18 Haziran 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31870

TEBLİĞ

Rekabet Kurumundan:

ÖZELLEŞTİRME YOLUYLA DEVRALMALARIN HUKUKİ GEÇERLİLİK

KAZANABİLMELERİ İÇİN REKABET KURUMUNA YAPILACAK

ÖN BİLDİRİMLERDE VE İZİN BAŞVURULARINDA TAKİP

EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/2)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/3)

 

MADDE 1- 18/4/2013 tarihli ve 28622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30 milyon” ibaresi “250 milyon” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.