20 Haziran 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31872

YÖNETMELİK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİMİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 7/6/2017 tarihli ve 30089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Öğrencilere, katılmadıkları ara sınavlar ile dönem sonu/bütünleme sınavları için mazeretlerinin bitimini izleyen 5 gün içinde OBİS üzerinden başvurmaları halinde, mazeret sınavı uygulanıp uygulanmayacağı ya da süresi içinde tamamlayamadıkları çalışmalar nedeniyle ek süre verilip verilmeyeceği ve uygulama esasları birimin ilgili kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Öğrencilerin, sınav sonuçları ile ilgili itiraz başvurularını sonuçların duyurulmasından sonraki beş gün içinde OBİS üzerinden yapması gerekir. Başvurular, ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ders sorumlusuna yazılı olarak iletilir. Ders sorumlusu en geç beş gün içinde başvuru sonucunu ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak bildirir. Sınav sonucuna ilişkin bir düzeltme varsa ilgili kurul kararı ile düzeltilir. Sonuç öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(2) Öğrenci, ilk itiraz başvurusu sonucunun bildirildiği tarihten beş gün içinde OBİS üzerinden ikinci kez itiraz başvurusunda bulunabilir. İkinci itiraz başvurusu, dekanlık/müdürlük tarafından ilgili sınav alanında, alanında yoksa alanına yakın en az üç öğretim elemanından oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon değerlendirme sonucunu en geç on gün içinde bir rapor halinde birim yönetim kuruluna sunar. Not değişikliği ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılır. Sonuç öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(3) Ders sorumlusu öğretim elemanının sınav sonuçları ile ilgili düzeltme talebi olması halinde; öğretim elemanının başvurusu ve bölüm başkanlığının önerisi ile birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.