süresi kurul veya stajın %30’unu ve eğitim öğretim döneminde toplam on beş iş gününü geçemez.

(3) Farabi, Erasmus ve benzeri yurt içi ve yurt dışı isteğe bağlı, geçici öğrenci değişimlerine ilişkin izinler Yükseköğretim Kurulunun ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde, ilgili program koordinatörünün önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.

(4) Dönem 4 ve dönem 5 öğrencileri ilgili anabilim dalının staj içeriğini değerlendirmesi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi ve yurt dışı eşdeğer eğitim-öğretim kurumlarında staj yapabilir. Ancak alınacak stajların toplam süresi, ilgili döneme ait toplam staj süresinin %25’ini geçemez.

(5) Yatay geçişle fakülteye kaydolan öğrencilerin intibak süreçlerine ilişkin kurum içi ve kurum dışı staj alma talepleri intibak komisyonlarının kararları doğrultusunda Fakülte Yönetim Kulunca değerlendirilir.

(6) İntörnlük döneminde, yurt içi ve yurt dışı eşdeğer yükseköğretim programları arasında staj değişimi yapılamaz.

(7) İntörnlük döneminde Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesinin yedinci fıkrası gereği öğrencinin sağlık sorunları ile maruz kaldığı darp ve şiddet gibi mazeretlerin oluşması halinde, öğrencilerin staj değişim talepleri anılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde Fakülte Yönetim Kurulunca ayrıca değerlendirilir.

Mazeretler

MADDE 18- (1) Kayıt yenileme, devam, uygulama ve sınav şartlarından birini, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği bir mazeret nedeniyle yerine getiremeyen öğrencinin hakları saklı tutulur ve kaybettiği süre yasal eğitim-öğretim süresine eklenir.

(2) Öğrencinin eğitim-öğretim süresinde sağlık mazeretini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinden, mümkün olmadığı durumlarda ise resmi yataklı tedavi kurumlarından alınacak rapor ile belgelendirmesi ve Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Bunların dışındaki sağlık raporları işleme alınmaz. Fakülte Yönetim Kurulunca sağlık mazereti, kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(3) Mazeretlerle ilgili başvurular, sağlık raporunun başlangıcından itibaren en geç beş iş günü içinde Dekanlığa yapılır. Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini kabul veya reddedebilir.

(4) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olan veya tecil hakkı kaldırılarak silâh altına alınan öğrencilerin öğrenim hakları saklı tutulur. Öğrencinin mazeretin bitim tarihinden itibaren bir ay içinde Dekanlığa başvuru yapması zorunludur.

(5) Öğrencilerin sağlık mazeretleri haricinde kendi kusur veya ihmalleri dışında gelişen nedenlerden doğacak her türlü mazeretler ile oluşacak devamsızlıklar Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Danışman

MADDE 19- (1) Öğrencilere eğitim-öğretim konularında karşılaşacağı sorunların çözümünde yardımcı olmak amacıyla, her ders yılı için fakülte öğretim üyeleri arasından Dekanlıkça bir danışman atanır. Öğrenci danışmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları Senato tarafından kabul edilen yönerge ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Notlar

Dönem 1, 2 ve 3’te uygulanan sınavlar

MADDE 20- (1) Dönem 1, 2 ve 3’te uygulanan sınavlarla ilgili esaslar şunlardır:

a) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulunun sonunda yapılan sınavdır. Ders kurulunun son dersinden en geç üç gün sonra yapılır.

b) Dönem sonu genel sınavı: Her dönemin sonunda yapılan bütün ders kurullarını kapsayan sınavdır. Mazeret sınavı hariç, son ders kurulu sınavından en geç yirmi bir gün sonra yapılan sınavdır. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Komisyonunun desteğiyle dönem içindeki tüm müfredatı kapsayacak şekilde dönem koordinatörleri tarafından hazırlanır. Sınavın amaçları, kapsamı, yöntemi, soru biçimleri, soru sayısı, sınav süresi ilgili dönem koordinatörlüğü tarafından belirlenir.

c) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu genel sınavında başarısız olan ve bu sınava girmeyen öğrenciler için dönem sonu genel sınavından en geç yirmi bir gün sonra yapılan sınavdır.

ç) Diğer derslerin sınavları: Mesleki dersler dışında kalan derslerin sınavları dönem koordinatörlerince belirlenen tarihlerde yapılır. Dönem sonu bütünleme sınavı dönem sonu sınavından en geç yirmi bir gün sonra yapılır.

d) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Dekanlık tarafından belirlenen tarihte yapılır. Dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

e) Teorik derslerin sınavları yazılı, uygulamalı derslerin sınavları ise sözlü, yazılı, atölye çalışmaları, proje ödevi ve benzeri çalışmalar şeklinde yapılabilir.

f) Bir ders veya ders grubunun teorik ve uygulamalı sınavı ders saati ağırlıklarına göre birlikte değerlendirilir.

g) Uygulamalı sınavlar teorik sınavlardan önce yapılır. Uygulamalı sınava girmeyen öğrenci teorik sınava giremez.

ğ) Sınavlarda usulsüzlük yapan öğrencilere 0 (sıfır) puan karşılığı olan FF notu verilir ve haklarında disiplin soruşturması açılır.

h) Sınav sonuçları sınavdan sonra en geç on gün içinde ilan edilir.

ı) Sınavlarla ilgili usul ve esaslar Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

i) Sınavlar ve uygulama esasları Eğitim-Öğretim Rehberinde belirtildiği şekliyle yapılır. Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu, eğitim ve öğretim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenleme yapabilir. Acil durumlar dışındaki değişiklik ve düzenlemeler, Senatonun onayını takiben en geç bir hafta önceden ilgililere duyurulur.

j) Ders kurulu sınavında o ders kurulunda dersi olan tüm anabilim dalları, ders kurulu sorumlusunun önerisi ile Dekanlıkça belirlenen sayıda öğretim elemanı görevlendirir.

k) Zorunlu hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

l) Sınavlar, Dekanlıkça hazırlanan sınav takvimine göre yapılır. Sınav başlama saatinden itibaren on beş dakikadan sonra gelen öğrenciler sınava giremezler. Sınavın ilk ve son on beş dakikası içinde hiçbir öğrenci sınavdan çıkamaz.

m) Öğrencinin sınava girme hakkı olmadığı halde sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

n) Sınav kâğıtları ve/veya kayıtları en az iki yıl süre ile arşivlenir.

o) Makale saatleri öğrenciler tarafından sunulan alan içi makaleleri kapsar ve değerlendirme ilgili öğretim üyeleri tarafından yapılır. Makale saatlerinin ilgili kurul sınavına katkısı eğitim öğretim dönemi başında ilgili komisyon ve kurullar tarafından ilan edilir.

ö) Dönem 1, 2 ve 3 öğrencilerinin akademik faaliyetlere katılımlarını teşvik etmek amacıyla ilgili eğitim-öğretim dönemi içinde yürüttükleri/katkıda bulundukları özgün klinik ve/veya deneysel çalışmalardan yapılan ve bilimsel toplantılara bildiri olarak sunulan veya ulusal/uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayımlanan makalelere her eğitim-öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere dönem sonu genel/bütünleme sınavı yapılmadan önce, öğrencilerin yazılı olarak başvuru yapması halinde ilgili komisyon ve kurullar tarafından değerlendirilip uygun görülmesi şartıyla ilgili dönem sonu notuna bildiri için üç, makale için beş puan eklenir.

Dönem 4 ve 5’te uygulanan sınavlar

MADDE 21- (1) Dönem 4 ve 5’te uygulanan sınavlarla ilgili esaslar şunlardır:

a) Dönem 4 ve 5’te klinik dersler staj grupları halinde yapılır. Staj uygulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri, Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek eğitim-öğretim yılı başlamadan ilan edilir.

b) Staj sonu sınavı: Her stajın sonunda yapılan sınavdır. Dönem 4’te ve 5’teki staj sonu sınavları yazılı ve/veya uygulamalı, Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınavlar (OSCE) şeklinde yapılabilir. Dönem 4 ve 5’te staj sınavlarının şekli ilgili anabilim dalı tarafından dönem başında belirlenir ve zorunlu haller dışında ilgili öğretim yılı süresince değiştirilemez. Sınavlar, anabilim dalında ders veren öğretim üyesi ve görevlilerinin katılımı ile gerçekleştirilir.

c) Staj sonu bütünleme sınavı: Dönem 4 ve 5’te staj sonu sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, bu stajların bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları dönem koordinatörlerince belirlenen tarihlerde yapılır. Bütünleme sınav veya sınavlarında başarılı olmayan öğrencilere süreler elverdiği takdirde bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlama hakkı verilir. Bu staj tekrarlarının tamamında devam zorunluluğu vardır. Bütünleme sınavları o dönemin son stajının bitiminden itibaren en erken on gün sonra başlayacak şekilde programlanır.

ç) Mazereti kabul edilen öğrenci, yazılı müracaatı halinde aynı stajın sonraki sınavlarının birisinde mazeret sınavı hakkını kullanabilir.

d) İçinde bulunulan dönem programında yer alan tüm stajlar başarı ile tamamlanmadan üst sınıfa geçilemez. Gecikmeli olarak üst sınıfa yerleştirilen veya staj tekrarında başarısız olan ve bütünlemeye kalan öğrenciler, süreler elverdiği takdirde, sınıf sonu bütünleme sınavını beklemeden devam eden programda, o dersin bir sonraki staj sonu sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Başarılı oldukları takdirde beklemeksizin üst sınıf staj programına yerleştirilebilirler. Bu hakkı kullanmak isteyen öğrencilerin girmek istedikleri sınav tarihinden en geç bir hafta önce öğrenci işleri birimine dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bu durumdaki öğrenciler aynı günde en fazla iki sınava girebilirler. İlgili eğitim öğretim yılında bir sonraki staj grubunun sınavına bütünleme sınavı olarak girilmesi ve başarısız olunması durumunda stajın tekrarlanması gerekir.

e) Staj sonu ve bütünleme sınavlarında başarı notu hesaplanırken, öğrencinin staj süresince yapmış olduğu çalışmalar ve uygulamalar staj karnesi ile değerlendirilir ve pratik sınav notu olarak staj başarı notuna katkıda bulunur. Staj karnesi, başarı notuna 100 (yüz) puan üzerinden en az 10 (on) en fazla 20 (yirmi) puan olacak şekilde etki eder. Staj karnesinde zorunlu işlemleri mazeretsiz olarak tamamlamayan stajyerler, staj sınavına giremezler.

f) Makale saatlerinin değerlendirmesi öğretim üyeleri tarafından yapılır. Makale saatlerinin ilgili staj sınavına katkısı anabilim dalı tarafından dönem başında belirlenerek Fakülte Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

g) Sınavlarda usulsüzlük yapan öğrencilere 0 (sıfır) puan karşılığı FF notu verilir ve haklarında disiplin soruşturması açılır.

ğ) Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren en geç on gün içinde ilan edilir.

h) Stajların teorik ve/veya uygulamalı sınavı ders saati ağırlıklarına göre birlikte değerlendirilir.

ı) Sınavlarla ilgili usul ve esaslar Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

i) Dönem 4 ve 5 öğrencilerinin akademik faaliyetlere katılımlarını teşvik etmek amacıyla ilgili eğitim-öğretim dönemi içinde yürüttükleri/katkıda bulundukları özgün klinik ve/veya deneysel çalışmalardan yapılan ve bilimsel toplantılara bildiri olarak sunulan veya ulusal/uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayımlanan makalelere her eğitim-öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere kendi belirledikleri staj sonu sınavı/bütünleme sınavı yapılmadan önce, öğrencilerin yazılı olarak başvuru yapması halinde ilgili komisyon ve kurullar tarafından değerlendirilip uygun görülmesi şartıyla ilgili staj sonu notuna bildiri için üç, makale için beş puan eklenir.

Dönem 6 öğrencilerinin değerlendirilmesi

MADDE 22- (1) Dönem 6 intörn hekimlik eğitiminin amacı; öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak hekimlik mesleğinin uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını hekimlik mesleğini en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir. Öğrencilerin Dönem 6 notu, stajlara devamları, klinik, poliklinik, laboratuvar, saha çalışmaları, seminer ve toplantılara katılımları gibi uygulamalar değerlendirilerek ilgili stajların sorumluları tarafından verilir. Dönem 6 intörn hekimlik eğitimi esasları şunlardır:

a) İntörn hekimlik, aralıksız on iki ayı kapsayan bir dönemdir ve Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen staj gruplarına ayrılarak yapılır. Her öğrenciye bu dönemde yapılan tüm çalışmaların kaydedileceği uygulama/staj karnesi verilir.

b) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim elemanları gözetiminde çalışır. Öğrenci, eğitim aldığı anabilim dalına ait poliklinik, klinik, laboratuvar, ameliyathane gibi tüm bölümlerinde bulunmak ve eğitim almak zorundadır. İlgili anabilim dalı başkanı ve staj sorumlusu öğretim elemanı bu eğitimi sağlamak ve yürütmekle yükümlüdür.

c) Öğrenciler eğitim gördüğü anabilim ve bilim dallarının şartlarına uymak, nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, olgu sunumu, konferans, seminer ve benzeri diğer etkinliklere katılmak zorundadır.

ç) Bu dönemde öğrenciler çalıştıkları her anabilim dalına ait poliklinik, klinik ve saha çalışmalarındaki gayretleri, bilimsel toplantılardaki katılımları göz önüne alınarak anabilim dalı tarafından başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencilerin uygulama karnesi ve staj değerlendirme formu, Öğrenci İşleri Birimi aracılığıyla ilgili anabilim dalına iletilir.

d) İntörnlük eğitimi, Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılır.

e) İntörnlük dilimlerinde yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programı taslakları, intörnlük dönemine katkı veren anabilim dallarının akademik kurullarında görüşülerek belirlenir ve anabilim dalı intörnlük sorumlusu tarafından Dönem 6 koordinatörüne sunulur.

f) Eğitim Komisyonu her eğitim-öğretim yılından önce intörnlük döneminde uygulanacak yeni intörnlük eğitim programı taslağına son şeklini verir ve Fakülte Kurulunun onayına sunar.

g) Yeni eğitim-öğretim yılı içinde uygulanacak olan intörnlük dönemi eğitim programı Eğitim Komisyonu önerileri de dikkate alınarak Fakülte Kurulunca onaylanır ve yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

ğ) Geri bildirimler anabilim dalı intörn sorumlusu tarafından, staj sonunda alınarak anabilim dalı aracılığı ile Dekanlığa iletilir.

h) Stajdan başarısız olunması durumunda ilgili staj tekrar edilir.

ı) Dönem 6 öğrencilerinin stajlarıyla ilgili çalışma usul ve esasları Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

Ders kurulu, staj, dönem sonu genel veya dönem sonu bütünleme notu hesaplanması

MADDE 23- (1) Bir sınavdaki ders ve ders gruplarının her birinden alınan puanların toplamı o sınavın notunu belirler.

Notlar

MADDE 24- (1) Notlar 100 (yüz) üzerinden alınan puana göre düzenlenir. Altmış (60) ve üzeri puan alan öğrenci başarılı, altmışın altında puan alan öğrenci başarısız sayılır.

(2) Ders kurullarından alınan notların toplamı, toplam sınav sayısına bölünerek dönem ortalama puanı hesaplanır. Bu puanın %60’ı ile dönem sonu genel sınav puanının %40’ının toplamı dönem notudur. Dönem notu 60 (altmış) ve üzerinde olan öğrenci başarılı, 60’ın (altmışın) altında olan öğrenci ise başarısız sayılır. Başarı notunun kesirli çıkması halinde notun buçuk ve üzeri bir üst tam sayıya, daha küçükleri ise bir alt tam sayıya tamamlanır.

(3) Dönem notu başarısız olanlar ve dönem sonu genel sınavına girmeyenler dönem sonu bütünleme sınavına alınır. Bu sınavda elde edilen puanın %40’ı ile dönem ortalama puanının %60’ı toplanarak dönem notu hesaplanır. Dönem notu 60 (altmış) ve üzerinde olan öğrenci başarılı, 60’ın (altmışın) altında olan öğrenci ise başarısız sayılır. Bu notun kesirli çıkması halinde notun buçuk ve üzeri bir üst tam sayıya, daha küçükleri ise bir alt tam sayıya tamamlanır.

(4) Dönem 1, 2 ve 3’te ders kurulları not ortalaması yuvarlama yapılmadan 85,00 (seksen beş) ve üzerinde olan öğrenci isterse dönem sonu genel sınavına girmeyebilir. Bu durumda ders kurulları not ortalaması dönem notudur. Bu haktan faydalanmak isteyen öğrencinin dönem sonu genel sınavından en az on gün önce öğrenci işleri birimine dilekçe ile başvurması gerekir.

(5) Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar ve katsayılar aşağıdaki şekildedir:

      Başarı                       Derecesi                      Harf Karşılığı              Katsayısı

    90 - 100                       Pekiyi                                AA                          4.00

     85 - 89                        Pekiyi                                BA                          3.50

     75 - 84                           İyi                                   BB                          3.00

     70 - 74                           İyi                                   CB                          2.50

     60 - 69                          Orta                                  CC                          2.00

     55 - 59                      Başarısız                              DC                          1.50

     45 - 54                      Başarısız                              DD                          1.00

     40 - 44                      Başarısız                              FD                          0.50

        - 39                        Başarısız                              FF                          0.00

        DZ                        Devamsız                             DZ                          0.00

        GR                         Girmedi                               GR                          0.00

        YT                           Yeterli                                YT                            --

        YZ                          Yetersiz                               YZ                            --

         M                            Muaf                                  M                             --

(6) Kredisiz dersler için başarı (B), başarısızlık (K), yatay veya dikey geçişlerde muaf olunan dersler (M) ile tanımlanır.

(7) Fakültede sınıf geçme esası uygulanır. Bir dönem başarılmadıkça bir sonraki dönem, ilk üç dönem başarılmadıkça Dönem 4’te yer alan hiçbir staj alınamaz.

Dönem ve staj tekrarı

MADDE 25- (1) Dönem 1, 2 ve 3’te dönem notu, Dönem 4, 5 ve 6’da staj notu DC, DD, FD ve FF olan öğrenci ilgili dönemi veya stajı tekrarlar.

(2) Alan dışı ve üniversite seçmeli derslerinden başarısız olan öğrenci bir üst döneme devam edebilir. Bu derslerden başarılı olamayan veya karşılığı olan kredileri tamamlayamayan öğrenci mezun olamaz.

Derslerin kredisi

MADDE 26- (1) Bir dersin AKTS değeri; ders saatinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj gibi eğitim öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamandan oluşur.

Sınav notuna itiraz ve ilan

MADDE 27- (1) Fakülte ilan panolarına asılan ve fakülte internet sayfasına konulan her türlü duyuru ve ilan tebligat yerine geçer. Öğrenci, sınav sonuçlarına sadece maddi hata gerekçesiyle itiraz edebilir. İtirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa yapılır. Başvurular yedi iş günü içinde sonuçlandırılır. Maddi hata tespit edilirse Dönem Koordinatörü önerisi ile Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu gerekli düzeltmeleri yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diplomalar, Mezuniyet ve Disiplin

Diplomalar

MADDE 28- (1) Tıp doktoru diploması, tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara verilir.

(2) Diplomalara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Diplomalar Üniversite Senatosu tarafından belirlenecek esaslara göre düzenlenir. Öğrenciye, diploma hazırlanana kadar geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Öğrenci diplomayı teslim aldığında geçici mezuniyet belgesini iade eder.

b) Tıp doktoru diploması üzerinde Dekan ve Rektörün imzası bulunur.

c) Mezun olan öğrencilere diplomaları ile birlikte diploma eki (DE) verilir.

ç) Mezuniyet tarihi son sınav döneminin veya staj bitim tarihini takip eden iş günüdür.

d) Öğrenciye başvurusu üzerine başarı notlarını ve not ortalamasını gösteren “Not Döküm Belgesi” verilir.

e) Öğrencilere diploma verilebilmesi için, öğrencilerin katkı payları veya öğrenim ücreti ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimliklerini iade etmeleri gerekir.

f) Geçici mezuniyet belgesinin kaybedilmesi halinde mahalli gazetede, diplomanın kaybedilmesi halinde ise yurt çapında yayımlanan bir gazetede kayıp durumu ilan edilir ve diplomanın nüsha sayısını belirten yeni diploma düzenlenir.

Mezuniyet başarı derecesi

MADDE 29- (1) Mezuniyet başarı derecesi; mesleki derslerin tamamının ve diğer derslerin zorunlu olanlarının dönem sonu ve staj sonu notlarının ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. Eşitlik durumunda doğrudan sınıf geçenlere öncelik tanınır.

(2) Normal süreler içinde disiplin cezası almadan mezun olan öğrencilerden genel ortalaması BA olanlar onur, AA olanlar ise yüksek onur listesine girerek mezun olurlar ve bu durum transkriptinde belirtilir.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 30- (1) Öğrencinin aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Fakülte ile ilişiği kesilir:

a) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak.

b) Sağlık nedeniyle ilişik kesmek (öğrencinin bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporuyla belirlenmesi).

c) Fakülteye kayıt sırasında, sahte veya yanlış bilgi ve belge verdikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan, Fakülte Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Fakülte ile ilişiği kesilir. Söz konusu öğrenciler, Fakülteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen diploma dâhil belgelerin tümü iptal edilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır.

ç) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kaydın yenilenmemesi durumunda, Fakülte Yönetim Kurulu ile Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğrencilerin Fakülte ile ilişiği kesilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda, hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği ders/staj sayısı altı ve üzerinde olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

e) Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve alıp da devamı sağlanmayan ders/stajlar da dâhil olmak üzere başarısız ders/staj sayısını beş ve altına indiremeyen öğrencilerin Fakülte ile ilişiği kesilir.

f) Verilen ek süreler sonunda; mezuniyet için devam yükümlülüğü yerine getirilememiş bir dersi/stajı kalan veya devam yükümlülükleri yerine getirilmiş olsa dahi birden fazla başarısız dersi olan öğrencilerin Fakülte ile ilişiği kesilir.

g) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer haller.

(2) Öğrenciler, istedikleri takdirde, şahsen dilekçe ile başvuruda bulunarak (özel hallerde öğrencinin noter kanalı ile belirlediği bir vekil ile) kayıtlarını sildirebilirler. Kayıt sildirme işlemi posta yoluyla yapılamaz. Öğrencinin, kayıt sildirme isteğine ilişkin dilekçesinin kayda girdiği tarih ilişik kesilme tarihi olarak belirlenir ve Fakülte ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrencinin yatay geçiş ile başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi halinde kendisinin veya yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumunun talebi doğrultusunda öğrencinin kaydı silinir.

(4) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak öğrenciler, Dekanlığa başvururlar. Kaydı silinen öğrenci, istediği takdirde, Fakülteye verdiği lise veya dengi okul diplomasını geri alabilir. Bu öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz. Öğrencinin Fakülteden kaydının silinmesi halinde ödemiş olduğu öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

(5) Kendi isteğiyle kayıt sildiren, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan veya mezun olmak suretiyle Fakülteden ayrılan öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları gerekir.

Kayıt dondurma

MADDE 31- (1) Mazeretleri nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyecek olan öğrenciler, ilgili dönemin en geç ikinci haftası sonuna kadar başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversite tarafından belirlenmiş olan esaslara istinaden iki döneme kadar kayıt dondurabilir. Kayıt dondurma iş ve işlemlerine ilişkin süreçlerde Üniversite tarafından belirlenmiş olan esaslar uygulanır.

Disiplin

MADDE 32- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümleri ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 33- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak veya Fakülte ilan panoları ve resmi internet sayfasında duyurulmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülteye kaydolurken bildirdikleri ikamet adresini değiştirdikleri halde Fakültenin öğrenci işleri birimine bildirmemiş olan öğrenciler ile vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin Fakültedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 34- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 35- (1) 23/9/2013 tarihli ve 28774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.