31 Mayıs 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31852

YÖNETMELİK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS

VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/7/2012 tarihli ve 28357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Öğrencilerin teorik  derslere  % 70, uygulamalı derslere % 80 oranında devam etmeleri zorunludur.”

“(8) Kronik hastalığının bulunduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrencilere, kronik hastalık durumları göz önünde bulundurularak, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili akademik kurulca özel eğitim-öğretim programı ve sınav yöntemleri uygulanabilir.”

MADDE 2-  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.