30 Mayıs 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31851

YÖNETMELİK

İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstinye Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim dalı/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını veya anasanat dalını,

d) Anabilim dalı başkanı/anasanat dalı başkanı: Enstitüde eğitim programı yürüten lisans bölümlerinin başkanlarını,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya doktoralı öğretim elemanını,

f) Enstitü: İstinye Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüleri,

g) Enstitü Kurulu: İlgili Enstitü Kurulunu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili Enstitü Yönetim Kurulunu,

h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ı) Lisansüstü eğitim: Yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik çalışması programlarını,

i) Müdür: İlgili Enstitü Müdürünü,

j) Mütevelli Heyeti: İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

l) Program: Tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarını,

m) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,

n) Senato: İstinye Üniversitesi Senatosunu,

o) Temel tıp puanı: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri testi 1 inci bölümünden alınan standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden alınan standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanı,

ö) Üniversite: İstinye Üniversitesini,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

r) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları

Genel esaslar

MADDE 5- (1) Enstitü; örgün eğitim ve/veya uzaktan eğitim modeli ile tasarladıkları lisansüstü çalışmalarını; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programı ile gerçekleştirir.

(2) Açılacak programlar, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenir ve YÖK onayı ile kesinleşir.

(3) Bir programdan mezun olmak için aranan ders, laboratuvar, uygulama, proje, tez ve benzeri çalışmalar, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

(4) Tezli lisansüstü programlarını tamamlamak için öngörülen müfredatta, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir seminer dersinin verilmesi zorunludur.

(5) Derslerin AKTS kredileri 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi hükümleri kapsamında belirlenir.

Kontenjanlar

MADDE 6- (1) Lisansüstü programların kontenjanları, Enstitü Kurulu tarafından belirlenir ve Senatoya sunulmak üzere Rektörlüğe bildirilir.

(2) Rektörlük, Enstitünün öğrenci kabul edeceği programların adlarını, öğrenci sayılarını, varsa özel başvuru koşullarını, son başvuru tarihlerini, sınav tarihlerini ve gerekli görülen diğer bilgileri toplu olarak ilan eder.

(3) Program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, YÖK ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

Öğrenim ücretleri ve burslar

MADDE 7- (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Programlara devam edebilmek için ödenecek yıllık eğitim-öğretim ücretleri ve ödeme usulü Enstitünün önerisi, Rektörlük onayı ve Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenir. Öğrenciler, öğrenim ücretlerini kaydolduğu dönemin başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ödemekle yükümlüdürler.

(2) Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez veya dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Mali yükümlülüklerin yerine getirilmesinde Senato tarafından belirlenen esaslar dikkate alınır.

(3) Burslara ilişkin hususlar 2547 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi çerçevesinde her akademik yıl öncesi Enstitü Kurulu tarafından belirlenerek Rektörlüğe önerilir, Mütevelli Heyet kararı ile uygulamaya konulur.

Akademik yıl ve takvim

MADDE 8- (1) Akademik takvim Enstitünün önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Bu takvim en geç yeni akademik yılın başlama tarihinden bir ay önce ilan edilir.

(2) Bir akademik yıl, her biri en az on dört haftalık ders süresi olan iki dönemden oluşur. Dönem sonu sınavları, bu sürelere dâhil değildir. Dersler, yarıyıl esasına göre güz ve bahar dönemlerinde düzenlenir.

(3) Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi uygulaması, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(4) Yaz öğretimi, yedi haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere en çok sekiz haftalık süre ile düzenlenebilir. Yaz öğretiminde açılan bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine eşittir. Yaz öğretiminde ders alıp almamak öğrencinin talebine bağlıdır. Yaz öğretimi lisansüstü eğitim için öngörülen normal öğrenim süresinin dışındadır ve yaz öğretiminde geçirilen eğitim süresi, normal öğrenim süresine dâhil değildir.

 (5) Güz ve bahar dönemlerinde yedi haftalık ders süresi iki modül halinde verilebilir. Modül sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir.

(6) Kayıt, ders, dönem sonu sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato tarafından onaylanan akademik takvim ile belirlenir.

(7) Senato kararıyla belirlenmiş dersler/uygulamalar, gerektiğinde Enstitü Kurul kararı ile mesai saatleri dışında veya ulusal bayram ve genel tatil günleri hariç cumartesi ve/veya pazar günleri de yapılabilir. Bu dersler bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan öğretim ile de verilebilir.

Başvuru esasları

MADDE 9- (1) Programlara başvuracak adaylarda bu Yönetmelikte belirlenmiş koşullar dışında ek koşullar da aranabilir. Bu ek koşullar anabilim dalı/anasanat dalı başkanının önerisi, Enstitü Kurulunun görüşü ve Senatonun kararı ile belirlenir. Tüm koşullar ve başvuru tarihi Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara öğrenci kabulünde ve doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.

(3) Sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden ve öğretim dili Türkçe olan programlara başvuruda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

Öğrenim dili

MADDE 10- (1) Programlarda öğrenim dili Türkçe veya İngilizce’dir.

(2) İngilizce/Türkçe yeterliliğin belirlenmesine yönelik yapılacak sınavlar ve bu sınavlardan muafiyet koşulları, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Senato onayı ile kesinleşir.

(3) Öğrenim dili İngilizce olan programlara öğrenci kabulünde adayların Üniversite tarafından düzenlenecek veya Senato tarafından kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce dil sınavlarından birinden Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenen puanı almış olmaları gerekir.

(4) Bir yükseköğretim kurumunun öğrenim dili %100 İngilizce olan programlarından veya resmi dili İngilizce olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, İngilizce yeterlik koşulundan muaf olur.

Kayıt

MADDE 11- (1) Başvurusu kabul edilen adaylar, şahsen veya bu konuda yetki verilmiş vekilleri aracılığıyla, akademik takvimde kayıtlar için ilan edilen süreler içinde, istenen belgeleri sağlayarak ve öğrenim ücretlerini ödeyerek Üniversiteye kayıt yaptırırlar.

(2) Süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar Üniversiteye kayıt haklarını kaybederler.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(4) Kayıt için istenen belgelerde belgenin aslı veya usule uygun onaylı örneği kabul edilir. Ayrıca kayıt sırasında sunulan belgelerin kayıt tarihinde geçerli olması şarttır. Başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı olup olmadığına ilişkin olarak adayın beyanı esas alınarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle başvurduğu tespit edilen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir. Bu kişilere, verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır.

(5) Askerlik belgeleri ve işlemleri 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun ilgili hükümlerine göre yürütülür.

Zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 12- (1) Program müfredatlarında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın mezuniyet yükümlülükleri kapsamında almakla yükümlü olduğu; seçmeli dersler ise öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda mezuniyet yükümlülüklerini tamamlamak üzere alabileceği derslerdir.

(2) Ders programında yer alan derslerin hangi yarıyılda açılacağı ve bu dersleri verecek öğretim üyeleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Öğrenciler, kayıt yaptırma ve yenileme aşamalarında, aldıkları zorunlu ve seçimlik derslerden oluşan bireysel ders programlarını danışmanlarına onaylatırlar.

Derslerin ön koşul ve yan koşulları

MADDE 13- (1) Bir dersin ön koşulu, o dersin alınabilmesi için önceden tamamlanmış olması gereken yükümlülüklerdir. Ön koşul olarak, daha önceden alınıp en az geçer notu ile tamamlanmış dersler ya da başarılması/tamamlanması gereken kredi ve çalışma gibi yükümlülükler belirlenebilir. Ön koşul olan dersin tekrarlanması halinde o dersten alınan en son not geçerlidir.

(2) Bir dersin yan koşul dersi, bir dersin alınabilmesi için birlikte alınması uygun görülen derstir. Birlikte alınması gereken derslerden birini en az geçer notu alarak tamamlayan öğrenci, o dersin yan koşulu olan dersi tek başına alabilir.

(3) Derslerin ön ve yan koşullarının belirlenmesi ve değiştirilmesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senato onayıyla yapılır.

(4) Öğrenciler ön ve/veya yan koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar.

(5) Ulusal veya uluslararası değişim programlarına katılan öğrenciler, özel öğrenci olarak Üniversitede ders almak isteyen öğrenciler ve Üniversitede kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrencilere de aynı hükümler uygulanır.

Ders kayıtları

MADDE 14- (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde, danışmanları ile birlikte o dönemde alacakları dersleri belirler ve derslere yazılır.

(2) Öğrencilerin ön koşullu derslere, ders planlarındaki sıra göz önünde tutularak yazılması gerekir.

(3) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez, bu derslerin sınavlarına giremez ve derslerden not alamaz.

(4) Öğrencilerin haftalık ders programında kısmen de olsa zaman çakışması olan derslere kayıt olabilmesi için ilgili dersin öğretim üyesi ve anabilim dalı başkanı/program koordinatörü onayı gerekir.

Ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme

MADDE 15- (1) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirlenen son başvuru tarihine kadar danışmanın onayını alarak, ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme yapabilirler.

Derslerden muafiyet

MADDE 16- (1) Muafiyet işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Programa yeni kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda alıp başardıkları dersleri, program yükümlülüklerine saydırmak için muafiyet talebinde bulunabilirler. Muafiyet talebiyle ilgili başvurular, transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe ile birlikte Enstitüye yapılır. Başvuru ve ekleri, Enstitü tarafından ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına değerlendirilmesi için iletilir.

(3) Öğrencinin daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu derslerin Üniversitede kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılacak olanları, bunların kredi ve not uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi derslerden muaf tutulacağı gibi hususlar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca değerlendirilir ve değerlendirme sonucu Enstitüye iletilir. Başvuru Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Üniversitede alınan derslere karşılık muafiyet verilen dersler kredi ve notları ile birlikte kayıtlara aynen geçirilir. Öğrencinin daha önce alıp başardığı dersin öğrenim dili ile bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili aynı olmak zorundadır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesi hariç mezuniyet yükümlülüğünde yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS kredisi toplamının dörtte birinden az olmamak şartı ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oranda dersin Üniversitede tamamlanması gerekir.

(5) Programa kabul edilen öğrencilerin daha önce özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler programda verilen derslerin %50’sini geçemez.

Devam zorunluluğu

MADDE 17- (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumlarının ders başarı değerlendirmesine etkisi, ilgili dersin öğretim üyesi tarafından dönem başında açıklanır, ders izlencesinde yer verilir ve öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim üyesi tarafından izlenir.

Ders tekrarı

MADDE 18- (1) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya çekildikleri zorunlu dersleri tekrarlamakla yükümlüdür. Zorunlu ders havuzu olan programlarda başarısız olunan dersin yerine, Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla zorunlu ders havuzundan başka bir ders alınabilir. Başarısız olunan ders seçmeli ise öğrenciler bu dersi, aynı ders veya Enstitü Yönetim Kurulu tarafından bu ders yerine sayılan başka bir seçmeli ders ile tekrarlayabilirler.

(2) Kayıtlı olduğu diploma programının mezuniyet yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmiş öğrencinin fazladan aldığı seçmeli dersler için tekrarlama şartı aranmaz, ancak bu dersler genel not ortalamasına katılarak transkriptte gösterilir.

(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla aynı program içerisinde daha önce alıp başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir; bu durumda sadece son alınan not genel not ortalamasına katılır.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma

MADDE 19- (1) Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrenciler özel öğrenci veya değişim öğrencisi statüsünde diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerden tezli yüksek lisans ile doktora programına yüksek lisans derecesi ile kayıt olanlar en fazla iki dersi; doktora programına lisans derecesiyle kayıt olanlar ise en fazla dört dersi diğer yükseköğretim kurumlarından alabilirler. Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesi hariç, mezuniyet yükümlülüğünde yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS kredisi toplamının dörtte birinden az olmamak şartı ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oranda dersin Üniversitede tamamlanması gerekir.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin özel öğrenci veya değişim öğrencisi statüsünde aldığı derslerden kayıtlı olduğu programdaki yükümlülüklerinden, hangi derslerin yerine sayılacağını ve bunların kredi ve not uyarlamalarını değerlendirerek karara bağlar. Öğrencinin aldığı dersin öğrenim dili ile bu ders karşılığında öğrencinin diploma programında sayılacak dersin öğrenim dili aynı olmak zorundadır.

(3) Özel öğrenci veya değişim öğrencisi statüsünde ders alınan dönemler, öğrencinin öğrenim süresine dâhildir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 20- (1) Enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrenci kabulü, anabilim/anasanat dalının değerlendirme sonucu dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(2) Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte akademik takvimde yeni öğrenci başvuruları için belirtilen süreler içinde Enstitüye yapılır. Enstitü, başvuruları ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına değerlendirmesi için iletir. Değerlendirilen başvuru sonucu Enstitüye gönderilir. Kabul için adayın, başvurduğu programa yeni öğrenci kabulünde aranan koşulları sağlamış olması gerekir. Üniversite içindeki geçişlerde öğrencilerin bu amaçla, kayıtlı olduğu programa kabulde kullanılan sınav belgeleri geçiş yapmak istedikleri programa kayıt sırasında da geçerlilik tarihine bakılmaksızın kullanılabilir.

(3) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencinin daha önce başarılı olduğu derslerden hangilerinin yeni programına sayılacağı, sayılan derslerin kredi ve not dönüşümleri ile öğrencinin öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(4) Doktora programlarına yatay geçiş yapan öğrencinin yeterlik sınavını, tez önerisini ve tezini bu programda tamamlaması; tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapan öğrencinin tezini bu programda tamamlaması; tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş yapan öğrencinin dönem projesini bu programda tamamlaması ve geçiş yaptığı programın mezuniyet yükümlülüğünde yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS kredisi toplamının en az dörtte birini Üniversitede tamamlamış olması gerekir.

Lisansüstü programlar arası geçişler

MADDE 21- (1) Üniversitenin aynı anabilim dalı altında sunulan tezli veya tezsiz yüksek lisans ile doktora programları arasında yapılacak geçişler, öğrencinin başvurusu üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, güz ve bahar dönemi başında en geç akademik takvimde ilan edilen ders ekleme-bırakma döneminin son gününe kadar yapılır.

(2) Anabilim dalı içindeki geçiş başvurularının kabul edilmesi için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda en az bir dönem öğrenim görmüş olması, Üniversitenin kayıtlı öğrencisi olması, varsa Senato tarafından onaylanan diğer şartları ve geçiş yapılan yıldaki kabul koşullarını sağlaması gerekir. Kayıtlı olduğu programa kabulde kullanılan sınav belgeleri geçiş yapmak istedikleri programa kayıt sırasında da geçerlilik tarihine bakılmaksızın kullanılabilir.

(3) Geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin, önceki programında başarıyla tamamladığı derslerden hangilerinin yeni programına sayılacağı, öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği Enstitü Yönetim Kurulu kararında belirtilir. Geçiş yapan öğrencinin sayılan dersleri, kredi ve notlarıyla birlikte yeni programına aynı şekilde aktarılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci, kayıt olduğu akademik yıl ve/veya döneme ait tezli yüksek lisans ücreti esas alınarak ödeme yapar.

(5) Lisans mezunu olarak doktora programına kabul edilmiş bir öğrencinin aynı anabilim dalında tezli yüksek lisans programına geçmek istemesi halinde, eğer doktora programında geçirmiş olduğu süre de sayıldığında geçmek istediği programı tamamlamasına olanak sağlayacak kadar süresi var ise, ilgili tezli yüksek lisans programına geçmek üzere başvurabilir.

(6) Geçilecek programın tamamlanması için yeterli süre bulunduğu durumlarda, aynı anabilim dalındaki tezsiz ve tezli yüksek lisans programları arasında geçiş için başvurulabilir. Tezsiz yüksek lisans programına geçişlerde yeterli süre bulunmaması durumunda ise ek dersler ve proje dersi yükümlülüklerinin tamamlanması gerektiğinden, tezsiz yüksek lisans programının tamamlanması için bir dönem ek süre verilebilir.

Özel öğrenci

MADDE 22- (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(3) Özel öğrenci kabul koşulları ve diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 23- (1) Öğrenciler, devam ettikleri programın hangi aşamasında olduklarına bakılmaksızın her yarıyıl kayıt yenilemek zorundadırlar.

(2) Öğrenim ücretini belirlenmiş zamanda veya kendilerine özel olarak belirtilmiş tarihte ödememiş olan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli olarak kayıt yenileyecek olan öğrenciler Üniversite tarafından belirlenen şartları yerine getirmekle yükümlüdürler. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra kayıt yenileme yapılamaz.

(4) Ders ekleme-bırakma dönemi bitiminde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçirilir. Bu öğrenciler, kayıtlarını yenileyene kadar derslere ve sınavlara katılamazlar, derslerden not alamazlar, almakta oldukları burslardan ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Kayıt dondurma hali hariç olmak üzere kayıt yaptırılmayan yarıyıllar öğrenim süresine dâhildir.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 24- (1) Nitelikleri aşağıda belirtilen adaylar, mülâkat/yetenek değerlendirme jürisinin önerisi ve anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile eksikliklerini gidermek amacı ile bilimsel hazırlık programına kabul edilebilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar.

b) Lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan yüksek lisans programı adayları.

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini/derecelerini başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan doktora/sanatta yeterlik çalışması programı adayları.

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik çalışması programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla programa yönelik dersler de alabilir.

 (3) Bilimsel hazırlık programına kaydolan öğrenciler derslere devam etmek ve program kapsamında alınması gereken dersleri en az CC notu ile süresi içinde tamamlayarak, asgari 2,50 akademik ortalama ile başarılı olmak zorundadır. Başarısız öğrencilerin, izleyen dönemden itibaren Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 25- (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 26- (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir:

a) Lisans diplomasına sahip olmak.

b) Başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak.

c) Üniversite tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YÖKDİL sınavında veya eşdeğer ve geçerliliği olan yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenmiş taban puanı almış olmak.

ç) Senato tarafından belirlenmiş lisans genel not ortalamasına sahip olmak.

d) Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olmak.

(2) Sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara öğrenci kabulünde ve doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES veya eşdeğer sınav puanı aranmayabilir. ALES puanı istenildiği durumlarda taban puan Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(4) Enstitü Yönetim Kurulu, uzaktan eğitim ile sürdürülen tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların mülakata alınmamasına karar verebilir.

(5) Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile adayların Türkçeyi kullanma yeteneklerini değerlendirmek üzere kompozisyon yazdırılabilir.

(6) Bir adayın yüksek lisans programına kabulünde uygulanacak değerleme esasları Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. ALES puanının bu değerlemeye etkisi %50’den az olamaz.

(7) Yabancı uyruklu adayların başvurularında ALES sınav şartı aranmaz. Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(8) Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda YÖK’ün uygun görüşü aranır. Ayrıca Üniversiteye kayıt sırasında adayların YÖK’ten aldıkları diploma denklik veya mezuniyet tanıma belgesini sunmaları gerekir.

(9) Öğrenim dili İngilizce olan programlara öğrenci kabulünde adayların Üniversite tarafından düzenlenen veya Senato tarafından kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce dil sınavlarından birinden Enstitü Kararı ve Senato onayı ile belirlenen puanı almış olmaları gerekir. Bir yükseköğretim kurumunun öğrenim dili %100 İngilizce olan programlarından veya resmi dili İngilizce olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, İngilizce yeterlik koşulundan muaf tutulur.

(10) Başvurular, ilan edilen süreler içinde, gerekli belgeler ile birlikte Enstitüye yapılır. Programlara öğrenci kabulü, belirlenen başvuru ve kabul koşullarına uygun olarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Başvuruda sunulması gereken belgeler, öğrencinin Üniversiteye lisansüstü düzeyde kayıt olacağı dönem için akademik takvimde ilan edilen kayıt tarih aralıklarından, öğrencinin kaydı hangisinde gerçekleşecekse o kayıt tarih aralığının başlangıç tarihinde geçerli olur.

(11) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(12) İkinci fıkra kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amacı ve kapsamı

MADDE 27- (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yapma yoluyla bilgilere erişmesini, bilgiyi değerlendirmesini ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başında tez çalışmasına kayıt yaptırmak ve sonraki yarıyıllarda da kaydını yenilemek zorundadır.

(4) Öğrenci yazılacağı derslerin en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşuluyla, danışmanının onayladığı lisans dersleri arasından seçebilir. Bu dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisans derslerinden de seçilebilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 28- (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık süresi hariç, en fazla altı yarıyıldır. Ancak öğrenci ilk iki yarıyılda kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyıl sonunda mezun olabilir. Programlarında öngörülen kredili ve kredisiz dersleri en az 2,75 AGNO ile ve tezini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

(2) Kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez çalışması ve danışman atama

MADDE 29- (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite öğretim üyesi kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar kesinleşir.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, eş tez danışmanı başka bir Üniversiteden de atanabilir. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tez danışmanı/tez konusu değiştirilebilir.

(3) Öğrenci, tez danışmanı ve tez konusunun atanmasını izleyen dönemden itibaren tez çalışması süresince, her dönem tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin tez çalışması ile ilgili ders notu, tez savunmasına girene dek “DE” olarak kayıtlarına işlenir.

(4) Öğrenci, azami öğrenim süresi içinde tezi ile ilgili çalışmalarını tamamlayarak elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına göre yazmak, tezini jüri önünde sözlü savunmak ve başarılı olmak zorundadır.

(5) Öğrenci tamamlamış olduğu tezini yazım kuralları ve imla kurallarına uygunluğunu kontrol ederek danışmanına teslim eder. Danışman, tezin içerik ve yazım kılavuzuna uygunluğunu inceler, uygun bulması halinde ve uygunluğunu gösteren onay yazısı ile birlikte anabilim dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye teslim eder.

(6) Enstitü tarafından tezin yazım kılavuzuna uygunluğu incelenir, intihal raporu alınır. İntihal raporu Müdür tarafından onaylanarak ve tezin yazım kılavuzuna uygunluk durumu belirtilerek danışmana gönderilir. Danışman, intihal raporundaki verileri tezin bütünlüğü ve Senato tarafından alınan karar kapsamında benzerlik oran uygunluğu açısından inceler. İntihalin tespiti halinde yazılı gerekçesi ile birlikte tez, danışman tarafından Enstitüye iade edilir. Konu, Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve Üniversite Etik Kurulunun görüşüne başvurulabilir. Tezin içeriğinde tespit edilen ve yazım kılavuzuna uygun olmayan bölümler danışman tarafından öğrenciye düzelttirilir.

(7) İçerik, yazım kılavuzuna uygunluk ve intihal açısından sorunu olmayan tez, Enstitü tarafından Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kuruluna gönderilir. Etik Kurulunun vereceği rapora göre tezin jüri üyelerine teslim süreci başlar. Raporda, düzeltilmesi gereken hususlar veya etik ihlal olması halinde gerekçeleri ile birlikte tez Enstitü tarafından danışmana iade edilir. Süreç, Senato tarafından belirlenen esaslara göre Enstitü koordinesinde yürütülür.

(8) Tez savunma tarihi ve yeri, danışman önerisi ve anabilim dalı başkanlığı uygunluğu ile Enstitü tarafından belirlenir, jüri üyeleri ve öğrenciye yazılı olarak Enstitü tarafından bildirilir. Bu süreçte, jüri üyelerinin savunma tarih ve yeri konusunda koordinasyon, danışman kontrolünde tez öğrencisi tarafından yapılır. Savunma tarihi, tezin jüri üyelerine muhtemel teslim tarihleri dikkate alınarak en geç bir ay içinde olacak şekilde belirlenir.

(9) Öğrenci, jüri üyelerinin belirlenmesinden sonra, tezin son halini danışmanın nihai onayını alarak jüri üyesi sayısı kadar hazırlayarak Enstitüye teslim eder. Jüri üyelerine tez teslimi Enstitü tarafından tutanak ile yapılır.

(10) Tez jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Tez jürisinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı (eş danışman) jüri üyesi olamaz.

(11) Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap kısmından oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(12) Tez savunması sonunda jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri üyeleri çekimser oy kullanamaz. Bu karar, toplantı tarihini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Enstitü, tutanağa göre tez sınav tarihi ve sonucunu içeren Enstitü Yönetim Kurulu kararını öğrenci işleri birimine iletir.

(13) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunması şarttır. Öğrenci, tez savunmasını yeniden yapacağı dönemde kaydını yenilemek zorundadır. Bu şekilde tez savunmasına ikinci defa giren öğrencinin tezi hakkında kabul veya ret kararı verilir. Enstitü, tutanağa göre tez sınav tarihi ve sonucunu içeren Enstitü Yönetim Kurulu kararını öğrenci işleri birimine iletir. Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek hakkında düzeltme kararı alınan öğrencilere verilecek en fazla üç aylık süre azami süreye dahil edilmez.

(14) Tezi hakkında ret kararı verilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenci için Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki hükümlerden biri uygulanır:

a) Öğrencinin tez konusu değiştirilir. Ayrıca, öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir ve öğrenciden yeni dersler alması istenebilir.

b) Talepte bulunması halinde öğrenci, tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilir.

(15) Tezi reddedilen öğrencinin tez sınav tarihinden itibaren beş gün içinde Enstitüye talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrencinin talebi üzerine, tezsiz yüksek lisans programının eksik kalan gereklerini tamamlamak için öğrenciye bir dönem ek süre verilir.

(16) Tez konusu değiştirilen öğrencilerin, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(17) Tez çalışması, jüri tarafından kabul edilmesi durumunda “Başarılı”, reddedilmesi durumunda “Başarısız” notu ile değerlendirilir.

Mezuniyet koşulları ve diploma

MADDE 30- (1) Mezun olabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

a) Mezuniyet yükümlülükleri kapsamında belirtilen tüm dersleri ve toplam AKTS kredisini başarıyla tamamlamak.

b) Mezuniyet yükümlülüğüne sayılan derslerden en az 2,75 genel not ortalamasına sahip olmak.

c) Tez sınavına girdiği dönemde mezun olacağı programda kayıt yenileme işlemini yapmış olmak.

ç) Tez sınavında başarılı olmak.

d) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan yayın, proje, ödül gibi mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak.

e) Yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve şekil yönünden uygun bulunan en az üç kopyasını ve elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmek.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin talebi halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Birinci fıkrada yer alan şartları yerine getirmeyen öğrenci, şartları sağlayana kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan şartları yerine getiren öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezun olur ve yüksek lisans diploması alır.

 (4) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin şekil yönünden uygun bulunmuş, ciltlenmiş ve sınav jüri komisyonu tarafından imzalanmış nüshalarının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amacı ve kapsamı

MADDE 31- (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Program, toplam 30 kredi ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla, en az on ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci, dönem projesine başlatıldığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda Enstitü tez yazım kurallarına uygun bir proje raporu vermek zorundadır.

(3) Öğrenci, alacağı derslerin en çok üçünü, lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşuluyla, danışmanın onayladığı lisans dersleri arasından seçebilir.

(4) Öğrenci programa kaydolduktan sonra Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile, dönem projesi hariç mezuniyet yükümlülüğünde yer alan zorunlu ve seçmeli derslerden en fazla dört dersi diğer yükseköğretim kurumlarından alabilir. Değişim programları bu kapsamın dışındadır.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 32- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlık süresi hariç en az iki, en fazla üç yarıyıldır. Programlarında öngörülen kredili ve kredisiz dersleri ve dönem projesi dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

Proje çalışması ve danışman ataması

MADDE 33- (1) Anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders ve dönem projesi danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye bildirir. Danışman atanması, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Danışmanlar, nitelikleri Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim üyeleri arasından seçilir.

(3) Dönem projesi dersi alan öğrenci hazırlamakla yükümlü olduğu dönem projesini danışmanına onaylatmak zorundadır. Danışman tarafından onaylanmamış dönem projesi başarısız sayılır ve dönem projesi dersi tekrar alınır.

Mezuniyet koşulları ve diploma

MADDE 34- (1) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

a) Mezuniyet yükümlülükleri kapsamında belirtilen tüm dersleri, dönem projesini ve toplam AKTS kredisini başarıyla tamamlamak.

b) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan yayın, proje, ödül gibi mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak.

c) Mezuniyet yükümlülüğüne sayılan derslerden en az 2,50 genel not ortalamasına sahip olmak.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Dönem projesi raporunun danışman tarafından onaylanmış hali, akademik takvime göre eksik notların tamamlanması için son tarihe kadar anabilim dalı başkanı onayıyla Enstitüye teslim edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari başvuru şartlarını yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amacı ve kapsamı

MADDE 35- (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş, derin ve akılcı bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşulu ile en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için program en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Programda anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders alınabilir. Alınan derslerin kredileri toplamı programın gerektirdiği toplam kredinin üçte birini aşamaz.

 (5) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler doktora programında ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(6) Doktora programları, YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

Başvuru koşulları

MADDE 36- (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen asgari ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurulan programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları, öğrencinin anadili dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puan alması gerekir.

(2) Programa başvuracak olanların kabulünde, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(3) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için adayların; tıp fakültesi lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen temel tıp puanına, tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(6) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının doktora programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(7) Öğrenim dili İngilizce olan programlara öğrenci kabulünde adayların Üniversite tarafından düzenlenen veya Senato tarafından kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce dil sınavlarından birinden Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenen puanı almış olmaları gerekir. Bir yükseköğretim kurumunun öğrenim dili %100 İngilizce olan programlarından veya resmi dili İngilizce olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, İngilizce yeterlik koşulundan muaf olur.

(8) Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda YÖK uygunluk görüşü aranır. Ayrıca Üniversiteye kayıt sırasında YÖK’ten alınan diploma denklik veya mezuniyet tanıma belgesini sunmaları gerekir.

(9) Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte ilan edilen süreler içinde Enstitüye yapılır ve programlara öğrenci kabulü, belirlenen başvuru ve kabul koşullarına uygun olarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 37- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora programı, en az üç yarıyıl teze kayıtlı olmak ve tüm yükümlülükleri yerine getirmek koşuluyla sekiz yarıyıldan daha kısa sürede tamamlanabilir.

(2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Süresi içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez çalışması ve danışmanı atanması

MADDE 38- (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak belirlenebilir.

(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç, doktora programlarında öğretim üyelerinin tez danışmanı olabilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezini yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(4) Üniversitede farklı bir akademik bölüme geçen öğretim üyelerinin başlamış oldukları tez danışmanlıkları Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tez süreci tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(5) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine danışman ve Enstitü anabilim dalı başkanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(6) Öğrenciler ders seçimlerini tez danışmanları ile birlikte yaparlar ve ders kaydı tez danışmanı onayı sonrasında kesinleşir. Tez danışmanı atanana kadar ders seçimlerini Enstitü anabilim dalı başkanı veya program koordinatörü onaylar.

Yeterlik komitesi ve yeterlik sınavı

MADDE 39- (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin dersler ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinlemesine ve kapsamlı bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci bu tarihlerde Enstitüye başvurusunu yapar.

(2) Kredili ve kredisiz derslerini tamamlayan ve AGNO’su en az 3,00 olan öğrenci, yeterlik sınavına girmek için başvurabilir. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile başlayan öğrenci en geç beşinci yarıyılın, doktora programına lisans derecesi ile başlayan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süreler içinde yeterlik sınavına girmeyenler sınavdan başarısız olmuş sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim dalı başkanlıkları tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik jürileri kurabilir. Doktora yeterlik jürisi her öğrenci için Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır.

(4) Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın yeterlik jürisinde yer alabilir. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü eğitim gören öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınav süresi en az 90, en çok 180 dakika, sözlü sınav süresi en az 60, en çok 90 dakikadır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin doktora yeterlik sınavından başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Enstitü bu tutanağa göre sınav tarihi ve sonucunu içeren Enstitü Yönetim Kurulu kararını öğrenci işleri birimine iletir.

(6) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaramayan öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek kaydıyla fazladan dersler almasını isteyebilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 40- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve aynı anabilim dalından ancak başka kurumdan birer üye yer alır. Eş tez danışmanının olması durumunda eş tez danışmanı istemesi halinde komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme

MADDE 41- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde bir rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci en geç üç ay içinde, danışman ve/veya tez konusunu değiştirmek isteyen bir öğrenci ise en geç altı ay içinde tekrar tez önerisini sunar. Süre tez önerisinin reddedildiği tarih itibarıyla başlar.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. İki izleme sınavı arasında en az altı ay sürenin geçmiş olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir raporu Enstitü aracılığı ile sunar. Bu raporda o tarihe kadar yapılan çalışmaların bir özeti ve izleyen yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(5) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan tez izleme komitesine süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(6) Üst üste iki kez tez izleme sınavına katılarak başarısız olan veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayan öğrenci için Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

(7) Tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda, tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve Enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uygun görüldüğü takdirde, öğrenci en geç altı ay içerisinde tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni tez önerisi sınavına ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 42- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tez çalışması süresince elde ettiği sonuçları tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, tez orijinallik sınırları içinde kalmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi aynı anabilim dalından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı konusunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için aralarında en az 6 ay olan en az 3 tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Öğrenci tamamlamış olduğu tezini yazım kuralları ve imla kurallarına uygunluğunu kontrol ederek danışmanına teslim eder. Danışman, tezin içerik ve yazım kılavuzuna uygunluğunu inceler, uygun bulması halinde ve uygunluğunu gösteren onay yazısı ile birlikte anabilim dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye teslim eder.

(5) Enstitü tarafından tezin yazım kılavuzuna uygunluğu incelenir, intihal raporu alınır. İntihal raporu Müdür tarafından onaylanarak ve tezin yazım kılavuzuna uygunluk durumu belirtilerek danışmana gönderilir. Danışman, intihal raporundaki verileri tezin bütünlüğü ve Senato tarafından alınan karar kapsamında benzerlik oran uygunluğu açısından inceler. İntihalin tespiti halinde yazılı gerekçesi ile birlikte tez, danışman tarafından Enstitüye iade edilir. Konu, Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve Üniversite Etik Kurulunun görüşüne başvurulabilir. Tezde, içerikte tespit edilen ve yazım kılavuzuna uygun olmayan bölümler danışman tarafından tez öğrencisine düzelttirilir.

(6) İçerik, yazım kılavuzuna uygunluk ve intihal açısından sorunu olmayan tez, Enstitü tarafından Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kuruluna gönderilir. Etik Kurulunun vereceği rapora göre tezin jüri üyelerine teslim süreci başlar. Raporda, düzeltilmesi gereken hususlar veya etik ihlal olması halinde gerekçeleri ile birlikte tez Enstitü tarafından danışmana iade edilir. Süreç, Senato tarafından belirlenen esaslara göre Enstitü koordinesinde yürütülür.

(7) Tez savunma tarihi ve yeri, danışmanın önerisi ile anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü üzerine Enstitü tarafından belirlenir, jüri üyeleri ve öğrenciye yazılı olarak Enstitü tarafından bildirilir. Bu süreçte, jüri üyelerinin savunma tarih ve yeri konusunda koordinasyon, danışman kontrolünde öğrenci tarafından yapılır. Savunma tarihi, tezin jüri üyelerine muhtemel teslim tarihleri dikkate alınarak en geç bir ay içinde olacak şekilde belirlenir.

(8) Öğrenci, jüri üyelerinin belirlenmesinden sonra, tezin son halini danışmanın nihai onayını alarak jüri üyesi sayısı kadar hazırlayarak Enstitüye teslim eder. Jüri üyelerine tez teslimi Enstitü tarafından tutanak ile yapılır.

(9) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavının süresi en az 90, en fazla 120 dakikadır. Sınav dinleyiciye açık olarak yapılır.

(10) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca savunma tarihini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme kararının verilmesi halinde tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

(11) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen tarihte tez savunma sınavına katılmayan veya savunma sınavında başarısız bulunan öğrenci için Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir danışman atanır.

(12) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrencinin talepte bulunması halinde, eğer lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş ise ve tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmek kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek doktora programı ile ilişiği kesilir.

(13) Düzeltme verilmesi halinde tezin ilk defa Enstitüye teslim edildiği zaman diliminde yapılan işlemler tekrar edilir.

(14) Azami süreler içerisinde tez sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen doktora öğrencilerine verilecek en fazla altı aylık süre azami süreye dahil edilir.

Doktora diploması

MADDE 43- (1) Kredili ve kredisiz derslerini tamamlayan ve AGNO’su en az 3,00 olan öğrenci, yeterlik ve tez sınavında başarılı olmak kaydıyla doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Tezin jüri uygunluğu sonrası Enstitüye tesliminden önce danışman tarafından yazım ve imla kuralları açısından kontrolü yapılarak Enstitüye bir suret olarak teslim edilir. Enstitü tarafından tezin yazım kuralları açısından uygunluğu incelenir ve danışmana tezin çoğaltılabileceği bilgisi iletilir.

(3) Öğrenci, tezinin ciltlenmiş dört kopyasını, tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren dört adet elektronik kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları da tamamlayarak tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim eder ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile doktora diploması almaya hak kazanır. Belirtilen teslimler yapılmadan doktora diploması düzenlenmez.

(4) Doktora diploması üzerinde öğrencinin adı, soyadı, doktora programının onaylanmış adı ve doktora sınav tarihi bulunur.

(5) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programına ilişkin genel esaslar

MADDE 44- (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 45- (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(4) İngilizce dilinde yürütülen sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde, İngilizce dil yeterliği muafiyeti, üçüncü fıkrada belirtilen puandan az olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(5) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak Enstitüdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre

MADDE 46- (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durumdaki öğrenciler için verilecek ilave süre Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu süre içerisinde tezsiz yüksek lisans programının gereklerini tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 47- (1) Anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını Enstitüye önerir, bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 48- (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 49- (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme esasları

MADDE 50- (1) Her derste yarıyıl boyunca ara sınavlar, projeler, laboratuvar veya stüdyo çalışmaları, ödevler gibi çeşitli değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirilir. Ayrıca yarıyıl sonunda bir dönem sonu sınavı yapılabilir. Yarıyıl boyunca gerçekleştirilen değerlendirme etkinliklerinin ve dönem sonu sınavının yarıyıl sonu toplam notu içindeki ağırlıkları, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında ilan edilir. Yarıyıl içi değerlendirme etkinliklerinin, akademik takvime göre yarıyıl derslerinin bittiği tarihten önce değerlendirilerek sonuçlarının öğrencilere duyurulması gerekir.

(2) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Ara sınav ve benzeri çalışmaların yapılacağı tarihler, ilgili dersin öğretim üyesi tarafından belirlenip öğrencilere duyurulur.

(4) Dönem sonu sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Bu sınavlar, akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır ve sınav tarihleri sınav dönemi başlamadan önce öğrencilere duyurulur.

(5) Öğrenciler, tüm sınavlara ve dönem içi çalışmalara katılmakla yükümlüdür ve girmedikleri sınavlardan ve katılmadıkları çalışmalardan başarısız sayılırlar.

(6) Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun olarak sağlık sorunları nedeniyle sağlık raporu olan öğrencilerin, raporlu olduğu süreler içinde ve Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin, bu etkinliklerde bulundukları süreler içinde, giremedikleri ara sınavlar veya katılamadıkları çalışmalar için öğrencilerin talebi üzerine öğretim üyesi tarafından uygun görülen bir tarihte ve kapsamda mazeret hakkı tanınır.

(7) Sınav kağıtları ve ders notuna esas alınan diğer dokümanlar, dersin öğretim üyesi tarafından dönem sonunda Enstitü tarafından belirtilen esaslara uygun olarak tutanakla Enstitüye teslim edilir. Bu tür belgeler notların kesinleşme tarihlerinden itibaren beş yıl süre ile Üniversite arşivinde muhafaza edilir.

(8) Mazeret sınavları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(9) Bütünleme ve tek ders sınavları, Senato tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece akademik takvimde yer alan tarihlerde icra edilir.

Değerlendirme esasları

MADDE 51- (1) Öğrencilere aldıkları her ders için dersi veren öğretim üyesi tarafından aşağıdaki tabloda yer alan harf notlarından biri başarı notu olarak verilir. Kredili derslerde verilen harf notlarının not ortalaması hesaplarında kullanılmak üzere 0,00 ile 4,00 arasında rakamsal katsayı karşılıkları vardır.

Harf Notu                          Katsayı

AA                                    4,00

BA                                    3,50

BB                                     3,00

CB                                     2,50

CC                                     2,00

F                                        00

DZ-Devamsız                    00

DE-Devam Ediyor.           00

BI                                      Kredisiz dersler için başarılı

BZ                                     Kredisiz dersler için başarısız

F                                        Derse devam ettiği halde dersten başarısız olma

(2) Yüksek lisans programlarında bir dersten başarılı sayılmak için en az CB notu alınması gerekmekte olup CC notu şartlı geçerdir. Doktora ve sanatta yeterlik programlarında bir dersten başarılı sayılmak için en az BB notu alınması gerekir. Doktora ve sanatta yeterlik programlarında CB notu şartlı geçerdir.

(3) Öğrencinin, yüksek lisans programı mezuniyet şartı olarak belirlenen asgari AGNO’nun altında AGNO’sunun olması durumunda CC ve altı harf notu aldığı dersleri tekrardan alıp AGNO’sunu yükseltmesi gerekir.

(4) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonu dönem not ortalaması (ANO) ve genel not ortalaması (AGNO) değerleri ile izlenir.

(5) Öğrencinin bir dersten aldığı toplam puan, ilgili dersin AKTS kredisi ile dersten aldığı dönem sonu başarı notunun katsayısının çarpımı ile elde edilir.

(6) ANO, öğrencinin o dönem kayıtlı olduğu derslerden aldığı toplam ağırlıklı puanın, alınan derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle hesaplanır. AGNO, öğrencinin kayıtlı olduğu tüm dersler dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. AGNO hesabında tekrar edilen derslerden alınan en son AKTS kredisi ve başarı notu geçerlidir.

(7) ANO ve AGNO; tam sayıdan sonra iki haneye yuvarlanarak gösterilir.

İtiraz ve düzeltme

MADDE 52- (1) Dönem sonu ders başarı notuna veya bu notu belirleyen tüm sınav ve/veya çalışmaların notlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, ilgili notun ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde Enstitüye bir dilekçe ile başvurarak ilgili sınav kağıtlarının ve/veya çalışmalarının tekrar incelenmesini isteyebilirler.

(2) İtiraz üzerine Müdür, inceleme için dersin öğretim üyesini veya üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyonu görevlendirir. İnceleme, ilgili komisyonun oluşturulmasından itibaren en geç beş iş günü içinde sonuçlandırılır. Notlarda yapılacak değişiklikler Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

(3) Not değişikliği öğrencinin söz konusu ders için aldığı dönem sonu ders başarı notunda değişiklik gerektiriyorsa, dönem sonu başarı notunda yapılacak düzeltme, ilgili öğretim üyesinin bildirimi üzerine Müdürün onayı ile yapılır.

(4) Notlardaki düzeltmelerin, akademik takvimde belirtilen eksik notların teslimi için belirtilen tarihlerde yapılması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak düzeltmeler, en geç söz konusu notun verildiği dönemin dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen onuncu haftanın sonuna kadar olmak koşuluyla Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma

MADDE 53- (1) Öğrenciler, sağlık, askerlik, maddi, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle kayıt dondurmak üzere başvurabilirler.

(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, gerekçeli bir dilekçe ve gerekçelerini destekleyen belgeler ile kayıtlı oldukları anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvururlar. Başvurular, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca değerlendirilerek Enstitüye iletilir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır. Öğrencilere bir defada en çok iki dönem olmak üzere, toplamda en fazla dört dönem için izin verilebilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Kayıt dondurulan süreler, azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabilmesi için Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir. Diğer hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) Tutuklanan veya mahkûm olduğu hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz edilmekte olan öğrencinin talebi üzerine, kendisine Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilir. Tutuklanan veya hürriyeti bağlayan cezası infaz edilen öğrenci kaydının dondurulması için izin başvurusunda bulunmazsa, sınavlara katılma veya diğer öğrencilik yükümlülükleri için infaz kurumu veya ilgili kişi ya da mercilerden izin alamaması, kendisine bu hususlarda Üniversiteye karşı herhangi bir talep hakkı kazandırmaz.

(5) Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin bitiminde dönem kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine devam ederler. Bir dönemden fazla süreyle izin almış öğrencilerden izin süresini tamamlamadan Üniversiteye dönmek isteyenlerin, izinden dönmek istediği dönemin ders kayıtları başlamadan önce yazılı olarak Enstitüye başvurmaları gerekir.

Afet ve salgın durumunda tez çalışması

MADDE 54- (1) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 55- (1) Öğrenciler, istedikleri zaman, Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğüne başvurarak Üniversiteden ayrılma talebinde bulunabilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için başvurdukları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin varsa fazla ödemelerinin iade edilebilmesi için öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

(3) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumunda, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, dönem sonu başarı notu oluşmamış olan dersler için dersten çekilme işlemi yapılır. Dönem sonu ders başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte kayıtlarına geçirilir.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 56- (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca Üniversiteler arası öğrenci değişim programları uygulanabilir.

Disiplin işleri

MADDE 57- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat

MADDE 58- (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularla Enstitü tarafından yapılan ilanlar öğrencinin şahsına tebliğ edilmiş sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen posta ve e-posta adresine yollanmak sureti ile tebliğ edilir.

(2) Öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adres (e-posta adresi dahil), telefon gibi bilgilerinin değişmesi durumunda bu bilgilerin Üniversite otomasyon sisteminde güncellenmesinden kendileri sorumludur. Öğrencilerin mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmadığını iddia etme hakları bulunmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 59- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 60- (1) 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 61- (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 62- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.