24 Haziran 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31876

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

BENZİN TÜRLERİNE ETANOL HARMANLANMASI HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1- 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan etanol harmanlama yükümlülüğünden fazla olan veya eksik kalan etanol miktarı gelecek takvim yılının yükümlülüğünün hesaplanmasında ayrıca dikkate alınır. Bir yükümlülük dönemindeki eksik harmanlama nedeniyle uygulanan idari para cezası bir sonraki dönem yapılacak mahsuplaşma işlemine engel teşkil etmez.”

MADDE 3- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Rafinerici lisansı sahiplerinin 2022 yılı harmanlama yükümlülüğü

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan harmanlama yükümlülük oranı 2022 yılında, rafinerici lisansı sahipleri için kara tankeri dolumu üniteleri vasıtasıyla teslim edilen benzin türlerinin toplamı üzerinden hesaplanır.”

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.