3 Haziran 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31855

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİTKİ, İLAÇ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişi Müdürün önerisiyle Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Müdürün olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “hazırlar” ibaresi “hazırlamak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Merkezin çalışma konularında uygulamalı faaliyet gösteren sağlık bilimleri alanındaki Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.