10 Haziran 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31862

YÖNETMELİK

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI

KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (AA) BENDİ

KAPSAMINDA İTHALAT YOLUYLA YAPACAĞI TARIMSAL

ÜRÜN ALIMLARI İLE BUNA İLİŞKİN HİZMET ALIMLARI

İHALELERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/9/2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tedavüldeki Türk parası veya ihalede teklif edilen yabancı para cinsinden döviz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin başlığı “İhale usulleri ve tedarik yöntemi” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı kararı ile görev verilmesi üzerine ilgili bakanın onayı ve Yönetim Kurulunun görevlendirmesiyle TMO Genel Müdürlüğünce, yabancı devletlerin kendi mevzuatına göre devlet kurumu veya kuruluşu sayılanlardan, yabancı devletin ortaklığı bulunan kuruluşlardan protokol ile doğrudan ithalat yoluyla alım yapılabilir. Ürün alım fiyatı, usul ve esasları ile protokolde yer alacak diğer hususlar ilgili bakanın onayı ile TMO Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca belirlenir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.