27 Haziran 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31879

YÖNETMELİK

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MANEVİ-PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 14/7/2014 tarihli ve 29060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Danışma Kurulu: Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,”

“ğ) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Danışma Kurulu.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Din Bilimleri Anabilim Dalı, yoksa Kelam ve İslam Mezhepleri Anabilim dalı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Yönetim Kurulu üyelerinden” ibaresi “müdür yardımcılarından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müdür yardımcısı

MADDE 12- (1) Fakülte içi veya dışındaki Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre için en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erince müdür yardımcılarının da görevi sona erer.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 13- (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen en az beş, en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu başkanını Rektör belirler. Görev süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunmaktır.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik 1/2/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.