30 Mayıs 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31851

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 4/11/2018 tarihli ve 30585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumları devam, ara sınavlar, ödev, proje, atölye, laboratuvar gibi çalışmalar ve yaz okulu sonu sınav sonuçları dikkate alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından 2/5/2021 tarihli ve 31472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak uygulanır ve değerlendirilir.”

“(5) Yaz okulunda alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için en az DC harf notu almak gerekir.

(6) Yaz okulunda DD ve daha düşük harf notu alan öğrenciler, o dersten başarısız sayılır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kastamonu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.