3 Haziran 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31855

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Dönem sonu sınavı: Her akademik yılın sonunda ve son ders kurulu sınavının bitiminden en erken yedi, en geç yirmi bir gün sonra yapılır ve o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsar.

c) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavının bitiminden en erken yedi, en geç yirmi bir gün sonra yapılan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem sonu sınavında başarısız olan veya sınav hakkını kazandığı halde bu sınava herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler katılır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Dönem IV ve V’teki stajların bir veya daha fazlasından başarısız olan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken yedi, en geç yirmi bir gün sonra alınır. Staj bütünleme sınavında öğrencinin başarılı sayılabilmesi için sınav notunun en az altmış olması zorunludur. Staj bütünleme sınavı veya sınavlarında başarısız olan öğrenciye, bu staj veya stajları bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrarlama hakkı verilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20- (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar; geçer, geçmez notlar ve katsayılar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.