6 Haziran 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31858

YÖNETMELİK

Eskişehir Teknik Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ PİLOTAJ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/7/2018 tarihli ve 30482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dersler; teorik derslerden ve atölye, laboratuvar, isteğe bağlı staj/stajlar ve pratik çalışma gibi uygulamalar ile uygulamalı derslerden oluşur.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasında yer alan “stajların” ibaresinden önce gelmek üzere “isteğe bağlı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.