13 Haziran 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31865

YÖNETMELİK

Yozgat Bozok Üniversitesinden:

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, ders, sınav ve benzeri tarihleri belirten takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim dalı/anasanat dalı: Enstitüde lisansüstü eğitim ve öğretim programı bulunan akademik birimleri,

d) Anabilim dalı/anasanat dalı başkanı: Enstitüde eğitim ve öğretim programı bulunan anabilim/anasanat dalının başkanını,

e) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Tek bilim dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlığında ilgili bölümdeki tüm öğretim üyelerinden, birden fazla bilim dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında ise anabilim/anasanat dalı başkanı ve bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu, disiplinler arası yürütülen programlarda ise bu programlarda görev alan öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

f) Bilimsel değerlendirme sınavı: Lisansüstü programlara girişte ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakat ve/veya yazılı sınavı,

g) Bilimsel hazırlık programı: Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitim programını,

ğ) Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programı: Lisans mezunlarına tezli yüksek lisans yapmadan doğrudan doktora programına başlamalarına olanak sağlayan doktora/sanatta yeterlik programını,

h) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye, ders, seminer, tez ve benzeri çalışmalarında rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ı) Doktora yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan ve öğretim üyelerinden oluşan komiteyi,

i) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma veya inceleme raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

j) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

k) Enstitü: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

l) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüyü oluşturan Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

m) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

n) GMAT (Graduate Management Admission Test): Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurularda, Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eş değer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavı,

o) GRE (Graduate Record Examinations): Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurularda, Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eş değer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavı,

ö) Havuz: İki yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yenilemeyen öğrencilerin toplandığı grubu,

p) IELTS: The International English Language Testing System sınavını,

r) İkinci danışman: Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan Üniversite içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip kişiyi,

s) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ş) Müdür: Enstitü Müdürünü,

t) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere Enstitüde kayıtlı öğrenciyi,

u) Özel öğrenci: Yurt içinde veya yurt dışında YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programında kayıtlı olup, kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak koşuluyla Üniversitede belirli şartlarla sınırlı sayıda ders almalarına izin verilen öğrenciyi,

ü) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

v) Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü,

y) Rektörlük: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünü,

z) Senato: Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunu,

aa) Temel tıp puanı: TUS’ta Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ve Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanı,

bb) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel ve/veya sanatsal bir çalışmayı,

cc) Tez izleme komitesi: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini incelemek, değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen komiteyi,

çç) TOEFL: Uluslararası Test of English as a Foreign Language Sınavını,

dd) TÖMER: Üniversitenin Türkçe ve yabancı dil öğretimi uygulama ve araştırma merkezlerini,

ee) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ff) Uzmanlık alan dersi: Öğretim üyesinin danışmanlığını yaptığı öğrencileri teze yönlendirme ve tez konusunda uzmanlaştırma amacıyla açılan ve danışmanlığı müddetince süren dersi,

gg) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,

ğğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Yozgat Bozok Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

hh) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az 14 haftalık çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Enstitü Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

ıı) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ii) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

jj) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesi,

Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı

Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesi

MADDE 5- (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

(2) YÖK kararı üzerine Enstitü bünyesinde; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü tezli ve tezsiz yüksek lisans uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve AKTS kredisi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK’ün ve Üniversitenin ilgili yönergelerine göre belirlenir.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora/sanatta yeterlik programları Enstitünün anabilim/anasanat dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. Programların açılması veya değişiklik önerileri, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile açılır. Bir enstitü anabilim/anasanat dalında o anabilim/anasanat dalından değişik ad taşıyan lisansüstü program da aynı yöntemle açılabilir.

(4) Enstitüde, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinlerarası bir anabilim/anasanat dalı kurulabilir. Bu tür disiplinlerarası anabilim/anasanat dalının başkanı, ilgili dekan görüşü alınarak, Enstitü Müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır. Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

(5) Senatonun önerisi ve YÖK kararıyla, Enstitüde lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programlar YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(6) Yabancı dilde lisansüstü programlar YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararıyla açılabilir.

(7) Lisansüstü öğrenci alan programlara müracaat eden adayların mülakat ve/veya yazılı sınavları ve başarı puanlarının değerlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç, en çok yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır. Alınan puanlar hesaplanarak sıralama yapılır ve ilan edilen kontenjana göre öğrenci alımı gerçekleştirilir. Puan eşitliği durumunda sırasıyla ALES puanı ve yabancı dil puanına sıralamada öncelik verilir. Mülakat/bilim sınavı yapılan anabilim/anasanat dallarında bu sınava girmeyen adaylar başarısız kabul edilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 6- (1) Lisansüstü programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanlarına, başvuru şartları ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun önerisiyle Senato tarafından karar verilir.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adları, başvuru koşulları, başvuruları değerlendirme esasları, başvuru tarihleri, istenilen belgeler ve diğer hususlar verilecek ilanla duyurulur.

(3) Yurt dışından başvuru yapacak adayların başvuru şartları, kabulleri ve başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Genel esaslar

MADDE 7- (1) Lisansüstü programlarının amaçları şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

b) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

c) Doktora/sanatta yeterlik programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Lisansüstü programlar; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programları ve bütünleşik doktora programları şeklinde düzenlenebilir.

Öğretim dili

MADDE 8- (1) Enstitüde öğretim ve yazım dili Türkçedir. Ancak Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile farklı bir dil öğretim ve yazım dili olarak kullanılabilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 9- (1) Lisansüstü programlara kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü tarafından duyurulur.

(2) Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programın özellikleri dikkate alınarak Enstitü tarafından yapılır. İlanda belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kesin kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt için gerekli belgeleri eksik olan adayların kayıtları yapılmaz. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı, e-Devlet üzerinden alınacak belge örneği, noter onaylı veya belgenin verildiği kurum/kuruluş tarafından hazırlanan onaylı örneği kabul edilir. Kesin kayıt işlemlerine esas belgelerde, eksikliğin giderilmemesi durumunda veya tahribat/tahrifat bulunanların kesin kaydı yapılmış olsa bile kaydı iptal edilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 10- (1) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen ancak lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olan öğrencilere eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlıkta alınacak zorunlu dersler; lisans ve/veya yüksek lisans düzeyindeki derslerden, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla belirlenir. Bu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik en fazla 2 ders alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programını tamamlamak için alınması gereken lisans ve/veya yüksek lisans derslerinin sayısı en az üç, en çok sekiz ders olmalıdır. Bilimsel hazırlık dersleri, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli olan derslerden oluşamaz.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin lisans programında olması durumunda, bu dersler ile ilgili devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve ders tekrarı gibi esaslar, alınan derslerin lisans programında olması durumunda, 10/5/2021 tarihli ve 31480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre; lisansüstü programında olması durumunda ise bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir. Yüksek lisans öğrencisinin bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmesi için bu program kapsamında lisans ve lisansüstü düzeyde aldığı her dersten en az CB harf notu alması; doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise her dersten en az BC harf notu alması gerekir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ve Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11- (1) Özel öğrenciler, yurt içindeki bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programında kayıtlı olup, kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak koşuluyla Üniversitede belirli şartlarla sınırlı sayıda ders almalarına izin verilen öğrencilerdir.

(2) Bir yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(3) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler.

(4) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitiminde verilen kredili derslerin veya bu derslerin karşılığı olan AKTS kredisi ders yükünün %50’sini geçemez.

Yurt dışı öğrenci kabulü

MADDE 12- (1) Yurt dışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıtları ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 13- (1) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları şunlardır:

a) Üniversite içindeki başka bir Enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında (bilimsel hazırlıkta geçirdiği süreler hariç) en az bir yarıyılı başarılı olarak tamamlamış olması gerekir.

b) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim ve öğretim veren yurt içi ve YÖK tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır.

c) Yatay geçiş ders ve/veya tez aşamasında da yapılır. Tez aşamasında yatay geçiş yapan öğrencilerin, geldiği enstitüdeki tezine devam etmek istemesi halinde önceki danışmanından tez üzerindeki bütün haklarından feragat ettiğine dair bir yazı almaları koşuluyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Aksi durumda öğrenciden yeni bir tez önerisi hazırlaması istenir.

ç) Öğrenci öğrenim gördüğü lisansüstü programdan başka bir lisansüstü programa ancak bir kez yatay geçiş yapabilir.

d) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş yapılamaz.

e) Farklı tezsiz lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilebilir.

f) Üniversitenin araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrosunda bulunup, halen başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim gören öğrencilere, Enstitü bünyesindeki anabilim dallarına talep etmeleri halinde, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı verilir.

g) Yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılabilmesi için öğrencilerin yüksek lisans genel not ortalamasının dört üzerinden en az 2,70 ve doktora programları için ise doktora/sanatta yeterlik programında genel not ortalamasının dört üzerinden en az 2,95 üstünde olması gerekir. Öğrencinin genel not ortalamasının 100’lük sisteme göre olması durumunda notun YÖK not dönüşüm tablosu esas alınarak dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanarak değerlendirilir.

ğ) Yatay geçiş için başvuru yapan öğrenciler, genel not ortalamaları dikkate alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından değerlendirilip sıralanır, eşitlik durumunda sırasıyla ALES puanına ve yabancı dil puanına sıralamada öncelik verilir. Yatay geçiş yapmaya hak kazanan öğrenciler anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ilan edilerek kesinlik kazanır.

h) Yatay geçişi kesinleşen öğrencinin alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 14- (1) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Öğrenciler, kayıtlı olduğu lisansüstü programın toplam AKTS kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla ilgili anabilim dalının müfredatında yer alan zorunlu dersleri almak ve başarmak zorundadır. Lisansüstü programlarda zorunlu derslerden en az birinin bilimsel araştırma teknikleri veya araştırma ve yayın etiği konularını içermesi gerekir.

(2) Senato tarafından belirlenen lisansüstü derslerden, hangilerinin ilgili yarıyılda açılacağı ve hangi öğretim elemanları tarafından verileceği anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile kesinleşir.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrenciler için danışmanın atandığı tarihten itibaren tez çalışması ve uzmanlık alan dersi açılabilir. Tez çalışması ve uzmanlık alan dersi her yarıyılda ve yaz tatillerinde devam eder. Tez çalışması ve uzmanlık alan dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Uzmanlık alan dersi ile ilgili işlemler Senato tarafından çıkarılacak usul ve esaslara göre yapılır.

(4) Lisansüstü programlarda uzmanlık alan dersi, haftada sekiz saat olmak üzere teorik olarak açılır.

(5) Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan dersi, sadece birinci danışman tarafından açılır.

(6) Lisansüstü dersler, öncelikle öğretim üyeleri tarafından verilir. Gerekli görüldüğünde anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Üniversite içinden doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanları da ders sorumlusu olarak görev alabilir. Zorunlu hallerde Enstitü Yönetim Kurulu önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından da misafir öğretim elemanı sıfatıyla ders vermek üzere görevlendirme yapılabilir.

(7) Öğrenciler lisansüstü eğitim-öğretim programlarına başladıkları yılın müfredatına tabidir.

(8) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi, tez çalışması, doktora/sanatta yeterlilik dersi ve zorunlu dersler hariç olmak üzere bir öğretim üyesi bir yarıyılda tezsiz, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında ayrı ayrı olmak üzere en fazla ikişer ders açabilir.

Danışman ataması

MADDE 15- (1) Lisansüstü programlarda her öğrenci için tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Yüksek lisans programları için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı atanır. Tez danışmanı atanıncaya kadar danışmanlık anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Danışman, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalında görev yapan veya doktorası ve/veya doçentliği ilgili programın alanından olan öğretim üyeleri arasından atanır. Öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı disiplinlerarası ise danışman o alanla doğrudan ilişkili lisansüstü eğitim programında ders veren öğretim üyeleri arasından atanır.

(3) Tez/sanat çalışması niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversite içinden veya dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip ikinci danışman atanabilir. Tez öğrencileri için birinci danışmana tez çalışması ve uzmanlık alan dersi kapsamında ücret ödenmektedir. Ancak ikinci danışmana bu kapsamda ücret ödenecek ise birinci danışmanın Enstitüye dönem başında gerekçeli raporla durumu bildirmesi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ikinci danışmanın ek ders ücret görevlendirmesi yapılabilir.

(4) Öğrencinin başvurusu ve/veya danışmanının gerekçeli önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği yapılması durumunda, aynı usul ile yeni danışman atanır. Yeni danışman atanıncaya kadar bu görev anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(5) YÖK üst kurullarında görev alan, üniversiteler arasında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları talep etmeleri halinde süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(6) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak YÖK ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite sanayi iş birliği ve Üniversitenin ihtisas alanı çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(7) İki yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yenilemeyen öğrenci/öğrencilerinin kaydını yenilemeyen danışmanların danışmanlık görevleri sona erer. Bu öğrenciler havuzda toplanır ve danışmanlıkları yeni bir danışman atanıncaya kadar anabilim/anasanat dalı başkanınca yürütülür.

(8) Havuzda bulunan lisansüstü öğrenciler, eğitim-öğretimine devam etmek istemeleri durumunda kayıtlı bulunduğu lisansüstü programın anabilim/anasanat dalı başkanlığına dilekçe ile başvuruda bulunur. Bu öğrencilere ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman ataması yapılır.

(9) Danışmanlık görevini yürütemeyecek düzeyde hastalık veya altı aydan fazla yurt dışı görevlendirmelerinde bulunan danışmanların yerine anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yeni bir danışman atanır.

(10) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazeretli olması halinde, bu süreçte onaylanması gereken belge ve işlemler anabilim/anasanat dalı başkanınca yürütülür.

(11) Danışman, danışmanı olduğu öğrencinin yazışmalarının ve bilimsel çalışmalarının usulüne uygun yürütülmesinde Enstitüye karşı sorumludur. Danışmanı, öğrenciyi, öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, atamayı izleyen dönemden itibaren öğrencinin ders kaydını öğrenci bilgi sisteminde onaylamak, öğrencinin tez önerisini belirleyerek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Bu hususlara riayet etmeyen danışmanların yerine anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yeni bir danışman atanır.

(12) Öğrenci ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi olanlar, o öğrencinin danışmanı olamaz, sınav jürilerinde ve tez izleme komitesinde görev alamazlar.

Ders alma ve bırakma

MADDE 16- (1) Lisansüstü programlarda; her yarıyıl başında, danışmanın görüşü ve anabilim/anasanat dalı ilgili müfredatı kapsamında bir yarıyıl için en fazla 45 AKTS olacak şekilde alacağı dersleri seçip ders kaydı yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma günlerinde danışmanın görüşü doğrultusunda ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapabilir.

(2) Yüksek lisans öğrencilerinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Lisansüstü öğrenciler, danışmanın önerisi ile Enstitüye bağlı diğer anabilim/anasanat dallarından da ders alabilirler. Ancak bu derslerin sayısı üçü geçemez.

(4) Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin, danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla alacağı derslerin en fazla üçü, lisans derslerinden seçilebilir.

(5) Doktora/sanatta yeterlik programı öğrencileri, danışmanın onayı, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans ve aynı anabilim/anasanat dalındaki yüksek lisans programından ders alabilirler. Aynı şekilde yüksek lisans öğrencileri de danışmanın onayı, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile lisans ve aynı anabilim/anasanat dalındaki doktora programından ders alabilirler.

(6) Doktora/sanatta yeterlik programlarında alınacak lisans dersleri doktora/sanatta yeterlik ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(7) Öğrencinin talebi, danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek lisans öğrencileri en fazla iki, doktora/sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders alabilir. Bu dersler öğrencinin transkriptinde gösterilir.

Ders saydırma ve muafiyet

MADDE 17- (1) Bir öğrencinin yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir.

(2) Yatay geçişler hariç, bir lisans/yüksek lisans programını tamamlamada kullanılan kredili dersler, başka bir yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez.

(3) Lisansüstü programlarda ders transferi eşdeğer programlar arasında yapılır. Ancak dersin transfer edilebilmesi için öğrencinin önceden kayıtlı olduğu programdan ilişiğinin kesilmiş olması gerekir.

(4) Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında yatay geçişle gelen öğrencilerden yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora/sanatta yeterlik programında yeterlik sınavında başarılı olanların daha önce aldıkları derslerin saydırılmasında danışmanın görüşü, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir.

(5) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, 23 üncü maddenin beşinci fıkrasında belirlenen harf notu veya karşılığı olması gerekir. Lisansüstü programlarda başarılı/başarısız olarak değerlendirilen ders/dersler için yüksek lisans programları için en az CB, doktora programı için en az BC harf notu veya karşılığı aranmadan başarılı olanlar bu derslerden muaf sayılabilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 18- (1) Lisansüstü öğretimde teorik derslerin %70’ine ve uygulamalı derslerin ise %80’ine devam zorunludur. Devamsızlıktan kalan öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına giremez.

Kayıt yenileme

MADDE 19- (1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Burslu olmadan kendi imkânları ile lisansüstü programlara kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler ve özel öğrenci statüsünde olanlar ders kayıtlarının yapılabilmesi için katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl derslere devam etme hakkını kaybeder ve öğrencilik hakkından yararlanamaz. Öğrencinin ders kaydını yapmadığı yarıyıl öğrenim süresinden sayılır.

Ders tekrarı

MADDE 20- (1) Lisansüstü öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı müfredatında yer alan zorunlu dersleri almak ve başarmak zorundadır. Dönemlik alınması gereken AKTS, ilgili müfredata göre seçmeli derslerden tamamlanır. Zorunlu ve seçmeli derslerin tekrarında sadece devamsızlıktan dolayı başarısız sayılan öğrenciler için devam şartı aranır.

(2) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen dönemde almayan ya da alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk dönemde almak zorundadırlar. Tekrarlanacak seçmeli dersler takip eden dönemde açılmazsa bu derslerin yerine müfredat çerçevesinde danışman tarafından uygun bulunan en az aynı AKTS kredisi değerinde başka dersler de alınabilir.

(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri bir kez tekrarlayabilir. Başarı ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir. Öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için tekrar ettikleri derslerden başarısız olmaları halinde bu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadırlar.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 21- (1) Öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücreti 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre alınır.

(2) Tezli yüksek lisans programlarında dört yarıyılı (normal öğrenim süresini) aşan öğrenciler, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise sekiz yarıyılı (normal öğrenim süresini) aşan öğrenciler öğrenim ücreti/katkı payı öderler.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen katkı payı/öğrenim ücreti tekrar ödenir.

Sınavlar

MADDE 22- (1) Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile yapılacak sınavlar şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır.

c) Bütünleme sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavında başarısız duruma düşen öğrenciler için bütünleme sınavının yapılıp yapılmayacağı Senato tarafından belirlenir.

ç) Mazeret sınavı: Aşağıda verilen mazeretlerden en az biri sebebiyle ara sınavlara giremeyen lisansüstü öğrencilere Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazereti ile ilgili belge/belgeleri sınav tarihinden itibaren en geç beş gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunması gerekir. Bu süre içinde mazeretine ilişkin belge/belgeleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunmayan öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez. Ayrıca mazeret sınavlarına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez. Mazeret sınav hakkı için geçerli mazeretler şunlardır:

1) Öğrencinin sınava katılmasını engelleyecek bir hastalığı bulunması durumunda alınan sağlık raporu.

2) Öğrencinin yakınlarından (anne, baba, kardeş, eş, çocuk, dede, nine, amca, dayı, hala, teyze) birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefat etmesi.

3) Öğrencinin sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğraması ve bu kazanın trafik raporu ile belgelenmesi.

4) Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü, sınava girmesini engelleyecek nitelikte olağanüstü bir olayın (yangın, sel, deprem, çökme, yıkım) gerçekleşmesi.

5) Öğrencinin adli veya idari sorgulanma, gözaltına alınma, tutuklanma gibi bir nedenle sınava girememesi.

6) Öğrencinin ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet, üniversite tanıtım fuarı ve benzeri nedenlerle Üniversite veya diğer resmî kurumlarca yapılan görevlendirme (görevlendirme yazısının ibraz edilmesi şartıyla) nedeni ile sınava girememesi.

(2) Sınavlar, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak ya da öğrencilere yaptırılan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar şeklinde olabilir.

Ders değerlendirme esasları

MADDE 23- (1) Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sonu sınav puanının da %60’ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.

(2) Öğrencilere, aldıkları her ders, tez, sergi, proje ve benzeri çalışmaları için bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen harf notlarından biri yarıyıl sonu ders notu olarak öğretim elemanı tarafından verilir.

(3) Seminer, uzmanlık alan ve tez çalışması dersleri ile diğer kredisiz olarak alınan derslerin değerlendirmesi başarılı ya da başarısız şeklinde yapılır. Kredili derslere devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler devamsız olarak değerlendirilir.

(4) Başarı notu yüksek lisans için en az CB, doktora/sanatta yeterlik için ise en az BC’dir.

(5) Puanların dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken YÖK not dönüşüm tablosu esas alınır. Ders notu değerlendirmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır:

Tablo 1: Ders Notu Değerlendirmesi

Katsayı

Başarı Notu

Başarı Derecesi (Yüksek Lisans)

Başarı Derecesi (Doktora/ Sanatta Yeterlik)

100’lük Not Karşılığı

4,00

AA

YT

YT

100 - 93,00

3,70

AB

YT

YT

92,99 - 83,66

3,30

BA

YT

YT

83,65 - 76,66

3,00

BB

YT

YT

76,65 - 69,66

2,70

BC

YT

YT

69,65 - 60,33

2,30

CB

YT

YZ

60,32 - 53,33

2,00

CC

YZ

YZ

53,32 - 46.33

1,70

CD

YZ

YZ

46,32 - 37,00

1,30

DC

YZ

YZ

36,99 - 30,00

1,00

DD

YZ

YZ

29,99 - 20,00

0,00

FF

YZ

YZ

19,99 - 00,00

(6) Yeterlik veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile soru bankasının ve sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 24- (1) Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç yedi gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ders sorumlusuna iletilir. Ders sorumlusunun değerlendirme sonucu, kendisine itirazın iletildiği tarihten itibaren en geç beş gün içerisinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili öğrenciye ve Enstitüye bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programlarına başvuru şartları, değerlendirme ve öğrenci kabulü

MADDE 25- (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için aşağıdaki şartlar gerekir:

a) Adayların bir lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından lisans mezunu Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların ise YÖK’ten alacakları denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

b) Başvurduğu program için istenilen ALES puan türünden en az 55 puan almış ve lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az 2,00 veya eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

c) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuarların Enstitüdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde, tezli yüksek lisans programları için ALES puanı aranmaz.

ç) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde bilimsel değerlendirme sınavı veya yetenek sınavı/portfolyo incelemesi yapılıp yapılmayacağı her başvuru döneminde Enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

d) Bilimsel değerlendirme sınavı veya yetenek sınavı/portfolyo incelemesi yapılarak başvuruların değerlendirildiği ilgili anabilim dallarında bunları yerine getirmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.

e) Adayların yüzlük sistemin dışındaki not sistemlerine göre verilmiş lisans mezuniyet notunun yüzlük sisteme çevrilmesinde YÖK tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılır.

f) GRE veya GMAT sınavından alınan puanın Senato tarafından belirlenen ALES’e karşılık eşdeğer puana sahip olması gerekir.

g) Yabancı dilde eğitim yapan (bilim alanı yabancı dil olan programlar dışında) lisansüstü programlara başvurabilmek için adayın, öğrenim göreceği yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puana sahip olması ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.

ğ) Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık/Diş Hekimliğinde Uzmanlık/Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık/Eczacılıkta Uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, aşağıdaki Tablo 2 esas alınarak bu fıkrada yer alan açıklamalara göre değerlendirme yapılır. Anabilim dalı Tablo 2’deki değerlendirmelerin hangisini kullanacağını Enstitüye bildirir.

Tablo 2: Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde esas alınacak değerlendirme oranları

 

Değerlendirmede Esas Alınan Puanlar

 

ALES Puanı

 

Lisans Mezuniyet Notu

Bilimsel Değerlendirme Sınavı veya Yetenek Sınavı/Portfolyo İncelemesi

ALES Puanı

% 100

-

-

ALES Puanı + Lisans Mezuniyet Notu

% 60

% 40

-

ALES Puanı + Lisans Mezuniyet Notu +

Bilimsel Değerlendirme Sınavı veya Yetenek Sınavı/Portfolyo İncelemesi

 

% 50

 

% 20

 

% 30

Lisans Mezuniyet Notu +

Bilimsel Değerlendirme Sınavı veya Yetenek Sınavı/Portfolyo İncelemesi

 

-

 

% 60

 

% 40

a) Tablo 2’ye göre hesaplanan puanın toplamda en az 50 puan olması gerekir, ancak Enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bu puan yükseltilebilir. Küsuratlı notlarda değerlendirme virgülden sonra üç basamak dikkate alınarak yapılır. Hesaplanan puanlarda eşitlik olması durumunda değerlendirmede sırasıyla; ilgili ALES puanı, lisans mezuniyet notu, bilimsel değerlendirme sınavı veya yetenek sınavı/portfolyo incelemesi yüksek olan aday sıralamada öncelik kazanır.

b) Adaylar değerlendirme puanlarına göre Enstitü tarafından sıralanarak, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kontenjanlar asıl ve üç katına kadar yedek aday belirlenerek ilan edilir. Bu sıralamaya giremeyen adaylar da başarı puanlamasına göre sıralanarak ilan edilir.

Genel esaslar

MADDE 26- (1) Tezli yüksek lisans programı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan derslerinden oluşur. Seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersleri kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders, tez çalışması ve uzmanlık alan dersleri olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenci seminer dersini, en erken ikinci yarıyılda alır. Anabilim/anasanat dalındaki yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki tüm öğrenciler kayıtlı oldukları programdaki seminer dersine kayıt yaptırır. Seminer dersinin konusu tez danışmanı tarafından belirlenir, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye bildirilir ve Enstitü tarafından ilan edilir. Seminer konusu Enstitü tarafından ilan edildikten sonra değiştirilemez. Seminer dersinde başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, tez danışmanının uygun görmesi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla seminer konusu değiştirilebilir.

Süre

MADDE 27- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Bu Yönetmelikte belirtilen mezuniyet için gerekli yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler en erken üç yarıyılda da mezun olabilirler.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, CC, CD, DC, DD, FF, YZ harf notu aldığı veya devamsız (DZ) olduğu dersi/dersleri bulunan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 28- (1) Öğrencinin tez önerisi başvurusunda bulunabilmesi için başarılı olduğu (en az 30 AKTS) derslerden sonra takip eden yarıyıldan itibaren tez önerisini verir. Enstitü tarafından hazırlanan formata uygun olarak öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu danışman tarafından ilgili anabilim/anasanat dalı kuruluna değerlendirilmek üzere sunulur. Anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile uygun görülen tez önerileri anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından Enstitüye bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinlik kazanır. Süresi içinde tez önerisi Enstitüye bildirilmeyen öğrenciye anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir danışman atanabilir. Süresi içinde tez önerisi sunmayan öğrencinin ders kayıt hakkı dondurulur. Danışman tarafından mazereti uygun görülen öğrencinin derse kayıt engelinin kaldırılması danışman tarafından ilgili anabilim dalı kurulunda görüşülmek üzere sunulur, kurulda uygun görülen talep Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Tez önerisi onaylanan öğrenci, danışmanın uygun görmesi halinde tez aşamasında da ek ders alabilir.

(2) Yüksek lisans tezi için önerilen tez çalışmasının konusu etik kurul onayı gerektiriyorsa öğrenci danışmanıyla birlikte etik kuruldan etik onay raporu alır, etik kurul onay raporu ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile birlikte Enstitüye iletilir.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 29- (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrenci; Enstitünün yazım kurallarına uygun olarak hazırlamış olduğu tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez savunma sınavına girmek isteyen öğrenci, tez çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile tez çalışmasını ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla hem elektronik ortamda hem de yazılı olarak Enstitüye gönderilir. Enstitü teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir.

(3) İntihal yazılım programı raporu geçerlilik sınırları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Tez savunma sınavına girmesi Enstitü tarafından uygun görülen öğrencinin tez sınav jüri önerisi ve sınav tarihi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığından talep edilir.

(5) Yüksek lisans tez savunma jürisi öğretim üyelerinin uzmanlık alanları dikkate alınarak; en az biri Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri üyelerinin üç öğretim üyesinden olması durumunda iki yedek, beş öğretim üyesi durumunda ise üç yedek üye belirlenir. Her iki durumda da yedek öğretim üyelerinden biri başka üniversiteden olmak zorundadır. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. İkinci tez danışmanının jüri üyesi olması durumunda jüri beş kişiden oluşur.

(6) Yüksek lisans tez sınavı jürisi ve sınav tarihi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla kesinleşir.

(7) Jüri üyelerine; tezin bir kopyası, tezin intihal raporu ve jüri üyeliği görevlendirme yazısı Enstitü Müdürlüğü tarafından ulaştırılır.

(8) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı sınav tarihini, yerini ve saatini en az üç gün önceden öğretim üyelerinin ve katılımcıların görebileceği bir şekilde anabilim/anasanat dalının panolarında ve Üniversitenin internet sayfasında ilan eder.

(9) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(10) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(11) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Tezin savunma süresi en az bir saat, en fazla iki saattir.

(12) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri izleyicilere kapalı olarak salt çoğunlukla kabul/ret veya düzeltme kararı verir.

(13) Jüri üyeleri, adayın sunduğu yüksek lisans tezini bilimsel ve biçimsel yönden inceler ve hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporlarını sınav günü jüri başkanına teslim eder. Aynı gün jüri başkanı sınava ilişkin bütün belgeleri anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı da en geç üç gün içerisinde bu belgeleri Enstitü Müdürlüğüne gönderir. Video konferans yöntemi ile yapılan sınavlarda ise on gün içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığınca Enstitüye iletilir.

(14) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(15) Teziyle ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok üç ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca Enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Ancak aynı jüri üyelerinin mazeretleri sebebiyle toplanamaması durumunda jüri üyelerinde değişikliğe gidilebilir. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(16) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, aynı programın tezsiz yüksek lisansının olması ve tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması durumunda tezsiz yüksek lisans diploması kendisine verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

(17) Belirlenen sürelerde tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

(18) Mücbir sebeplerde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla sınavlar şeffaf olmak ve kayıt altına alınmak koşuluyla video konferans yoluyla da yapılabilir. Sınav tutanaklarında video konferans yoluyla katılan jüri üyeleri belirtilir. Sınavın uygulama yöntemine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

Diploma

MADDE 30- (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelikte belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla tez savunma sınavını yapan jüri üyeleri ve tez çalışması proje ile desteklenmiş ise tezi destekleyen birime verilecek olan kopyalar hariç, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir. Danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun bulması halinde Enstitü Yönetim Kurulu teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ise Enstitü ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı başvuru şartları, değerlendirme ve öğrenci kabulü

MADDE 31- (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları için; ALES puanı aranıp aranmayacağı ve hangi düzeyde aranacağı, başvuru şartları, değerlendirme ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar Enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(3) Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim ile de yürütülebilir. Uzaktan öğretime ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

Genel esaslar

MADDE 32- (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(2) Dönem projesi dersi kredisiz olup YT (Yeterli) veya YZ (Yetersiz) harf notuyla değerlendirilir.

(3) Öğrenci, bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.

Tezli yüksek lisans programına geçiş

MADDE 33- (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler başvuru yapılan anabilim/anasanat dalının tezli yüksek lisans programının koşulunu sağlamak şartıyla ders dönemini bitirdikten sonra ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Anabilim/anasanat dalı başkanlığınca gerekli görülmesi durumunda öğrenciye en fazla iki ders daha aldırılabilir.

Süre

MADDE 34- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 35- (1) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen nitelikleri taşıyan doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Dönem projesi

MADDE 36- (1) Dönem projesi; danışman gözetiminde öğrencinin tezsiz yüksek lisans programında edindiği bilgilerin etkin olarak kullanılmasını kapsayan bir çalışmadır.

(2) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Proje konusu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(4) Dönem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi Enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı başkanlığına, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı da Enstitüye teslim eder.

Diploma

MADDE 37- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora/sanatta yeterlik/temel tıp programlarına başvuru şartları, değerlendirme ve öğrenci kabulü

MADDE 38- (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik/temel tıp programları başvurusuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Adayın bir tezli yüksek lisans diplomasına; yabancı ülkelerdeki tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların ise YÖK’ten alacakları denklik belgesine; bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda ise adayların bir lisans diplomasına; yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların ise YÖK’ten alacakları denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

b) Yüksek lisans not ortalaması ile doktora programlarına başvurularda mezuniyet not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 veya muadili bir puana; bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda ise lisans not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olması gerekir.

c) Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların başvurulan program için istenilen ALES puan türünden en az 55 veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda ise başvurulan program için istenilen ALES puan türünden en az 80 veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

ç) Adayların tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

d) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

e) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuracak tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 Temel Tıp puanı veya ALES’in sayısal puan türünden en az 55 puana sahip olmaları gerekir. TUS veya ALES, diş hekimliği fakültesi mezunlarının DUS veya ALES standart puanına sahip olması gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünden en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

f) Temel Tıp puanı; TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

g) ALES puanı olmaksızın diş hekimliği fakültesi mezunu olarak doktora programlarına başvuranların DUS’tan en az 50 puana sahip olmaları gerekir.

ğ) Öngörülen TUS ve DUS puanı, her başvuru döneminde enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile artırılabilir ve ilanda belirtilir.

h) Tezli yüksek lisans sonrası ve temel tıp bilimleri doktora programlarına başvurularda adayların anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puana veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda ise adayların en az 65 puana sahip olması gerekir.

(3) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde anabilim/anasanat dalı için ALES puanı aranıp aranmayacağı ve taban puanının ne olacağı her başvuru döneminde ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı, Senatonun onayı ile kesinleşir ve ilanda belirtilir.

(4) Doktora/sanatta yeterlik/temel tıp programlarına öğrenci kabulünde, değerlendirme aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların değerlendirme puanı; ALES veya eşdeğer puanın %50’si, tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yapılacak bilimsel değerlendirme sınav notunun %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların değerlendirme puanı ise; ALES veya eşdeğer puanın %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yapılacak bilimsel değerlendirme sınav notunun %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. Değerlendirme sonucu 60 puanın altında olan veya 60 puan ve üzerinde bir puana sahip olduğu halde bilimsel değerlendirme sınav puanı 50 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.

b) Temel tıp bilimleri programlarına başvuran tıp fakültesi mezunları için ALES veya TUS temel tıp puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya TUS temel tıp puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve bilimsel değerlendirme sınav sonucunun %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. Değerlendirme sonucu 60 puanın altında olan veya 60 puan ve üzerinde bir puana sahip olduğu halde bilimsel değerlendirme sınav puanı 50’nin altında olan adaylar başarısız sayılır.

c) Diş hekimliği fakültesi mezunları için ALES veya DUS puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya DUS puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve bilimsel değerlendirme sınav sonucunun %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. Değerlendirme sonucu 60 puanın altında olan veya 60 puan ve üzerinde bir puana sahip olduğu halde bilimsel değerlendirme sınav puanı 50’nin altında olan adaylar başarısız sayılır.

ç) Başarılı olan adaylar, puanları en yüksekten başlayarak sıralanır ve belirlenen kontenjanlar dâhilinde kesin kayıt hakkı kazanır. Değerlendirme puanının eşit olması durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES/DUS veya eşdeğer sınav notu veya temel tıp programları için temel tıp notu, yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ve lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir.

d) Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.

e) Küsuratlı notlarda değerlendirme virgülden sonra üç basamak dikkate alınarak yapılır.

f) Adayların sıralaması değerlendirme puanlarına göre enstitü tarafından sıralanarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday belirlenerek ilan edilir.

(5) Adayların yüzlük sistemin dışındaki not sistemlerine göre verilmiş lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun yüzlük sisteme çevrilmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüşüm tablosu kullanılır.

(6) Anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile özel şartlar da belirlenebilir.

Genel esaslar

MADDE 39- (1) Doktora programı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersler ile seminer ve uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik ve tez önerisi ile tez çalışmasından oluşur.

(2) Doktora programı,

a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

b) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları gereken on dört dersin en çok onunu ilk iki yarıyılda alabilirler.

(4) Doktora öğrencisinin yapacağı seminerler ile öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 40- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya CB, CC, CD, DC, DD, FF, YZ harf notu aldığı veya devamsız (DZ) olduğu dersi/dersleri bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora yeterlik jürisi ve sınavı

MADDE 41- (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Öğrenci, derslerini ve seminerini başarıyla tamamladığı yarıyılı takip eden yarıyıl içerisinde doktora yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrenci, izleyen ilk yeterlik sınav döneminde yeterlik sınavına alınır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları her yarıyıl bir kez olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(4) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Doktora yeterlik sınav jürisi, komitenin ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla onaylanan en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavından bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavların her biri için ayrı ayrı yüz üzerinden en az yetmiş beş puan almış olması gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü sınavlardan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavının, yazılı bölümünden başarılı bulunan ancak sözlü bölümünden başarısız olmuş öğrenci bir sonraki yarıyılda yeterlik sınavında sadece sözlü sınava alınır ve bu sınavda başarılı bulunursa yeterlik sınavını geçmiş sayılır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Enstitü ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 42- (1) Yeterlik sınavından başarılı bulunan öğrenci için Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla en geç bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur. Süresi içinde mazeretsiz tez izleme komitesi oluşturulmayan öğrencinin danışmanlığı anabilim/anasanat dalı başkanlığına aktarılır ve yeni bir danışman atanır.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka Enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın olması durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz. Tez izleme komite üyelerinin belirlenmesinde, özellikle disiplinlerarası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerine öncelik verilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunma sınavı

MADDE 43- (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrencinin tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(5) Öğrenci, tez izleme toplantısı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve bu raporu komite toplantısında sözlü olarak savunur. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Komite raporu, anabilim dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne gönderilir. Süresi içerisinde tez çalışması raporunu sunmayan öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 44- (1) Öğrencinin doktora tez savunmasına girebilmesi için doktora tez alanı/çalışmasından üretilmek şartıyla ilgili yönerge kapsamında belirtilen yayın şartını yerine getirmelidir.

(2) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun şekilde yazma,

b) Tezini jüri önünde sözlü olarak savunma,

c) En az üç tez izleme komitesi raporundan başarılı olma,

şartlarını yerine getirmek zorundadır.

(3) Tez savunma sınavına girmek isteyen öğrenci, tez çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile tez çalışmasını hem yazılı olarak hem de elektronik ortamda Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir.

(4) İntihal yazılım programı raporu geçerlilik sınırları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Tez savunma sınavına girmesi Enstitü tarafından uygun görülen öğrencinin tez sınav jüri önerisi ve sınav tarihi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığından istenir.

(6) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(7) Enstitü Müdürlüğü, öğrencinin ciltlenmemiş tezini, intihal raporunu ve jüri üyeliği görevlendirme yazısını jüri üyelerine ulaştırır. Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(8) Tez savunma sınav tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden öğretim üyelerinin ve katılımcıların görebileceği bir şekilde anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili panolarda ilan edilir.

(9) Tez savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(10) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezle ilgili küçük düzeltmeleri gerektiren bir durum varsa en geç bir ay içinde tamamlanarak, tez Enstitüye teslim edilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında detaylı düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca Enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Ancak aynı jüri üyelerinin mazeretleri sebebiyle toplanamaması durumunda jüri üyelerinde değişikliğe gidilebilir. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 45- (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını Enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla tez savunma sınavını yapan jüri üyeleri ve tez çalışması için proje desteği aldı ise ilgili birime verilecek olan kopyalar hariç doktora tezinin ciltlenmiş üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde Enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 46- (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı; doktora tezi yerine sergi, konser, resital veya proje şeklinde sanatta yeterlik çalışması yapılabilir. Sanatta yeterlik programı ile ilgili usuller doktora programı usullerine tabidir.

(3) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(5) Lisansüstü dersler, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Süre

MADDE 47- (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 48- (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir.

(3) İntihal yazılım programı raporu geçerlilik sınırları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(5) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ve Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mazeretler, İzinler ve Kayıt Dondurmaya İlişkin Esaslar

Mazeretler, izinler ve kayıt dondurma

MADDE 49- (1) Lisansüstü öğrencilerine danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir yarıyıldan az olmamak kaydıyla en fazla iki yarıyıl süreyle izin veya kayıt dondurma hakkı verilebilir. İzin ve kayıt dondurma süreleri öğrenim süresine dâhil edilmez. Bu taleplerinin yarıyılın başlangıcından itibaren en geç bir ay içinde yapılması gerekir.

(2) İzin veya kayıt dondurma döneminde öğrenci derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) İzin veya kayıt dondurma döneminde süresi biten öğrenciler, Enstitüye müracaat ederek kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

Kayıt silme

MADDE 50- (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların ve kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyenlerin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir.

Disiplin işleri

MADDE 51- (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin yönünden iş ve işlemleri hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tebligat

MADDE 52- (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda Enstitü tarafından, Üniversite veya Enstitü internet sayfasında yapılan ilan ve duyurular öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.

(2) Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemlerle ilgili her türlü tebligat, Enstitüye bildirdiği adresine yazılı veya e-posta adresine elektronik olarak yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliklerini Enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresinin tespit edilememesi durumunda, Enstitüde bulunan adresine yapılan tebligat kendilerine yapılmış sayılır ve öğrenci tebligat konusunda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 53- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Üniversitelerarası Kurul ve Yükseköğretim Kurulu, Senato, Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 54- (1) 10/10/2021 tarihli ve 31624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 55- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.