27 Haziran 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31879

YÖNETMELİK

Sinop Üniversitesinden:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimle ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Enstitü Kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenen yarıyıl başlama/bitiş, ders, sınav ve benzeri etkinliklerin tarihlerini belirten lisansüstü eğitim-öğretim yılına ait takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/Anasanat dalı: Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

d) Anabilim/Anasanat dalı başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden Enstitü Müdürüne karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalı başkanını,

e) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok bir akademik takvim yılı süren ders tamamlama eğitimini,

f) Danışman: Enstitüde tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilere rehberlik etmek üzere ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca atanan öğretim üyesi veya doktorasını tamamlamış öğretim görevlisini, tezli yüksek lisans ve doktora programında ise öğretim üyesini,

g) Ders dönemi: Öğrencinin tez hazırlama aşamasına geçmeden ders aldığı dönemi,

ğ) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri tarafından hazırlanan proje çalışmasını,

h) Enstitü: Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

ı) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

j) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Her bir dersin AKTS kredisi ile dersten alınan notun katsayısının çarpımı sonucunun, alınan toplam AKTS kredisine bölünmesi suretiyle hesaplanacak değeri,

k) İkinci tez danışmanı: Lisansüstü program öğrencisinin tez çalışmasının gerektirdiği durumlarda birinci danışman tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca atanan, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişiyi,

l) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

m) Kredi sistemi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine (TYYÇ) uygun olarak ve AKTS’ye göre hesaplanan krediyi,

n) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere Enstitüde kayıtlı olan yüksek lisans ve doktora öğrencisini,

o) Özel yetenek sınavı: Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden anabilim/anasanat dallarına kabul edilecek öğrenciler için düzenlenen sınavı,

ö) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,

p) Senato: Sinop Üniversitesi Senatosunu,

r) Tez: Tezli yüksek lisans/doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

s) Tez dönemi: Öğrencinin ders aşamasını başarı ile tamamlayarak tez hazırlamaya geçtiği dönemi,

ş) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevlerini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

t) Ulusal kredi: Bir dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, atölye ve benzeri etkinliklerin ders saatlerinin yarısının toplamından oluşan kredi birimini,

u) Uzaktan öğretim programı: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmadan, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü öğretim programlarını,

ü) Üniversite: Sinop Üniversitesini,

v) Yarıyıl: Bir öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her birini,

y) Yeterlik sınavı: Derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesine yönelik yapılan sınavı,

z) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

aa) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

bb) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Lisansüstü öğretim programlarının açılması

MADDE 5- (1) İlgili anabilim/anasanat dalının başvurusu, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile yeni lisansüstü programlar ve uzaktan öğretim programları açılabilir.

(2) Bir programda, lisansüstü eğitim-öğretim yapılabilmesi için, o programla ilgili anabilim/anasanat dalında lisans eğitim-öğretimi yapılmakta olması şart değildir.

(3) Lisansüstü programlar, Enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile Enstitünün bir anabilim/anasanat dalına bağlı, o anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan bir lisansüstü program da açılabilir.

(4) Anabilim/Anasanat dallarınca önerilen programlar ile ilgili değişiklik önerileri, Enstitü Kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Enstitüde Rektörün önerisi ve YÖK kararıyla, lisansüstü öğretim yapmak üzere bir fakülte, yüksekokul, bölüm veya anabilim/anasanat dalından farklı ad ve içerik taşıyan, disiplinlerarası bir anabilim/anasanat dalı kurulabilir. Bu tür bir anabilim/anasanat dalının başkanı Enstitü Müdürü tarafından atanır. Anabilim/Anasanat dalı başkanının görev süresi 3 yıldır.

(6) Enstitüde Rektörün önerisi ve YÖK kararıyla, lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programlar ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanan protokolle yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Esaslar

Kontenjan tespiti ve ilanı

MADDE 6- (1) Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı, lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayısını ilgili anabilim/anasanat dalı öğretim üyelerince doldurulan öğrenci kontenjan talep formuna göre üzerlerindeki öğrenci yükü ve araştırma imkânlarını dikkate alarak Enstitüye önerir. Lisansüstü kontenjanlar Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Enstitünün öğrenci kabul edeceği lisansüstü programların adları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi, sınav tarihleri ve diğer hususlar Üniversite tarafından ilan edilir. Söz konusu ilan, her dönem başında öğrenci almak üzere verilebilir.

Başvurulara ilişkin esaslar

MADDE 7- (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile başvuru şartlarına uygun olmayan ve/veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

(2) Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurulabileceği ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda belirlenir.

(3) Tezli yüksek lisans programına başvuruda bulunacak adaylarda aranacak şartlar şunlardır:

a) Bir lisans diplomasına/YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES’e eşdeğer sayılan bir sınavdan eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Ancak;

1) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,

2) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,

ALES şartı aranmaz.

c) Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil puan şartı aranmaz.

ç) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

1) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

2) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

3) Engel düzeyi %40 ve üzeri yaygın gelişimsel bozukluk (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve yabancı dil puan şartı aranmaz.

(5) Doktora programlarına başvuruda bulunacak adaylarda aranacak şartlar şunlardır:

a) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvuranların bir mezuniyet belgesine ve başvurduğu programın puan türünde en az 65 ALES puanına veya eşdeğeri sayılan bir sınavdan eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 veya eşdeğeri bir puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek puan ve mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

c) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanlar anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun teklifi ve Senato kararı ile yükseltilebilir.

ç) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek puana sahip olmaları gerekir.

d) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunları daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda doktora programına başvuru yapabilir.

e) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

Öğrenci kabulü ve değerlendirme

MADDE 8- (1) Başvurular, Enstitü tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir:

a) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında YÖK tarafından belirlenen eşdeğerlik tablosu kullanılır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının %40’ı, varsa yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır. Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için değerlendirme toplamlarının 60 puan ve üstü olması gerekir. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunları kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için; mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, Senato tarafından, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ALES puanı yerine hesaplamalara dahil edilir.

c) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde; özel yetenek sınavı puanının %60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, varsa yabancı dil puanının %10’u değerlendirmeye alınır. Adayın başarılı sayılabilmesi için değerlendirme toplamlarının 60 puan ve üstü olması gerekir. Özel yetenek sınavının kapsamı, Senato tarafından çıkarılan usul ve esaslara göre belirlenir.

ç) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve mülakat puanının %20’si alınarak toplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için değerlendirme toplamlarının en az 70 puan olması gerekir. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunları kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için; mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, Senato tarafından, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ALES puanı yerine hesaplamalara dahil edilir.

d) Tezli yüksek lisans ve doktora programı başvuru değerlendirilmelerinde; taban puanın üstünde puana sahip adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Başarılı aday sayısı kontenjan sayısını aştığı takdirde sonraki adaylar başarı sırasına göre yedek olarak sıralanırlar. Sıralamada eşitlik halinde mezuniyet not ortalaması en yüksek olan adaya öncelik verilir.

e) Enstitü Yönetim Kurulu, adayların değerlendirmesini yapmak üzere, öğrenci kabul edecek anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca önerilen yedi öğretim üyesi içinden, yeterli ise çoğunluğu ilgili anabilim/anasanat dalından olmak üzere üç kişilik jüri oluşturur. Enstitü Yönetim Kurulu, disiplinlerarası anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca önerilen jüri üye sayısını artırabilir. Jüri ilanda belirtilen tarih, yer ve saatte toplanarak öğrencilerin değerlendirmesini yapar. Jüri üyeleri tarafından imzalanmış sonuç listesi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından en geç iki iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne sunulur. Sonuçlar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Uluslararası öğrenci başvuru koşulları

MADDE 9- (1) Uluslararası adayların başvuruları ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları esas alınarak yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 10- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve bilimsel hazırlık programına ilişkin diğer esaslar Senato kararı ile belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11- (1) Bir yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato kararı ile belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 12- (1) Üniversite içindeki başka bir Enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları ve diğer usuller Senato kararı ile belirlenir.

Kesin kayıt

MADDE 13- (1) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adayların listesi ile kesin kayıt için istenilen belgeler Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(2) Başvuruda istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir.

(3) Öğrenci alım ilanında belirtilen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine, başarı sırasına göre eksik kalan kontenjan kadar yedek adayların kayıtları yapılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybederler.

(4) Sahte, eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencilerin, kayıt işlemleri iptal edilerek haklarında kanuni işlem başlatılır.

Kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 14- (1) Lisansüstü öğrenciler, her yıl ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek ve Enstitü Müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi halinde, alınan katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Kaydını akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yenileyemeyen öğrenci, ders ekleme-bırakma süresi içerisinde mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği takdirde ilgili programa kayıt yaptırabilir. Mazereti Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen öğrencinin, ders kaydı ve öğrencilikle ilgili diğer işlemleri yapılmaz. Bu durumda geçen süreler kayıtlı bulunduğu programın azami süresinden sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Ders Sorumluları, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 15- (1) Diploma düzeyi ve o alan için Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı dikkate alınarak, her bir lisansüstü öğretim programında ilk kez açılacak dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyesi tarafından verilir. Açılması onaylanan derslerden ilgili yarıyılda açılacak olanlar ve dersi verecek öğretim üyeleri anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bir öğretim üyesi bir yarıyılda uzmanlık alan dersi, seminer, dönem projesi ve tez çalışması hariç, en fazla üç ders açabilir. Ancak bu sayı gerekli görülmesi halinde Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile arttırılabilir.

(4) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla da yürütülebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

Danışman

MADDE 16- (1) Lisansüstü öğrencilere, Üniversite kadrosunda bulunan veya 2547 sayılı Kanun kapsamında görevlendirilen öğretim üyeleri içerisinden bir tez danışmanı, tezli yüksek lisans programında birinci yarıyıl, doktora programında ise ikinci yarıyıl içerisinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrencinin de talebi dikkate alınarak Enstitüye önerilir. Tez danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programında birinci yarıyılın sonuna kadar, doktora programında ise ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(2) Doktora programında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(3) Danışmanlar, öğrencinin akademik başarısına, kişisel ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak şekilde alan seçimlerine, ders tercihlerine ve tez konusunun belirlenmesine öğrenci ile birlikte karar verir ve Enstitü ile ilgili resmî işlemleri zamanında yapmakla sorumludurlar.

(4) Tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(6) Gerekli hallerde tez danışmanı değişikliği, öğrencinin ve/veya tez danışmanı öğretim üyesinin mazeretini belirtir yazılı dilekçesini anabilim/anasanat dalına sunması üzerine, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(7) Danışmanlara ilişkin diğer esaslar Senato kararı ile belirlenir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 17- (1) Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki özel bilgi ve deneyimleri ile bu alandaki son gelişmelerin aktarılması, öğrencilere temel bilimsel araştırma teknikleri, araştırma ve yayın etiğinin öğretilmesi, akademik çalışma disiplininin verilmesi, çalışma alanı ile ilgili kaynakları izleyebilme yeteneğinin kazandırılması amacını taşıyan uzmanlık alan dersi verilir.

(2) Öğrenciye birden fazla danışman atanmış olması durumunda uzmanlık alan dersi yalnız birinci danışman tarafından verilir.

(3) Uzmanlık alan dersi; öğretim üyesinin, ders açma isteğinin Enstitü Kurulunca kabul edilip, Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren açılmış sayılır ve öğrenci kayıt yaptığı sürece öğretim üyesinin izinli, görevli olduğu günler ve resmi tatiller dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(4) Uzmanlık alan dersi her öğretim üyesi için, öğrenci sayısına bakılmaksızın, yüksek lisans ve doktorada haftada dörder saat olarak açılır.

Seminer

MADDE 18- (1) Seminerin amacı; öğrencinin çalışma alanı ile ilgili bir konuda hazırladığı sunumu öğrenci ve öğretim elemanlarına sunmasıdır.

(2) Seminere ilişkin uygulama esasları Senato kararı ile belirlenir.

Ders alma

MADDE 19- (1) Akademik yılı oluşturan her bir yarıyıl 30 AKTS kredisi dersten oluşur. Öğrenciye, her dönem öğrencinin seçimi ve danışmanın onayı ile en fazla 36 AKTS kredilik ders aldırılabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesi, ikinci ve/veya üçüncü yarıyılda alınan derslerle birlikte yürütülebilir.

(2) Başarısızlık nedeniyle tekrar edilen dersler ile başarısız olunan dersin yerine farklı bir ders alınırsa alınan bu dersler ilgili yarıyılın kredi yüküne dahil edilir.

(3) Bir öğrenci, ders dönemi süresince almak zorunda olduğu toplam ders kredisinin (seminer ve uzmanlık alan dersi hariç) yarısından fazlasını aynı öğretim üyesinden alamaz.

(4) Lisansüstü öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süre içinde ders ekleme-çıkarma yapabilir.

Ders tekrarı

MADDE 20- (1) Öğrenci; başarısız olduğu “zorunlu” ders veya dersleri tekrarlamak zorundadır. Herhangi bir nedenle zorunlu bir ders programdan kaldırılmışsa, öğrenci varsa başka bir zorunlu ders seçebilir, yoksa öğrencinin danışmanının uygun gördüğü seçmeli derse intibakı yapılır. Öğrenci başarısız olduğu seçmeli ders veya derslerin yerine, aynı derse veya başka bir derse danışmanının onayı ile kayıtlanabilir.

(2) Lisansüstü öğrenciler, almış ve başarmış olduğu dersleri tekrar alamazlar.

Ders saydırma

MADDE 21- (1) Bir öğrenci daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü programda alarak başarılı olduğu dersleri (uzmanlık alan dersi ve seminer hariç) danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla kayıtlı olduğu programda alması gereken derslerin yerine saydırabilir.

(2) Ders saydırma başvurusu öğrencinin kesin kayıt yaptırdığı yarıyılın, mazeretli kayıtların son gününe kadar yapılabilir. Daha sonraki yarıyıllarda yapılacak ders saydırma başvuruları dikkate alınmaz.

(3) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden alınan dersler, lisansüstü eğitim programında alması gereken derslerin yerine sayılır.

Devam zorunluluğu

MADDE 22- (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunlu olup, uzaktan eğitim ve öğretim yapan programlar hariç öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin %70'ine, uygulamaların ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin %80’ine devam etmiş olması gerekir.

(2) İlk kez alınan ya da devamsızlık nedeni ile başarısız olunan dersler hariç, tekrarlanan dersler için devam şartı aranmaz.

Sınavlar

MADDE 23- (1) Sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Sınav tarihleri anabilim/anasanat dalı başkanlığınca dengeli bir biçimde dağıtılarak programlanır. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavından oluşur. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(2) Derslerde bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim elemanı yarıyıl süresince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir.

(3) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme ve mazeret sınavlarının tarih ve yerleri Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrencilere ilân edilir.

(4) Öğrenciler, sınavlara ilân edilen gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

(5) Öğrencinin girmeye hakkı olmadığı halde girdiği dersin sınav notu geçersiz sayılır.

(6) Enstitü Yönetim Kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri olan öğrencilere giremedikleri ara sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilebilir. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(7) Bütünleme sınavına; yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler. Bütünleme sınavından alınan not yarıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirmeye alınır.

(8) Sınav sonuçlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden girilerek, onaylı çıktıları, sınav kâğıtları ve diğer dokümanlar ilgili öğretim elemanı tarafından en az beş yıl süreyle saklanır.

Ders değerlendirme esasları

MADDE 24- (1) Bir dersteki başarı durumu yarıyıl içinde yapılan ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar ve ödev gibi çalışmalarda öğrencinin gösterdiği başarı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir.

(2) Sınavların değerlendirilmesi, tam not olan 100 puan üzerinden yapılır. Sınavlarda, 100 üzerinden alınan puanlar aşağıdaki sınırlara göre nota çevrilir ve sınav sonuçları öğrenciye hem puan hem de not olarak bildirilir. Öğrencinin başarı notu, ara sınav puanının %40’ının, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanının %60’ının toplanması ile hesaplanır. Öğrencilere duyurulmak üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bilgi vermek koşuluyla, öğrencinin yarıyıl içinde yapacağı çalışmalar, sınav yerine ve/veya sınavlarla birlikte değerlendirilebilir. Bir dersten başarılı olabilmek için; ders notunun yüksek lisansta en az CB, doktorada en az BB olması gerekir. Notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo esas alınır:

     Puan                 Harf Notu              Katsayı

    90-100                     AA                      4,00

     80-89                      BA                      3,50

     70-79                      BB                      3,00

     65-69                      CB                      2,50

     50-64                      FD                      1,00

     00-49                      FF                      0,00

(3) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) M (Muaf): Öğrencilerin daha önce bir yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerden muaf olmaları durumunda kullanılır.

b) G (Başarılı, Geçti): Uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması, dönem projesinin başarı ile tamamlanması halinde kullanılır.

c) K (Başarısız, Kalır): Uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması, dönem projesinin başarısızlık durumu için kullanılır.

ç) B (Ders Bırakma): Herhangi bir sebeple bırakılan/bıraktırılan dersleri belirtir.

d) S (Süren Ders): Uzmanlık alan dersi, seminer, dönem projesi ve tez çalışmasının dönem içerisinde bitmeyerek devam etmesi durumunda kullanılır.

e) F1 (Devamsız): Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok, başarısız.

f) F2 (Devam etti): Yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavına girmedi, başarısız.

g) FF, FD: Başarısız dersler için kullanılır.

Genel ağırlıklı not ortalaması

MADDE 25- (1) GANO, öğrencinin Enstitüye kayıt olduğu tarihten itibaren, kayıtlandığı her bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı sonucu bulunan sayıların toplamının aynı derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(2) Ağırlıklı başarı ortalamasının hesabında, öğrencinin M, G, K, B ve S notu aldığı dersler dikkate alınmaz.

Notlarda maddi hata

MADDE 26- (1) Sınav sonuçlarına itiraz öğrenci tarafından, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapılır. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata tespit edilmesi durumunda, gerekçeli düzeltme ilgili öğretim elemanınca yapılır ve yapılan bu düzeltme anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından Enstitü Müdürlüğüne ve öğrenciye bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 27- (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği, Senato tarafından belirlenir.

(2) Yüksek lisans programları örgün, ikinci öğretim veya uzaktan eğitim yöntemleri ile yürütülebilir.

(3) Uzaktan öğretim yüksek lisans programlarıyla ilgili tüm hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı ortak yüksek lisans programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanan protokolle yürütülür.

(5) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izin hususları ile geçiş şartları Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 28- (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Süre

MADDE 29- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Dönem projesi

MADDE 30- (1) Danışman, öğrencinin dönem projesi konusunu akademik takvimde belirtilen süreye kadar Enstitü Müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Proje konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Başarısız olunması halinde, öğrenci bu dersi yeniden alır.

(3) Dönem projesi, ikinci ve üçüncü yarıyılda alınan derslerle birlikte de yürütülebilir. Dönem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi Enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp bağlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı vasıtasıyla Enstitüye teslim eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 31- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 32- (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

Ders

MADDE 33- (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 34- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Ancak; almakla yükümlü oldukları kredileri başarı ile tamamlamış, seminer dersini başarmış ve yüksek lisans tez çalışması başarılı bulunmuş olan öğrenciler, dönemlik AKTS sınırı aranmaksızın en erken üçüncü yarıyıl sonunda mezun olabilirler.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 35- (1) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu Etik Kurul Onayı gerektiriyorsa ilgili Etik Kurul Onayı/Başvurusu ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerilir. Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez konusu değişikliği aynı usul ile akademik takvimde belirtilen tarihe kadar yapılır.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 36- (1) Öğrenci, tezini Enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez yazım kılavuzuna uygun yazılmayan tezlerin savunma jürileri oluşturulmaz.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü, teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu ve tezi Enstitüye teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Tez savunma sınav jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tezler Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen esaslara göre jüri üyelerine gönderilir.

Tez savunma sınavı

MADDE 37- (1) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav jüri tarafından belirlenen, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır. İlan edilen tarihte tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim/anasanat dalı tarafından Enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek 15 gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(3) Jüri üyeleri, adayın sunduğu yüksek lisans tezini bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek, hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporlarını sınav günü ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına, karar aşaması dışında açık olarak yapılır. Ancak sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir, jürinin uygun görmesi halinde tez başlığında değişiklik yapılabilir. Bu karar ve jüri üyelerinin bireysel tez değerlendirme raporları ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde, Enstitüye bildirilir.

(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 38- (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezini veya Enstitü tarafından istenilen diğer belgeleri teslim etmeyen öğrenci kayıtlı olduğu programı tamamlamış sayılmaz.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 39- (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 40- (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 ulusal kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programlarında Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Ancak lisans programından alınan dersler doktora ders yüküne sayılmaz.

(3) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(4) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı tümleşik doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

Süre

MADDE 41- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı daha erken de tamamlanabilir. Ancak; tez öneri savunma sınavından sonra, en az üç tez izleme raporu sunarak başarılı olan öğrenci, dönemlik AKTS sınırı aranmaksızın tezini teslim edebilir.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 42- (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının ölçülmesidir. Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan ve doktora yeterlik dersine kayıt yaptıran öğrenciler başvuruları halinde yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlik sınavları yılda iki kez ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrencinin en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi gerekir.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca anabilim/anasanat dalında sürekli görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının görev süresi ile sınırlıdır. Anabilim/Anasanat dalı başkanının yeniden atanması veya üyelerden birinde değişikliğin gerekli olması halinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile komitenin görev süresi başlar.

(4) Doktora yeterlik komitesi, üyeleri arasından birini başkan seçer. Başkan, komitenin düzenli çalışmasından ve sınavların zamanında yapılmasından sorumludur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Sınavın tarih, yer ve saati ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilan edilir. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda, Senato tarafından çıkarılan usul ve esaslara göre başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınav için verilen süre bir saatten, sözlü sınav süresi yarım saatten az olamaz.

(6) Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ve sınav evrakı, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye gönderilir.

(7) Doktora yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyıl tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, kayıtlı olduğu programda alması gereken asgari AKTS ders kredisinin (uzmanlık alan dersleri ve seminer hariç) üçte birini geçmemek üzere fazladan ders almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları Senato tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 43- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İki danışmanlı tezlerde ikinci danışman komite toplantılarına katılabilir. Tez önerisi savunması ile takip eden tez izleme toplantıları bu komite tarafından yapılır.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme raporu

MADDE 44- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini, çalışma planını ve etik kurul onayı gerektiriyorsa etik kurul onayı ile birlikte tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine sunar.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul ve ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde tutanakla Enstitüye bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrencinin yazılı başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yeni bir danışman ve tez izleme komitesi atanabilir ve/veya yeni bir tez konusu belirlenebilir. Programa aynı danışman ve tez izleme komitesi ile devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; farklı bir danışman, tez konusu veya tez izleme komitesi ile devam etmek isteyen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Kabul edilen tez önerisi gerekli ise etik kurul onayı alındıktan sonra, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için;

a) Tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

b) Tez izleme komitesi, ilan edilen tarihte toplanarak tez çalışmasını başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan tez izleme komitesince ilan edilen tarihte toplantıya katılmayan öğrencinin tez çalışması başarısız sayılır. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Tez önerisinde savunulan rapor, tez izleme komitesi ara raporu olarak değerlendirilmez.

ç) Tez çalışması dersi alınmadan tez izleme komite raporu sunulamaz ve iki rapor arası en az üç ay olmalıdır.

(7) Kabul edilerek onaylanan tez önerisinde değişikliğin gerekli olması halinde, tez izleme komitesi konuya ilişkin bir rapor hazırlayarak Enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır.

(8) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tez çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 45- (1) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için; tez konusu veya çalışma alanı ile ilgili en az bir makalesini, ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlaması veya yayıma kabul yazısını Enstitü Yönetim Kuruluna sunması ve ilgili makalede Üniversitenin adının geçmesi gerekir.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü, teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu ve tezi Enstitüye teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Yedek jüri üyelerinden ve tez izleme komitesi dışındaki asil üyelerden en az birinin ilgili anabilim/anasanat dalından ve başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili anabilim/anasanat dalından olması gerekir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Öğrenci tarafından hazırlanan tezler, Enstitü Müdürlüğünce belirlenen esaslara göre jüri üyelerine gönderilir.

(5) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

Doktora tezi savunma sınavı

MADDE 46- (1) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, jüri tarafından belirlenen, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır. İlan edilen tarihte tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim/anasanat dalı tarafından Enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(3) Jüri üyeleri, öğrencinin sunduğu doktora tezini bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek, hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporlarını sınav günü ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez savunma sınavı, karar aşaması dışında öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Tez savunma sınav jürisinin uygun görmesi halinde tez başlığında değişikliğe gidilebilir. Bu karar ve jüri üyelerinin hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporları anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye bildirilir.

(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 41 inci maddenin beşinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 47- (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma ve izin

MADDE 48- (1) Lisansüstü öğrencilere; belgelendirecekleri haklı ve geçerli mazeretlerinin bulunması, eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması ve Enstitü Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer nedenlerle; bilimsel hazırlık ve tezsiz yüksek lisans programları için bir yarıyıla, tezli yüksek lisans programları için iki yarıyıla, doktora programları için dört yarıyıla kadar kayıt dondurma hakkı verilebilir. Kayıt dondurma süresinin bitimini takip eden yarıyılın başında öğrenci kaydını yeniler ve öğrenimine kaldığı yerden devam eder.

(2) Öğrencilere; askerlik görevleri, Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere veya yarışmalara katılmaları halinde, bir yılı geçmemek üzere faaliyetin süresi kadar izin verilebilir.

(3) Öğrenci kayıt dondurduğu/izinli sayıldığı süre içinde öğrenimine devam edemez, sınavlara giremez. Kayıt dondurma/izin süresi eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(4) Zorunlu haller dışında kayıt dondurma/izin isteklerinin en geç derslerin başlamasına kadar yapılması gerekir. Kayıt dondurma/izin talepleri Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(5) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

İlişik kesme

MADDE 49- (1) Bu Yönetmelikte yer alan başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan, tez savunmasına girmeyen veya tezini süresinde Enstitüye teslim etmeyen öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir. Ayrıca, aşağıdaki durumlardaki lisansüstü öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir:

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olanlar.

b) Kendi isteği ile kaydını sildiren veya başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla gidenler.

Disiplin işlemleri

MADDE 50- (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve ilan

MADDE 51- (1) Her türlü tebligat, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan adresine gönderilmek suretiyle yapılmış sayılır. Eğitim-öğretim süresince Enstitü tarafından yapılan ilan ve duyurular, öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 52- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato, Enstitü Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 53- (1) 4/10/2020 tarihli ve 31264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(2) 4/10/2020 tarihinden önce Üniversitede doktora programlarında kayıtlı olan öğrencilere 45 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(3) 2022-2023 eğitim-öğretim güz yarıyılından önce Üniversitenin tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler hakkında, 53 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 54- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 55- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.