7 Haziran 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31859

YÖNETMELİK

Ardahan Üniversitesinden:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/12/2014 tarihli ve 29192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“j) Merkezin çalışma alanına giren konularda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sertifikalı eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, proje pazarları, bilimsel toplantılar ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.

k) Merkezin çalışma alanına giren konularda danışmanlık hizmeti vermek.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.