2 Haziran 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31854

YÖNETMELİK

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÂŞIKLIK GELENEĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/7/2020 tarihli ve 31181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Âşıklık Geleneği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yardımcısını” ibaresi “yardımcılarından birini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür. Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresi tamamlandığında veya herhangi bir sebeple görevinden ayrıldığında Müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.