25 Haziran 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31877

YÖNETMELİK

Nükleer Düzenleme Kurumundan:

NÜKLEER DÜZENLEME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nükleer Düzenleme Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Nükleer Düzenleme Kurulu ve Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanını,

b) İkinci Başkan: Başkanın herhangi bir nedenle görevde bulunmadığı hâllerde, Başkanın görev ve yetkilerini üstlenen ve Cumhurbaşkanı tarafından İkinci Başkan olarak görevlendirilen Kurul üyesini,

c) Kurul: Nükleer Düzenleme Kurulunu,

ç) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Nükleer Düzenleme Kurulu

Kurul

MADDE 4- (1) Kurul, Kurumun karar organıdır. Kurul; biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Başkan ve Kurul üyeleri, 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde ve 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesinde yer alan usul ve esaslara göre Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

(3) Kurul, 5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirir ve yetkilerini bağımsız olarak kullanır. Kurul kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurul kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez, tavsiye veya telkinde bulunamaz.

Başkan

MADDE 5- (1) Başkan, Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurul tarafından alınan kararların yürütülmesinden sorumludur.

(2) Başkanın herhangi bir nedenle görevde bulunmadığı hâllerde İkinci Başkan, Başkana vekâlet eder. Başkan ve İkinci Başkanın görevde bulunmadığı hâllerde; Kurula ilişkin görevlerin yerine getirilmesi için Kurul tarafından belirlenen bir Kurul üyesi Başkana vekâlet eder.

Kurul üyelerinin görev süresi ve sona ermesi

MADDE 6- (1) Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden atanabilir. Kurul üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde boşalan üyeliğe atanan kişi, yerine atandığı üyenin kalan görev süresini tamamlar.

(2) Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak aşağıda belirtilen hallerin Kurul tarafından tespit edilmesi halinde ilgili Kurul üyeleri görevlerinden çekilmiş sayılır ve bu durum Kurul tarafından Kurumun ilişkili olduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirilir:

a) Atanmak için gereken şartları taşımadıklarının veya gerekli şartları kaybettiklerinin tespit edilmesi.

b) Görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı haklarında verilen mahkûmiyet kararının kesinleşmesi.

c) Ağır hastalık, kaza veya başka bir nedenle altı aydan daha uzun bir süre görevlerini yapamaz durumda olmaları.

ç) Görev, izin veya hastalık gibi geçerli mazeretler dışında, art arda üç Kurul toplantısına veya bir takvim yılı içinde beş Kurul toplantısına mazeretsiz olarak katılmadıklarının tespit edilmesi.

Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 7- (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) 7381 sayılı Kanun, 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuat kapsamına giren faaliyetlere ilişkin yönetmelikleri çıkarmak, diğer düzenleyici işlemler, yetkilendirmeler ve onaylar ile ilgili karar almak.

b) İdari yaptırımlar hakkında karar vermek; idari para cezası, yetkinin kısıtlanması, askıya alınması veya iptali idari yaptırımlarının birlikte ya da ayrı ayrı uygulanmasına karar vermek.

c) Kurumun görev ve yetki alanı ile ilgili konularda strateji belirlemek ve Kurumun stratejik planını kabul etmek.

ç) Kurumun görev ve yetki alanına giren faaliyetlere ilişkin gerek görülen yerlerde merkeze bağlı birimler kurulmasına karar vermek.

d) Kurumun personel politikasına karar vermek.

e) 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ekinde yer alan (1) sayılı cetveldeki toplam kadro sayısı geçilmemek ve mevcut kadro unvanları veya 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerde yer alan, başkanlık müşaviri kadrosu ihdası hariç, kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere kadro sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesine ve kadroların kullanılmasına ilişkin hususlarda karar vermek.

f) Hizmet birimlerine verilen görevleri yerine getirmek üzere grup başkanlıkları kurulmasına karar vermek, bunların sayısını ve görev dağılımını belirlemek.

g) Belirli vasıfları taşıyan Kurum personeli arasından Kurum denetçilerini yetkilendirmek.

ğ) Kurumun yıllık faaliyet raporunu ve yıllık bütçesini onaylamak ve gerekli gördüğü durumlarda, bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına karar vermek.

h) Kurumun görev ve yetki alanıyla ilgili uluslararası kuruluşlara üyelik, bu kuruluşlara yapılacak ödemeler ile bu kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi olduğu uluslararası kuruluşların Kurumun görev ve yetki alanıyla ilgili projelerine katkıda bulunulması konularında karar vermek.

ı) Kurumun görev ve yetki alanıyla ilgili diğer ülkelerin kurum ve kuruluşları ile yapılacak iş birliğine karar vermek.

i) İşlem ve hizmet bedellerini belirlemek.

j) Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkında gerektiğinde sulhe, ibraya, terkine ve tahkime karar vermek.

k) Takibinde ya da üst dereceli yargı mercilerine intikalinde yarar görülmeyen dava ve icra takibinden vazgeçilmesi konusunda karar vermek.

l) Beş yıla kadar yıllara sâri yüklenmelere ait sözleşmeler yapılmasına ilişkin karar vermek.

m) Kuruma taşınmaz mal alınması, edinilmesi, satılması ve kiralanması konularında karar vermek.

n) 7381 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi kapsamındaki iş ve işlemlerin tesis edilmesine yönelik karar almak.

o) 7381 sayılı Kanun ve 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Kurul; 7381 sayılı Kanunla Kurula verilen görev ve yetkiler ile yetkilendirmelere ilişkin yetkilerinden nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesislerinin yetkilendirilmesi ve bu tesislerin kurulacağı saha onayı dışındaki yetkilerini Başkana devredebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Kurul toplantı gündemi

MADDE 8- (1) Kurul toplantı gündemi Başkan tarafından belirlenir. Kurul üyeleri Kurul toplantı gündemine ilişkin önerilerini Başkana iletebilir.

(2) Kurul toplantı gündemi ve gündemdeki konulara ilişkin karar taslakları, karar için gerekli dokümanlar ile Kurumun görüş ve önerileri, toplantı tarihinden en az iki iş günü önce Kurul Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kurul üyelerine dağıtılır.

(3) Bir toplantıda, Kurul toplantı gündeminde yer alan maddelerden görüşülemeyen veya karar alınamayan konular; herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bir sonraki toplantı gündemine dâhil edilir.

(4) Kurul toplantı gündeminde yer almayan konular Başkan tarafından gündeme alınabilir.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 9- (1) Kurulun haftada en az bir kez gündemli olarak toplanması esastır. Başkan ivedi durumlarda Kurulu toplantıya çağırır. Kurul toplantısını Başkan, Başkanın yokluğu halinde ise İkinci Başkan yönetir. İkinci Başkanın da görevde bulunmadığı hallerde, toplantıyı yönetecek üye Kurul tarafından belirlenir.

(2) Kurul, Başkanın belirleyeceği tarih ve saatte toplanır.

(3) Toplantıya katılamayacak olan Kurul üyeleri, geçerli mazeretlerini yazılı olarak Kurul Hizmetleri Müdürlüğüne bildirirler.

(4) Kurul, en az üç üye ile toplanır ve en az üç üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz.

(5) Toplantıda gündem maddeleri tartışıldıktan ve görüşmeler tamamlandıktan sonra oylamaya geçilir.

(6) Toplantılar esas itibarıyla Kurum merkezinde yapılır. Gerek duyulması halinde Kurul tarafından, Kurum merkezi dışındaki yerlerde de toplantı yapılabilmesine karar verilebilir.

(7) Toplantıların, üyelerin bizzat katılımı ile yapılması esas olmakla birlikte gerek duyulması ve Başkanın uygun görmesi halinde gerekli önlemler alınarak elektronik ortamda da toplantı yapılabilir ya da elektronik yollarla toplantıya katılım sağlanabilir.

Görüşmelerde usul ve oylama

MADDE 10- (1) Kararlar, müzakere yapılarak alınır.

(2) Başkan, gündem maddelerinin görüşülmesinde sıra dâhilinde Kurul üyelerine söz verir. Konu üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra oylamaya geçilir.

(3) Kararlar, kabul veya ret için el kaldırmak suretiyle işaretle oylanır.

(4) Kurul üyeleri; kendisi, eşi, evlatlıkları ve üçüncü derece dâhil kan ve ikinci derece dâhil kayın hısımlarıyla ilgili konularda toplantı ve oylamaya katılamaz. Bu durum karar metninde ayrıca belirtilir.

Görüşmelerin gizliliği ve toplantılara katılabilecek olanlar

MADDE 11- (1) Aksi kararlaştırılmadıkça, Kurul toplantılarındaki görüşmeler gizlidir. Kurul toplantılarına, Başkan ve Kurul üyeleri ile görevli personel dışında kimse katılamaz.

(2) Kurul; toplantılarında ihtiyaç duyması hâlinde, gündem maddeleri ile ilgili taraflar, kişiler veya temsilcileri, uzmanlık gerektiren konularda görüşleri alınmak üzere Kurum personelini veya toplantıya katılmasında fayda görülen Kurum dışından kişileri Kurul toplantısına davet edebilir. Ancak Kurul kararına ilişkin müzakere ve oylama, toplantıya dışarıdan katılanların yanında yapılmaz.

Kararlar

MADDE 12- (1) Toplantı bitiminde, toplantıda görüşülen gündem maddelerine ilişkin alınan kararlar yazılı olarak tespit edilir.

(2) Üyelerin karara ilişkin varsa ilave görüş veya karşı oy gerekçeleri, Kurul kararının alındığı toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde Kurul Hizmetleri Müdürlüğüne sunulur.

(3) Kurul toplantısında alınan her bir kararın yazıldığı son sayfa, toplantıya katılan Kurul üyelerinin isimleri yazılmak suretiyle üyelerce imzalanır, önceki sayfalar ise paraflanır.

(4) Toplantı ve karar numaraları, her yıl birden başlar ve o yılın sonuna kadar sıra numarasını takip eder.

Kararların saklanması

MADDE 13- (1) Kararlar Kurul Hizmetleri Müdürlüğü tarafından dosyalanır ve saklanır.

(2) Kurul kararlarının asılları, toplantı tarihi ve karar numara sırasıyla klasörler halinde bir araya getirilir ve her bir karar sayfası Kurul mührüyle mühürlenir, her bir klasörün kaç toplantı ve karardan ibaret olduğu tasdik edilir.

(3) Klasörler halinde bir araya getirilmiş Kurul kararlarının asılları, Kurul Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gizlilik derecesine uygun olarak muhafaza edilir.

(4) Toplantı gündemi ve kararlara ilişkin evrak ve diğer dokümanlar ilgili kararla ilişkilendirilerek Kurul Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ayrı bir dosyada muhafaza edilir.

(5) Karar örneklerinin aslına uygunluğu, Başkan veya Kurul Hizmetleri Müdürü tarafından onaylanır.

(6) Kurul kararlarının Başkan tarafından onaylı metni, Kurul Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilgili birim veya birimlere gönderilir. Birimlere gönderilecek onaylı karar örneklerinde ilave görüşler ve karşı oy gerekçeleri bulunmaz.

(7) Kararların onaylı örnekleri istekleri halinde Kurul üyelerine verilir.

Kararların açıklanması ve yayımlanması

MADDE 14- (1) Kurul tarafından yayımlanmasına karar verilen Kurul kararları, Resmî Gazete’de ve/veya Kurumun internet sayfasında yayınlanır.

(2) Toplantılarda görüşülen konular ve alınan kararlar hakkında basın ve yayın organlarına ancak Başkan tarafından açıklama yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenleme yetkisi

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte yer almayan ya da bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya yönelik aksaklıkların giderilmesine ilişkin hususlar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kurul kararı ile düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16- (1) 11/4/2019 tarihli ve 30742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Düzenleme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.