1 Haziran 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31853

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/2/2018 tarihli ve 30346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen dört Üniversite öğretim elemanı dahil olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.