19 Haziran 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31871

YÖNETMELİK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt birim: Merkez bünyesinde yer alan laboratuvarları,

b) Birim: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez (KMÜ BİLTEM): Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların kullanımına hazır modern test ve analiz cihazlarının yer aldığı bir bilimsel araştırma, eğitim ve ölçüm merkezi oluşturmak.

b) Üniversitelerde, kamu kuruluşlarında ve sanayide çalışan araştırmacılar için ulusal ve uluslararası kriterlere uygun araştırma ve ölçümlerin gerçekleştirileceği laboratuvar olanaklarının tesisini sağlamak.

c) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.

ç) Özel sektörün ve kamu kuruluşlarının ileri teknolojiye uygun araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılamak.

d) Üniversitenin ulusal ve uluslararası proje yürütme potansiyelini arttırmak ve bilimsel araştırmada Üniversite araştırmacılarına yardımcı ve öncü olmak.

e) Merkezdeki cihazların günün koşullarına ve teknolojik gelişmelere paralel olarak geliştirilmesini sağlamak.

f) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, uygulama ve araştırma merkezleri ve benzer birimler ile iş birliği içerisinde hareket etmek, Merkeze ait AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite, sanayi, özel sektör ve kamu kuruluşları araştırmacılarının araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri için gerekli test, ölçüm ve analizleri yapmak.

b) İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek.

c) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık, test ve ölçüm hizmeti vermek, bu faaliyetler için gerekli birimlerle koordinasyonu sağlamak ve bu alandaki Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak.

ç) Üniversitenin kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

d) Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan standartlar kapsamında Merkezde gerçekleştirilen çalışmalar ile bu çalışmalar sonucunda düzenlenen sonuç raporlarının güvenilirliğini ve geçerliliğini sağlamak amacıyla Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak.

e) Teknik konularda eğitim seminerleri, konferans, kurs ve bilimsel toplantılar düzenlemek veya toplantılara katılmak.

f) Merkezin araştırma faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için, yurt içi ve yurt dışındaki araştırma-geliştirme, inovasyon, teknoloji geliştirme ağlarına katılmak, bu ağları yönlendirmek ve yönetmek.

g) Bilimsel konularda, cihaz bakım-onarımı ve işletimi konusunda, laboratuvar güvenliği, teknoloji geliştirme-inovasyon konularında kurs, seminer, çalıştay ve konferanslar düzenlemek; bilimsel ve teknolojik yayınlar yapmak, Merkezde toplanan bilginin ülke çapında ilgililerle paylaşılmasını sağlamak.

ğ) Öğretim elemanları, uzmanlar ve kullanıcılar ile iş birliği içinde araştırma-geliştirme proje teklifleri hazırlamak ve projelere destek sağlamak üzere söz konusu teklifleri ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarına, yurt dışındaki kuruluşlara sunmak; desteklenen projeleri belirlenen bütçe, plan ve programlara göre yürütmek.

h) Rektörlük tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin ilgili bölümlerinde görevli öğretim üyeleri arasından, en fazla iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri; Merkez faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak, laboratuvarları eleman ve ekipman bakımından güçlendirerek günün teknolojisine uygun hale getirmek, sürekli olarak çağdaş teknolojileri izleme ve edinmeye yönelik çalışmalar yapmak ve Müdüre görüş ve önerilerde bulunmaktır. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu toplantılara başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

c) Merkeze ait yönetmelik, yönerge ve talimatlara uygun olarak iş güvenliğini ve disiplinini sağlamak.

ç) Merkeze ait birim ve laboratuvarlarda görevlerin zamanında ve etkin yapılmasını temin etmek üzere iş tanımı, iş bölümü ve görevlendirmeleri yapmak.

d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

e) Merkezde görev alacak akademik ve idari personel ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlayarak Yönetim Kurulunun da görüşü ile Rektöre sunmak.

f) Merkezi, personel ve ekipman bakımından güçlendirerek günün teknolojisine uygun hale getirmek amacıyla Yönetim Kuruluna teklif sunmak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

g) Merkez içinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

ğ) Merkez ile Merkez personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

h) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

ı) Merkez bünyesindeki altyapının Üniversite personeli tarafından kullanımı, mesai saatleri içerisindeki çalışma prensipleri ve Merkezin kalite politikası ile ilgili tüm dokümanların hazırlanmasını sağlamak.

i) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcılarının da aralarında bulunduğu yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun diğer dört üyesi Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdürün teklifiyle Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Üniversitede fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek.

c) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Rektörlüğe sunmak.

ç) Müdürün görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak ve protokollerini hazırlamak.

e) Müdür tarafından Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.

f) Müdürün hazırlayacağı program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak.

g) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine, alanında uzman Üniversitenin ilgili bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri, özel sektör kuruluşları ve diğer kamu kuruluşlarından olmak üzere Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu yılda en az bir kez olmak üzere çoğunluk koşulu aranmaksızın Müdürün çağrısı ile toplanır.

(2) Danışma Kurulunda görüşülecek konular ile ilgili olarak görüş ve önerilerine ihtiyaç duyulan ilgili kişiler, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile toplantılara davet edilebilir.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Danışma Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

(4) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Danışma Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin arttırılmasında, öncelikli tematik alanların belirlenmesinde, Türkiye ve bölgenin ihtiyaçlarına göre Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili olarak önerilerde bulunmak ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek ve katkıda bulunmak.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkı sağlamak.

c) Üniversite dışı finansman kaynaklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde gerekli girişimlerde bulunmak.

ç) Konusunda uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

d) Merkezin amacı ve faaliyet alanlarıyla ilgili görüşlerini Kurul toplantısı dışında da Merkez Müdürüne bildirmek.

e) Yönetim Kurulunun talebi halinde Merkezde çalışılmak üzere önerilen projeleri bilimsel ve etik açıdan incelemek ve Yönetim Kuruluna önerilen süre içerisinde rapor etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt birimler (Laboratuvarlar)

MADDE 14- (1) Laboratuvarlar; Merkezin faaliyetleri içerisinde yer alan çeşitli analiz ve bilimsel çalışmaların yürütüldüğü yerler olup, Merkez Yönetim Kurulu kararıyla kurulur.

(2) Laboratuvarlar, Müdüre karşı sorumlu olan laboratuvar yöneticileri tarafından yönetilir. Laboratuvar yöneticileri ilgili laboratuvar konusunda yetkin ve uzman öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Laboratuvar yöneticilerinin görevleri; laboratuvarların yönetim ve denetimini sağlamak, bilimsel çalışmaları planlamak ve sağlıklı bir biçimde yürütmek, diğer laboratuvarlarla iş birliğini sağlamak, makine ve teçhizatların bakım ve onarımını yaparak bunların çalışır durumda olmasını sağlamak, ihtiyaç duyulan makina-teçhizat ve sarf malzemelerinin temini konusunda gerekli çalışmalar yapmak ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17- (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin yönetiminde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19- (1) 24/8/2015 tarihli ve 29455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.