19 Haziran 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31871

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 15/9/2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Komisyon: Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyonlarını,

c) Merkez: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kadrolu öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Cumhuriyet Üniversitesi” ibaresi “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.