6 Haziran 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31858

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/6/2011 tarihli ve 27972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Misafir öğrenciler

MADDE 16- (1) Misafir öğrenciler, bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan veya en az lise son sınıf öğrencisi ya da mezunu olan herhangi bir konu veya düzeyde ders almak için Üniversiteye başvuruda bulunan öğrencilerdir.

(2) Misafir öğrenci statüsünde başvuran adayların başvurusu, ilgili akademik birim tarafından değerlendirilir. Dersleri almalarına ilişkin kabul kararı ilgili akademik birimin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(3) Misafir öğrencilerin ders almalarına ilişkin kabul kararı en fazla iki yarıyıl içindir. Bir yarıyıl için kabul edilen adayların ikinci yarıyılda da ders almaları için ilgili birimin onayı ve ilgili yönetim kurulu kararı gereklidir. Aralıklı veya aralıksız olarak birden fazla kez yapılan başvurular da bu kapsamda değerlendirilir.

(4) Misafir öğrencilere diploma ya da unvan verilmez; ancak ilgili yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından aldıkları dersleri ve notları gösteren not belgesi (transkript) verilir.

(5) Öğretim dili yabancı dil olan programdan ders almak isteyen misafir öğrenci, Üniversitenin yabancı dil eğitimi mevzuatı uyarınca belirlenen yabancı dil yeterlilik seviyesini belgelendirmelidir.

(6) Misafir öğrenciler, aldıkları ve başarılı oldukları derslerden, ileriki yıllarda Üniversitenin herhangi bir programına ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri veya yatay geçiş yolu ile kayıt olmaları durumunda muaf tutulabilirler.

(7) Misafir öğrenci statüsünde olanların devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde, bu Yönetmelik ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(8) Misafir öğrencinin akademik takvimde belirlenen ders ekleme-bırakma tarihlerinden sonra ders bırakması halinde ödemiş olduğu öğrenim ücreti iade edilmez.

(9) Misafir öğrenciler, Üniversitenin ilgili mevzuatında belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür.

(10) İngilizce hazırlık koordinatörlüğünün onayı ile ingilizce hazırlık programına da misafir öğrenci kabul edilebilir.

(11) Misafir öğrenci öğrenim ücretleri Üniversite Mütevelli Heyetince belirlenir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.