20 Haziran 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31872

YÖNETMELİK

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MÜZİK VE

SAHNE SANATLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bütün tür ve dalları itibarıyla müzik ve sahne sanatları ile bu alanlardaki yayıncılığın ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırma, çalışma ve uygulamaların yapılmasını sağlamak; bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetlerini planlamak, düzenlemek, yönlendirmek, katılmak ve desteklemek.

b) Üniversitenin tüm fakülte ve bölümleri ile müzik ve sahne sanatları ile bu alanlardaki yayıncılığın geliştirilmesine yönelik ortak projeler oluşturmak ve planlamak; talep edildiğinde fakülte ve bölümlerin ilgili alanlarına ilişkili projelerine katkıda bulunmak.”

“f) Türk ve Dünya müzikleri ses arşivi oluşturmak ve toplanacak ses kayıtlarının günümüz teknolojisi ile onarımını ve dijital ortama aktarılmasını sağlamak.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yardımcısını” ibaresi “yardımcılarından birini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Müdürün önerisi ile Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı; Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür. Müdürün olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen iki öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.