20 Haziran 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31872

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hastane Başmüdürü ve görevleri

MADDE 15- (1) İdari hizmetler koordinatörü olarak idari, mali ve teknik hizmet sorumluluğunu yürütmek üzere Merkezde görevlendirilen Hastane Başmüdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda idari, mali ve teknik hizmetlerini ilgili mevzuat uyarınca yürütmek.

b) Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyacını zamanında tespit ederek gerekli tedbirleri almak.

c) Merkezde görevli 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen istihdama tabii memur, sözleşmeli personel ile işçilerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görev yeri ve görevlendirilmesi ile çalışma düzeni, nöbeti, mesaiye devamı, kıyafeti, disiplini, başarılarının değerlendirilmesini mevzuat hükümleri içerisinde tespit etmek ve uygulamak.

ç) Merkezin tüm idari, mali ve destek birimleri ile bilgi işlem, güvenlik, fatura, arşiv ve diğer dokümantasyon, hasta yatış-çıkışı, eczane, temizlik, iç düzen, sterilizasyon, çamaşırhane, ambar, yemek, halkla ilişkiler ve benzeri hizmetlerde yönetim, koordinasyon ve genel gözetim yapmak.

d) Her türlü makine, teçhizat, eşya veya hizmet alımı gibi işlerin uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak.

e) Satın alma, depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izlemek ve gereği gibi yapılmasını sağlamak.

f) Merkezin gerekli emniyet tedbirlerini alıp uygulanmasını sağlamak.

g) Merkezin periyodik, istatistik, poliklinik ve laboratuvar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenlenmesini sağlayarak ilgili merciiye göndermek.

ğ) Sıhhi, idari ve mali her çeşit evrak ve cetvellerin Merkezce zamanında düzenlenip, ait olduğu makama iletilmesini sağlamak.

h) Merkez Müdürünün kendisine verdiği diğer görevleri yapmak.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.