5 Haziran 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31857

YÖNETMELİK

Piri Reis Üniversitesinden:

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/10/2015 tarihli ve 29500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Öğrenciler devamsızlık bilgilerini düzenli olarak Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden takip etmekle yükümlüdür.

(3) Öğrencinin devam durumu İngilizce Hazırlık Bölüm Başkanlığı tarafından izlenerek, devamsızlık oranı %10'a ulaştığında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden uyarıda bulunulur ve devamsızlık oranı %15’e ulaştığında öğrenciye otomatik olarak devamsız (IA) notu verilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “olmak üzere dört düzeyi kapsar.” ibaresi “olmak üzere dört düzeyi (alpha, beta, gamma, delta) kapsar.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İYS sınavları akademik yılın başı ile güz ve bahar yarıyılları sonunda açılır. Akademik yılbaşında açılan İYS’ye o yıl için yapılan İSTS’den 50 ve üzerinde alanlar ile İngilizce Hazırlık Programını gerekli olan asgari B1 (Gamma) seviyesindeki tekrar eden (bir önceki sene kayıtlı), devamsızlık şartlarını ve sınava giriş için gerekli olan asgari Modül İçi 50 not ortalamasını sağlayan öğrenciler girebilir. Güz yarıyılı ve bahar yarıyılı sonunda yapılan İYS’ye B1 (Delta) seviyesini başarı ile tamamlamış öğrenciler ile hazırlık programını gerekli olan asgari B1 (Gamma) seviyesindeki tekrar eden (bir önceki sene kayıtlı), devamsızlık şartlarını ve sınava giriş için gerekli olan asgari Modül İçi 50 not ortalamasını sağlayan öğrenciler girebilirler.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Modül içi mazeret sınavı Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilen gün ve yerde yapılır ve sınav sonucunun sisteme işlenmesi sağlanır. İlan edilen gün ve saatte yapılan mazeret sınavına girmeyen öğrenciye ek sınav hakkı verilemez.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Bölüm Başkanlığınca ilan edilen yıl içi notları ve İYS notlarının sonuçları öğrenciler tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden takip edilir.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.