19 Haziran 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31871

YÖNETMELİK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 24/7/2017 tarihli ve 30133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini (KMÜ TÖMER),”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (ı) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve yarışmalar yapıp ödüller vermek.”

“ı) Yurt dışında yaşayan veya ülkeye dönen Türk çocuklarına Türkçeyi öğretmek.”

“l) Gerek görüldüğünde Üniversitenin diğer birimleri ile iş birliği yaparak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek.”

 “n) Öğrencilerin ve araştırmacıların Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim, araştırma ve öğretim yapmalarını sağlamak, bu konuda onlara yardımcı olmak.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.