29 Mayıs 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31850

YÖNETMELİK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA DEĞER TESPİTİ VE İHALE

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 29/11/2003 tarihli ve 25301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliğinin 2 nci  maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik; 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun:  24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunu,

b) Kurul: Özelleştirme Yüksek Kurulunu,

c) Bakan: Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı,

d) İdare: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,

e) Başkan: Özelleştirme İdaresi Başkanını,

f) Değer Tespiti: Özelleştirilecek kuruluşun, varlık veya hisse değerinin tespitine yönelik değer tespit komisyonu tarafından gerçekleştirilen işlemleri,

g) İhale: Duyuru ile başlayıp ihale şartnamesi çerçevesinde gerçekleştirilen ve Kurulun veya Başkanın onayı ile tamamlanan tüm işlemleri,

h) İhale Şartnamesi: İhale konusu işin genel ve özel şartlarına ilişkin belgeyi,

ı) Komisyon: Özelleştirme uygulamalarına yönelik değer tespiti ve ihale işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak amacıyla oluşturulan komisyonları,

i) Teklif sahibi: İhalelere katılan gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim gruplarını,

ifade eder.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü ve 13 üncü maddelerinde yer alan “Başbakanın” ibareleri “Bakanın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Değer tespit sonuçları, kuruluşun özelleştirme işlemi tamamlanarak devir sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kamuoyuna duyurulur.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “bir” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “önce” ibaresinden sonra gelmek üzere “İdarenin internet sayfasında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “, dilediğine yapmakta” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “İhale Hizmetleri Daire Başkanlığına” ibaresi “İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığına” olarak değiştirilmiş; 13 üncü ve 17 nci maddelerinde yer alan “İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı” ibareleri “İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 16-  4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 353 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, özelleştirme programındaki kuruluşların yetkilendirilmesi halinde; uygulanacak ihale usulü ile değer tespit ve ihale komisyonlarının teşkili, ilgili kuruluşun karar almaya yetkili organının kararı ile belirlenir. Değer tespit ve ihale komisyonları kuruluş ita amiri olan genel müdürü veya genel müdürün verdiği yetkiye istinaden genel müdür yardımcısı başkanlığında beş asil üye ve beş yedek üyeden oluşturulur. Kuruluşun yetkilendirilmesi halinde yazılacak yazıda verilen yetkinin usul ve esasları açık ve net olarak belirtilir. Bu çerçevede oluşturulacak değer tespit ve ihale komisyonlarının görevleri ve çalışması Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 353 üncü maddesine göre verilen yetki çerçevesinde ilgili kuruluş tarafından gerçekleştirilen ihale işlemleri, ihale işlem sonuçları ve bu sonuçlara ilişkin kuruluş yetkili organının kararı ilgisine göre Başkanın veya Kurulun onayına sunulur.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına” ibaresi “Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığına” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.