19 Haziran 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31871

YÖNETMELİK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 13/5/2018 tarihli ve 30420 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde devamsız sayılır ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınava giremezler. Bu süreler içinde ders veya sınavlara katılmış olan öğrencilerin, sınav sonuçları geçersiz sayılır. Öğrencinin sağlık raporu süresi bitmeden derslere ve sınavlara girebilmesi için sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.