5 Haziran 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31857

YÖNETMELİK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt yenilemeyen ve ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, dönem başlangıcından itibaren 3 hafta içerisinde bölümlerine müracaat etmeleri ve mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi şartıyla karar tarihinden itibaren iki hafta içinde kayıt yenileme ve ders kaydını yaptırabilirler. Bu süreler dışında yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.