27 Haziran 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31879

YÖNETMELİK

İskenderun Teknik Üniversitesinden:

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE, TEKNOLOJİ TRANSFER

OFİSİNDE, AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİNDE

GÖREVLENDİRİLMELERİNE VE ŞİRKET

KURABİLMELERİNE DAİR

YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilmeleri, şirket kurabilmeleri, kurulu bir şirkete ortak olabilmeleri ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmeleri, Teknoloji Transfer Ofisi şirket faaliyetlerinde görevlendirilmeleri ve Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görev alabilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilmeleri, şirket kurabilmeleri, kurulu bir şirkete ortak olabilmeleri ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmeleri, Teknoloji Transfer Ofisi şirket faaliyetlerinde görevlendirilmeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görev alabilmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 36 ncı, 39 uncu, ek 32 nci ve ek 33 üncü maddelerine, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi ile 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin on birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge: Teknoloji geliştirme bölgelerini,

b) Fakülte/enstitü yönetim kurulu: İskenderun Teknik Üniversitesine bağlı fakülte ve enstitülerin yönetim kurullarını,

c) Rektör: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu,

d) Şirket: Bölgede yer alan veya bölgede kurulacak olan şirketi,

e) Tam zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversiteden izinli olarak tüm çalışma zamanını bölgede, Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde geçiren öğretim elemanlarını,

f) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) şirketi: 2547 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesine göre kurulan şirketleri,

g) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: İskenderun Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) Yarı zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversitenin izni ile ve Üniversitedeki asli görevlerini yerine getirmek koşuluyla yarı zamanlı olarak bölgede, Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görev alan öğretim elemanlarını,

ı) Yönetici şirket: Bölgenin yönetim ve işletmesinden sorumlu teknoloji geliştirme bölgesi yönetici anonim şirketini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Elemanlarının Bölgede, Teknoloji Transfer Ofisinde, Şirket Faaliyetlerinde ve Ar-Ge veya Tasarım Merkezinde Görevlendirilmeleri ile Şirket Kurabilmeleri veya

Ortak Olabilmelerine İlişkin Esaslar

Öğretim elemanlarının bölgede, teknoloji transfer ofisinde, şirket faaliyetlerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezinde görevlendirilmeleri

MADDE 5- (1) Bölgede yer alan şirketlerde ve TTO şirket faaliyetlerinde hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanlarına unvan ve koşullara bağlı olarak ikinci fıkrada yer alan sürelerde aylıklı veya aylıksız, tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak çalışma izni verilebilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında görevlendirme çeşitleri ve sürelerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tam zamanlı ve aylıklı izinli görevlendirme: Üniversitede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre yapacakları çalışmaları, Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile bölgede yer alan şirketlerde ve/veya TTO şirketinde yapabilirler. Buna göre yapılacak görevlendirmelerde, Üniversitede en az altı yıl fiili hizmet süresini dolduran öğretim üyesine bir yılı aşmamak üzere aylıklı izin verilebilir. Bu izin, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile aylıksız olarak bir yıl daha uzatılabilir. Aylıklı izin verilen öğretim üyesi Üniversitedeki görevine döndükten sonra altı yıl fiili hizmet süresini doldurmadıkça tekrar 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi kapsamında tam zamanlı aylıklı izin alamaz. Bölgede yer alan şirketlerde veya TTO şirketinde tam zamanlı ve aylıklı olarak görevlendirilen öğretim üyelerine, Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez ve Üniversite birimlerinde idari görev verilmez. Bu öğretim üyelerinin bölgede yer alan şirketlerden veya TTO şirketinden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

b) Tam zamanlı ve aylıksız izinli görevlendirme: Üniversite öğretim elemanlarından bölgede yer alan şirketlerde veya TTO şirketindeki faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan ve tam zamanlı olarak istihdam edilecek olanlara, en son uzun süreli izin kullanım tarihinden itibaren en az üç yıl geçmiş olması koşuluyla bir yılı aşmamak üzere Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile aylıksız izin verilebilir. Öğretim elemanlarının tam zamanlı olarak bölgede görev alabilmeleri için; 2547 sayılı Kanunun 38 inci, 39 uncu ve 40 ıncı maddeleri kapsamında toplam görevlendirme süreleri kadar Üniversitede tam zamanlı olarak çalışmış olmaları gerekir. Görevlendirilen öğretim elemanlarının kadroları ile ilişkileri devam ettirilir. 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin bölgede geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. Tam zamanlı aylıksız izinli olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına, Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez, Üniversite birimlerinde idari görev verilmez. Bu öğretim elemanlarının bölgede yer alan şirketlerden veya TTO şirketinden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

c) Yarı zamanlı görevlendirme: Bölgede yer alan şirketlerdeki Ar-Ge faaliyetlerinde veya TTO şirketindeki faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanları; Üniversitedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile Üniversitenin uygun gördüğü sürelere bağlı olarak yarı zamanlı görevlendirilebilirler. Bu şekildeki yarı zamanlı görevlendirmelerde; öğretim elemanlarının, çalışmalarının niteliği, süresi ve karşılığında elde edeceği gelir, öğretim elemanı ile bölgedeki şirketler veya TTO şirketleri arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Sözleşmenin feshi hâlinde görevlendirme kendiliğinden sona erer. Bu öğretim elemanlarının bölgede yer alan şirketlerden veya teknoloji transfer ofisi şirketlerinden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

(3) Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanlarına unvan ve koşullara bağlı olarak aşağıda tanımlanan sürelerde aylıksız olarak Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışma izni verilebilir:

a) Tam zamanlı ve aylıksız izinli görevlendirilme: Üniversite öğretim elemanlarından; Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine gereksinim duyulan ve tam zamanlı olarak istihdam edilecek olanlara, en son uzun süreli izin kullanım tarihinden itibaren en az altı yıl geçmiş olması koşuluyla bir yılı aşmamak üzere aylıksız izin verilebilir. Öğretim elemanlarının tam zamanlı olarak Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görev alabilmeleri için 2547 sayılı Kanunun 38 inci, 39 uncu ve 40 ıncı maddeleri kapsamında toplam altı yıl Üniversitede tam zamanlı olarak çalışmış olmaları gerekir. Tam zamanlı olarak görevlendirilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bu şekilde aylıksız izne ayrılanlardan önceki görevleri sebebiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi veya geçici 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı veyahut iştirakçi sayılanların sigortalılık ve iştirakçilik ilişkileri hakkında 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on birinci fıkrasının ilgili hükümleri uygulanır. Tam zamanlı olarak aylıksız görevlendirilen öğretim elemanlarına, Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez, idari görev verilmez. Bu öğretim elemanlarının Ar-Ge veya tasarım merkezlerinden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

b) Yarı zamanlı görevlendirilme: Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine gereksinim duyulan Üniversite öğretim elemanları, Üniversitedeki görevlerini yerine getirmek koşuluyla Üniversitenin uygun gördüğü sürelere bağlı olarak Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yarı zamanlı olarak görevlendirilebilirler. Yarı zamanlı görevlendirmelerde; öğretim elemanlarının, Ar-Ge veya tasarım merkezlerindeki çalışmalarının niteliği, süresi ve karşılığında elde edeceği gelir, öğretim elemanı ile Ar-Ge veya tasarım merkezi arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Sözleşmenin feshi durumunda görevlendirme kendiliğinden sona erer. Bu öğretim elemanlarının Ar-Ge veya tasarım merkezlerinden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

Öğretim elemanlarının şirket kurması ve şirket ortaklığı

MADDE 6- (1) Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim elemanları, Üniversiteye başvurur. Üniversite Yönetim Kurulu başvuruyu inceleyerek öğretim elemanına; bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma izni verebilir. İlgili öğretim elemanının şirket yönetiminde görev alması hususunda, 5 inci maddedeki görevlendirme ile ilgili süre ve esaslar uygulanır.

(2) Bu kapsamda, öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlerden Üniversite adına alınacak patent hakkı, imtiyaz karşılığı ve benzeri gelirlerin miktarı veya oranı Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Üniversite Yönetim Kurulu, öğretim elemanlarının bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma başvurularını incelemek ve izlemek üzere bir komisyona görev verebilir.

(4) 5 inci madde ile birinci fıkraya göre bölgede görevlendirilmek isteyen öğretim elemanları; 4691 sayılı Kanuna göre yapacakları görev ve projelerde, akademik ve bilimsel etiğe ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun davranacaklarına dair bir taahhütname imzalayarak bu belgeyi başvuru evraklarına eklemek zorundadırlar.

Görevlendirmeye karar verecek merci ve izlenecek yöntem

MADDE 7- (1) Öğretim elemanlarının bölgede yer alan şirketlerde veya TTO şirketinde görevlendirilmeleri konusunda izin vermeye yetkili organ ve izlenecek yöntem, başvurunun niteliğine göre aşağıdaki şekilde yapılır:

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasına göre yapılacak görevlendirmeler; bölgede yer alan şirketlerdeki Ar-Ge faaliyetlerinde veya TTO şirketindeki faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan veya yaptığı araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bölgede yer alan şirketlerin yönetimlerinde görev almak isteyen öğretim elemanlarının ve/veya ihtiyaç sahibi şirketin Üniversiteye başvuruda bulunması üzerine, ilgili bölümün görüşü, fakülte/enstitü yönetim kurulunun kararı, Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Rektörün onayı ile yapılır. Görev süresinin uzatılmasında da aynı yol izlenir. Üç aya kadar olan görevlendirmeler ise ilgili bölümün görüşü, fakülte/enstitü yönetim kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile yapılır.

b) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak görevlendirmelerde; bölgede yer alan şirketlerdeki faaliyetlerde veya TTO şirketindeki faaliyetlerde hizmete ihtiyacı olan şirket/TTO şirketi, Üniversiteye veya Üniversitenin ilgili birimine başvuruda bulunur. Başvuru, öğretim elemanı ismi/isimleri belirtilerek olabileceği gibi araştırma ve uygulama projesi bazında da olabilir. Proje bazındaki taleplerde, projede yer alacak ve bölgede yer alan şirketlerde veya TTO şirketinde görev yapacak öğretim elemanları Üniversite tarafından önerilir. Proje bazındaki görevlendirmelerde, proje bir bölümden isteniyorsa ilgili bölüm başkanlığı, fakülte dekanlığı ve yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü/merkez müdürlüğünün uygun görüşü ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır. Birden fazla bölümü kapsayan projelerde, ilgili bölüm başkanlıkları, fakülte dekanlıklarının ve yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü/merkez müdürlüklerinin ayrı ayrı uygun görüş bildirmesi gerekir. Proje, Rektörlüğe bağlı bir araştırma ve uygulama merkezinden isteniyorsa, ilgili merkez müdürünün başvurusu, öğretim elemanlarının bağlı olduğu bölüm başkanlığının ve fakülte dekanlıklarının yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü müdürlüklerinin uygun görüşü ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır.

(2) Öğretim elemanlarının Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görevlendirilmeleri konusunda izin vermeye yetkili organ ve izlenecek yöntem, başvurunun niteliğine göre aşağıdaki şekilde yapılır:

a) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendine ve 6 ncı maddeye göre yapılacak görevlendirmeler Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yer alan faaliyetlerde hizmetine gereksinim duyulan öğretim elemanlarının ve/veya gereksinim sahibi şirketin Üniversiteye başvuruda bulunması üzerine, ilgili bölümün görüşü, fakülte/enstitü yönetim kurulunun kararı, Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Rektörün onayı ile yapılır. Görev süresinin uzatılmasında da aynı yol izlenir. Üç aya kadar olan görevlendirilmeler ise ilgili bölümün görüşü, fakülte/enstitü yönetim kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile yapılır.

b) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre yapılacak görevlendirilmelerde; Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yer alan faaliyetler için gereksinim sahibi şirket Üniversiteye veya Üniversitenin ilgili birimine başvuruda bulunabilir. Başvuru, öğretim elemanı isimleri bazında olabileceği gibi araştırma ve uygulama projesi bazında da olabilir. Proje bazındaki taleplerde, projede yer alacak ve Ar-Ge veya tasarım merkezinde görev yapacak öğretim elemanları Üniversite tarafından önerilir. Proje bazındaki görevlendirmelerde, proje bir bölümden isteniyorsa ilgili bölüm başkanlığının ve fakülte dekanlığının/enstitü müdürlüğünün uygun görüşü ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır. Birden fazla bölümü kapsayan projelerde, ilgili bölüm başkanlıkları ve dekanlıkların/enstitülerin ayrı ayrı uygun görüş vermesi gerekir. Proje, Rektörlüğe bağlı araştırma ve uygulama merkezinden isteniyorsa, ilgili merkez müdürünün başvurusu, öğretim elemanının bağlı olduğu bölüm başkanlığının ve fakülte dekanlığının/enstitü müdürlüğünün uygun görüşü ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında yapılan görevlendirmelerin toplam süresinin üç yılı geçmesi hâlinde, başvuru Üniversite Yönetim Kurulunda değerlendirilir. Bu süre Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Denetim

MADDE 8- (1) Bölgede yer alan şirketlerde veya TTO şirketlerinde görev almak isteyen veya görev uzatma talebinde bulunan öğretim elemanları; görevlendirme ya da görev uzatma başvurularına ayrıntılı bir çalışma planı eklerler. Bu öğretim elemanları; görev sürelerinin sonunda, bölgede yer alan şirkette veya TTO şirketlerinde yürüttükleri çalışmaya ilişkin bir raporu ilgili bölüm başkanlığına sunarlar. Bölgedeki şirketlerde çalışan öğretim üyeleri bu rapora ayrıca, yönetici şirketin, bölgede yapılan çalışmanın 4691 sayılı Kanun kapsamında uygunluğunu belirten değerlendirmesini eklerler.

(2) Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görev almak isteyen veya görev uzatma talebinde bulunan öğretim elemanları; görevlendirme ya da görev uzatma başvurularına ayrıntılı bir çalışma planı eklerler. Bu öğretim elemanları, görev sürelerinin sonunda, Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yürüttükleri çalışmaya ilişkin bir raporu ilgili bölüm başkanlığına sunarlar. Bu rapora ayrıca, Ar-Ge veya tasarım merkezinin değerlendirmesi de eklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce İskenderun Teknik Üniversitesinde çalışan öğretim elemanlarının bölgede yer alan şirketlerde veya TTO şirketinde görevlendirilme, şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev almalarına ilişkin olarak Rektör tarafından onaylanmış kararlar, izin verilmiş görevlendirmeler ve yapılmış olan süre uzatım işlemleri, süreleri tamamlanıncaya kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.