24 Haziran 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31876

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”

“h) İl müdürlüğü: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğünü,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Düzenli depolama tesisinin işletilmesinde çalışacak mühendis olan saha görevlileri, görev ve işlemlerini içeren ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik doğrultusunda yapılan sınav ve belgelendirme faaliyetleri sonucu verilen Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi alır. Düzenli depolama tesisi işletmecilerinin ve personelinin periyodik olarak meslek içi eğitimi işletmeci tarafından sağlanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Saha görevlileri

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce yürürlükte olan 13 üncü madde hükümlerine göre verilen saha yönetim ve işletme sertifikaları 31/12/2023 tarihine kadar geçerlidir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinde yer alan “Çevre ve Orman” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.