21 Haziran 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31873

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amaçlarına yönelik olarak verilecek Verimlilik Proje Ödülleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine ve 388/B maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağımsız değerlendirici: Ödül Yürütme Komitesi tarafından uzmanlık alanları ve deneyimlerine göre seçilen, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında görev yapan, Bakanlık personeli hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşu, özel sektör, üniversite veya sivil toplum örgütü temsilcisini,

b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Baş değerlendirici: Ön değerlendirme ve yerinde inceleme süreçlerinin planlanması, uygulanması ve Ödül Yürütme Komitesi ile ilgili taraflar arasındaki koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olan ve bağımsız değerlendiriciler arasından seçilen kişiyi,

ç) Genel Müdürlük: Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünü,

d) İşletme: Verimlilik Proje Ödüllerine başvuran kurum ve kuruluşları,

e) Ödül çağrısı: Bakanlık tarafından belirlenen, ödül takvimi ve kategorileri ile başvuru ve değerlendirme sürecine ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren çağrı duyurusunu,

f) Ödül jürisi: Ödül almaya hak kazanan projeleri belirlemekle sorumlu olan, biri Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü olmak üzere Bakanlıktan iki, üniversitelerden iki ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden bir üyeden oluşan ve Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürünün başkanlık ettiği jüriyi,

g) Ödül Yürütme Komitesi: Ödül sürecinin yürütülmesinden sorumlu olan, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü tarafından görevlendirilen Genel Müdürlük personelinden oluşan komiteyi,

ğ) Verimlilik Ödüllü İşletme: Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında ödül almaya hak kazanmış işletmeleri,

h) Verimlilik projesi: Bir işletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini, süreçlerinin performansını, hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini ve kârlılığını artırmaya, maliyetlerini azaltmaya, çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik gerçekleştirilen tamamlanmış projeleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

Görev ve sorumluluklar

MADDE 4- (1) Ödül süreci; Ödül Yürütme Komitesi, baş değerlendiriciler, bağımsız değerlendiriciler ve ödül jürisi tarafından yürütülür.

(2) Ödül sürecini yürütenlerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Ödül Yürütme Komitesi:

1) Ödül sürecinde gereken görevlendirme, proje ve değerlendirici gruplarını eşleştirme, bilgilendirme ve onay işlemlerini yürütmek.

2) Eksik ve yanlış bilgi ve belge içeren başvuruları reddetmek.

3) Ödül sürecine ilişkin yönlendirme ve koordinasyon görevleri ile eğitim ve organizasyon faaliyetlerini yerine getirmek.

4) Mevcut kaynakları göz önünde bulundurarak yerinde inceleme ve nihai değerlendirme yapılacak proje sayısını belirlemek.

5) Nihai değerlendirmesi yapılacak projelerle ilgili bilgi ve belgeleri ödül jürisine sunmak.

b) Baş Değerlendirici:

1) Eğitimlere, uzlaşım toplantılarına ve yerinde incelemelere katılmak.

2) Sorumlu olduğu projeleri zamanında değerlendirmek.

3) Uzlaşım toplantılarını planlamak ve gerçekleştirmek.

4) Yerinde incelemeleri planlamak, uygulamak ve işletme ile iletişimi sağlamak.

5) Sorumlu olduğu projelere ilişkin uzlaşım toplantılarında belirlenen ve bağımsız değerlendiriciler tarafından onaylanan puanlamaları Bakanlığa iletmek.

c) Bağımsız değerlendirici:

1) Eğitimlere, uzlaşım toplantılarına ve yerinde incelemelere katılmak.

2) Sorumlu olduğu projelerle ilgili değerlendirmesini baş değerlendiriciye eksiksiz ve zamanında ulaştırmak.

3) Sorumlu olduğu projelere ilişkin uzlaşım toplantılarında belirlenen puanlamaları onaylamak.

ç) Ödül jürisi:

1) Nihai değerlendirmeyi gerçekleştirerek ödül almaya hak kazanan projeleri belirlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru

Proje başvurularının alınması

MADDE 5- (1) Başvurular, proje yürütücüsü işletmeler tarafından yapılır.

(2) Çağrının açıldığı yıl veya bir önceki yıl içerisinde tamamlanan projeler için başvuru yapılabilir.

(3) Her proje için sadece bir defa başvuru yapılabilir.

(4) Daha önce herhangi bir kuruluştan ödül alan projeler ile başvuru yapılamaz.

(5) Bir işletme her bir ödül çağrısında en fazla beş proje ile başvurabilir.

Proje başvurularının kabul edilmesi

MADDE 6- (1) Başvurusu kabul edilen projeler, 5 inci maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak Ödül Yürütme Komitesi tarafından belirlenir.

(2) Eksik ve yanlış bilgi ve belge içeren başvurular, Ödül Yürütme Komitesi tarafından reddedilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme ve Ödüller

Değerlendirme kriterleri ve puanları

MADDE 7- (1) Projeler bu Yönetmeliğin eki Ek-1 Değerlendirme Kriterleri ve Puanlarında yer alan kriterler ve bu kriterlere ait puanlar göz önüne alınarak 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Projelerin değerlendirilmesi

MADDE 8- (1) Her bir proje için, uzmanlık alanları dikkate alınarak yeterli sayıda bağımsız değerlendirici görevlendirilir.

(2) Başvurusu kabul edilen projeler; ön değerlendirme, yerinde inceleme ve nihai değerlendirme olmak üzere aşağıda gösterildiği şekilde üç aşamada değerlendirilir:

a) Ön değerlendirme:

1) Projeler, başvuruda verilen bilgi ve belgeler üzerinden bağımsız değerlendiriciler tarafından bireysel olarak değerlendirilir.

2) Bireysel değerlendirmelerden sonra yapılan uzlaşım toplantısında her proje için ön değerlendirme puanı belirlenerek baş değerlendirici tarafından Bakanlığa iletilir.

3) Yerinde inceleme aşamasına kalacak projeler, ödül kategorileri dikkate alınarak ön değerlendirme puanı en az 70 ve üzeri olanlar arasından Ödül Yürütme Komitesi tarafından belirlenir.

b) Yerinde inceleme:

1) Ödül Yürütme Komitesince belirlenen projeler için işletmelere yerinde inceleme ziyareti yapılır.

2) Yerinde inceleme, her proje için en az iki bağımsız değerlendiricinin katılımıyla, ön değerlendirme aşamasında açık olmayan konuların açıklığa kavuşturulması, başvuruda beyan edilen bilgi ve belgelerin doğrulanması ile proje sonuçlarının ve etkilerinin gözlemlenmesi amaçlarına yönelik olarak gerçekleştirilir.

3) İşletmeler, bağımsız değerlendiricilere projeleriyle ilgili gerekli bilgi, belge ve olanakları sağlamakla yükümlüdür.

4) Yerinde inceleme sonrasında bağımsız değerlendiricilerin değerlendirme kriterlerini yeniden değerlendirdiği uzlaşım toplantısı yapılır ve yerinde inceleme puanı belirlenerek baş değerlendirici tarafından Bakanlığa iletilir.

c) Nihai değerlendirme:

1) Ödül Yürütme Komitesi tarafından, yerinde inceleme puanı en yüksek olandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre, kategoriler bazında verilecek ödül sayısının iki katından az olmamak üzere yeterli sayıda proje, nihai değerlendirme yapılmak üzere ödül jürisine sunulur. Yapılan sıralamada, son sıradaki proje ile eşit puana sahip projeler de nihai değerlendirmeye alınır.

2) Projeler, ödül jürisi tarafından projenin özgünlüğü, ekonomik, sosyal ve çevresel faydası ile iyi uygulama örneği ve yaygınlaştırılabilir olma potansiyeli kriterleri dikkate alınarak nihai olarak değerlendirilir.

3) Ödül jürisi, ödüle layık görülen projeleri belirler ve ödül jürisi tutanağını hazırlar.

Ödüller

MADDE 9- (1) Nihai değerlendirme sonucunda ödül almaya hak kazanan işletmelere plaket ile Verimlilik Ödüllü İşletme belgesi verilir.

(2) Ödül almaya hak kazanan işletmeler, Verimlilik Proje Ödülleri logosu ile Verimlilik Ödüllü İşletme belgesini basılı ve görsel materyallerinde kullanabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ödemeler

MADDE 10- (1) Değerlendirme sürecinde bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilenlere Bakanlık bütçesinden 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödemeler yapılabilir.

Uygulama

MADDE 11- (1) Verimlilik Proje Ödülleri sürecinin uygulanmasında ön değerlendirme ve/veya yerinde inceleme aşamaları 8 inci madde çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Tanıtım ve kullanım

MADDE 12- (1) Bakanlık, proje başvuruları kapsamında iletilen bilgi ve belgelerin tamamını veya bir kısmını yayımlamaya, eğitim ve tanıtım amaçlı kullanmaya yetkilidir.

Gizlilik ve tarafsızlık

MADDE 13- (1) Bağımsız değerlendiriciler kendilerine atanan proje bilgilerinin gizliliğini sağlamayı ve değerlendirme sürecine ilişkin koşulları kabul ettiğini taahhüt eder.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14- (1) 21/2/2014 tarihli ve 28920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce süreçleri tamamlanarak Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında ödül almış işletmelere, bu Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde talep etmeleri halinde Verimlilik Ödüllü İşletme Belgesi verilebilir.

(2) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında başvuruları alınan projeler, bu Yönetmelik uyarınca değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.