21 Haziran 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31873

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 27/9/2013 tarihli ve 28778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Giriş Sınavı Komisyonu; Bakan Yardımcısı veya genel müdür başkanlığında, genel müdürler, müstakil daire başkanları, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve uzmanlar arasından Bakan tarafından belirlenen bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Aynı usulle, beş yedek üye belirlenir. Giriş Sınavı Komisyonu üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16- (1) Giriş sınavını kazananların uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(3) 15 inci maddede belirtilen belgeleri verilen süre içinde teslim edenlerin uzman yardımcılığına atamaları yapılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında atanacakların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile 2/6/2022 tarihli ve 5649 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(5) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(6) Atamaya esas belgelerini süresi içinde teslim etmeyenler ile ikinci fıkra kapsamında yer alanların yerine, Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda sınav sonucunun ilanından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.