20 Haziran 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31872

YÖNETMELİK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Enstitü: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,

b) Merkez (İYTE UZEM): İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,

d) Senato: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosunu,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Enstitünün ilgili birimleriyle eşgüdüm sağlayarak bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı ön lisans, lisans, yüksek lisans, sertifika, sürekli eğitim ve topluma hizmet dâhil tüm eğitim programlarını uzaktan eğitim kapsamında planlamak, geliştirmek ve yürütmek.

b) Uzaktan eğitimle ilgili araştırmalar yapmak, yayımlamak.

c) Araştırma sonuçlarına dayalı yenilikçi teknolojilerle zenginleştirilmiş uzaktan eğitim faaliyetlerini geliştirmek, etkinliğini artırmak ve iyileştirmek.

ç) Güncel teknolojilerin yer aldığı çoklu ve etkileşimli ortamlar aracılığıyla uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

d) Uzaktan eğitim yoluyla, mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgilerin güncellenmesine yardımcı olmak.

e) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının uzaktan eğitim ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya yardımcı olmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği yapmak, çözümler üretmek, eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyarlayarak uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak.

f) Yükseköğretimin zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde yeni öğrenen topluluklara ulaşmasını ve yayılmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan öğretim yoluyla, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı ön lisans, lisans, yüksek lisans, sertifika, sürekli eğitim ve topluma hizmet dâhil olmak üzere farklı eğitim programlarına yönelik faaliyetleri yürütmek.

b) Enstitüde, uzaktan eğitim kapsamında oluşturulacak ders, laboratuvar, seminer, kurs ve benzeri eğitim programları ile ilgili koordinasyonu sağlamak, uygulama ve değerlendirme süreçlerine destek vermek.

c) Merkez bünyesinde yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri için kullanılacak eğitsel içeriklerin standartlara uygun şekilde geliştirilmesini sağlamak ve yürütme, izleme süreçlerinde destek sağlamak.

ç) Uzaktan eğitim konusunda yenilikçi yaklaşımlar ve ürünler geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, patentler almak, araştırmacılara kaynak ve altyapı desteğinde bulunmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uzaktan eğitim uygulamaları için sistem tasarımı yapmak.

e) Uzaktan eğitime ilişkin teknik ve eğitim alt yapısını sağlamak, geliştirmek ve sürdürmek ve bu konulardaki çalışmaları Enstitü içindeki ilgili diğer teknik birimlerle koordinasyon içinde yürütmek.

f) Uzaktan eğitimle yürütülen akademik programlar için öğretim elemanı ve öğrenci destek hizmetleri vermek, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

g) Kamu, özel, sivil toplum, ulusal ve uluslararası kuruluşların talepleri ile uzaktan eğitim konularında iş birliği yapmak; görevde yükselme, unvan değişikliği, yeterlik, seçme, kurum içi ve giriş sınavları gibi sınavları gerçekleştirmek için sınav süreçlerini yürütmek.

ğ) Özel gereksinimli ve/veya dezavantajlı bireylere yönelik nitelikli eğitim fırsatları sunulması için uzaktan eğitim projeleri ve programları geliştirmek.

h) Uzaktan eğitim konularına yönelik hizmet sunan diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimine sahip öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisiyle, en fazla iki müdür yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

(3) Müdürün görev süresi sona erdiğinde veya herhangi bir sebeple görevinden ayrıldığında müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür, görevi başında olmadığı takdirde yardımcılarından birisini vekil bırakabilir; bu şekilde müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek ve kurula başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak.

ç) Merkezin faaliyetlerinin amaçlara uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak düzenli bir biçimde sürdürülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin araştırma ve uygulamaya yönelik faaliyet raporunu hazırlamak ve bir sonraki yılın faaliyet programının taslağını hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili faaliyetleri bulunan Enstitünün öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler ile Müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte en fazla yedi üyeden oluşur.

(2) Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Herhangi bir nedenle süresi dolmadan boşaltılan üyelik için veya Enstitü dışında altı aydan uzun süreli görevlendirme gereği boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere yeni görevlendirme yapılır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla her öğretim döneminde en az bir kez salt çoğunlukla olağan şekilde toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda oy çokluğuyla kararlar alır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaç ve faaliyet alanları doğrultusunda, Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili gerekli kararları almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait çalışma planının oluşturulmasını sağlamak.

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim, uygulama ve araştırma projeleri, plan ve programları hakkında karar almak, ilgili esasları belirlemek ve uygulanışına yardımcı olmak.

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum veya kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların iş birliği ilke ve esaslarını belirlemek ve protokollerini hazırlamak.

d) Merkezin bütçe önerilerini hazırlayarak Rektöre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcısına ve/veya Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Alt çalışma birimleri

MADDE 14- (1) Merkezin faaliyet konularında belirlenecek programların uygulanması ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayıyla Merkeze bağlı alt çalışma birimleri kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma birimlerinin görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Alt çalışma birimlerinin faaliyetleri alt çalışma birimi yürütücüsü tarafından yürütülür. Alt çalışma birim yürütücülerini Müdür görevlendirir. Birim yürütücüleri, planlanmış ve onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Müdür ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Ekipmanlar, demirbaşlar ve hizmetler

MADDE 15- (1) Merkez bünyesinde olan alet, araç ve ekipmanların kullanıma sunulması ve Merkez tarafından verilecek hizmetler hususunda ücret talep edip etmeme konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17- (1) 15/6/2020 tarihli ve 31156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.