16 Haziran 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31868

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 5)

 

MADDE 1- 19/6/2001 tarihli ve 24437 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nin “III- DİĞER MALİ İŞLEMLER” başlıklı bölümünün “Yetkili Müesseselerce Yapılan İşlemler” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “3.000 Amerikan Doları” ibaresi “5.000 Amerikan Doları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.