23 Haziran 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31875

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 16/6/2020 tarihli ve 31157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Uzman, Araştırmacı.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “altı ay” ibaresi “bir yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde, (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde ve (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Genel Müdürlük” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“2) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Mühendis, Heykeltıraş, Tekniker, Laborant, Programcı, Bilgisayar İşletmeni, Uzman, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Araştırmacı, Memur kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte, en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az altı yıl hizmeti bulunmak,”

“2) Laborant, Tekniker, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Ambar Memuru kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte, en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az dört yıl hizmeti bulunmak,”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.