22 Haziran 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31874

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

SATIN ALMA VE İHALE USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında -bu tarihler dahil- Başkanlık tarafından bu Yönetmelik kapsamında Belli İstekliler Arasında İhale Yöntemiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin alımlar için 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara ve sair mevzuatta yer alan hesaplamalara ve şartlara bağlı kalarak ek fiyat farkı verilebilir. Ek fiyat farkı, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri sözleşmeleri ile Başkanlıkça imzalanan sponsorluk anlaşmalarına istinaden, Belli İstekliler Arasında İhale Yöntemiyle yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, sponsorluk anlaşmasında belirtilen ödemeyi yapacak tarafın, ek fiyat farkı ödemesini kabul etmesi durumunda ek fiyat farkı hesaplanabilir. Bu kapsamda hesaplanan ek fiyat farkı tutarı, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara göre verilecek ek fiyat farkı tutarını aşamaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.