4 Haziran 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31856

YÖNETMELİK

Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/11/2012 tarihli ve 28476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp-yaptırmadığına bakılmadan ön lisans programlarından azami dört yıl, lisans programlarından azami yedi yıl içinde; normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlayamayan son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız olduğu ve/veya hiç almadığı ders sayısını beş derse kadar indirenlere üç yarıyıl ilave süre verilir. Ek sınavlara girmeden başarısız olduğu ve/veya hiç almadığı ders sayısını beş derse kadar indiren öğrencilere dört yarıyıl ilave süre verilir. Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız; başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.”

“(5) Azami öğrenim süresi sonunda, sınırsız sınav hakkı elde eden ve açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılında hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Ek sınavlara girmeyen veya ek sınavlar sonunda başarısız olan öğrenciler ile alıp da devamı sağlanmayan dersler ve hiç alınmayan dersler de dâhil olmak üzere kalan ders sayısını beş ve altına indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenci, öğreniminin ikinci yarıyılından itibaren, tüm derslerini alıp başarmış olması ve genel not ortalamasının 100 tam not üzerinden 75 ya da üstünde olması halinde, bulunduğu yarıyıl dersleri ile birlikte bir üst yıldan en fazla 40 kredi-saat ders alır. Bu durumdaki öğrenci 8 inci maddede belirtilen öğrenim süresinden daha kısa süre içerisinde mezun olabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin yedinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için sınav şartını yerine getirmiş, ancak tek dersten başarısız olmuş öğrenciler için tek derse kaldığı yarıyıl/yıl veya bütünleme sınav dönemi sonunda yapılan sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurmaları halinde ilgili dekanlık/müdürlük kararı ile bu tek dersin sınavına, tek derse kaldığı anlaşılan sınav dönemi sonunda girerler. Tek ders sınavında 60 puan alamayarak başarısız olan öğrenciler, daha önce devamını almış oldukları bu derse tekrar devam etmeden, akademik takvimde belirtilen güz ve bahar sınav dönemlerinde bu dersin sınavına girebilir. Tek ders haklarını kullanan öğrencilerin başarı notlarının hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular yarıyılın/yılın ilk on iş günü içinde yapılır. Bu öğrenciler başvurularını ders kayıt süresi içinde yaparlar. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde öğrenciler eğitim-öğretim süresince en çok eğitim-öğretiminin yarısı kadar süre için kayıt dondurabilir.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.