29 Mayıs 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31850

YÖNETMELİK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT

VE GÖREV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Özelleştirme İdaresi Başkanlığındaki hizmet birimlerinin görev ve yetki alanları ile hizmet birimleri arasındaki iş ilişkilerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı teşkilatının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 354 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Özelleştirme İdaresi Başkanını,

b) Fon: Özelleştirme Fonunu,

c) İdare: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,

ç) Kanun: 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunu,

d) Kurul: Özelleştirme Yüksek Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İdare Teşkilatı

İdare teşkilatı

MADDE 5- (1) İdare teşkilatı aşağıda gösterilmiştir:

a) Başkanlık.

b) Başkan yardımcıları.

c) Hizmet birimleri.

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 6- (1) Başkan, İdarenin üst yöneticisi olup, birinci derecede imza yetkisine sahiptir. İdarenin bütün işlerinin Kanun, cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kanun hükmünde kararname, ilgili yönetmelik hükümleri, Kurul ve Hazine ve Maliye Bakanı kararları ile diğer mevzuat hükümlerine göre yönetimi, İdarenin temsili ve Fonun idaresinden Başkan sorumludur.

(2) Başkan ve başkan yardımcılarına bağlı hizmet birimleri Başkan tarafından belirlenir.

Başkan yardımcıları

MADDE 7- (1) Başkan yardımcıları, mevzuatta belirtilen ve Başkan tarafından verilen görevleri yapmak, talimatları yerine getirmek, teşkilatın çeşitli kademeleri ve ilgili hizmet birimleri arasında uyum ve iş birliğini, çalışmanın organizasyon ve koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür. Başkan yardımcıları Başkan tarafından devredilen yetkileri Başkan adına kullanırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdarenin Hizmet Birimleri

Başkanlık müşavirleri

MADDE 8- (1) Başkanlık müşavirlerinin görevleri şunlardır:

a) Başkan tarafından tevdi edilen konular hakkında inceleme ve araştırma yaparak sözlü veya yazılı görüş bildirmek.

b) Başkanın talimatları doğrultusunda ilgili birimler arasında koordinasyon kurmak.

c) İdare içinde veya dışında yapılan toplantılara iştirak etmek.

ç) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Hukuk Müşavirliği

MADDE 9- (1) Hukuk müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen görevleri yapmak.

b) İdarenin diğer birimlerince sorulan hukuki konular hakkında sözlü veya yazılı görüş bildirmek.

c) İdare menfaatlerini korumak, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

ç) İdarenin diğer birimlerince hazırlanan kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri düzenlemeleri hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek.

d) İdarenin taraf olduğu davalar ve takiplerle ilgili olarak gerekli belgelerin hazırlanması için ilgili birimlerden bilgi, belge, görüş almak ve yargı organlarında İdareyi temsil etmek, dava sonuçları hakkında ilgili birimleri bilgilendirmek.

e) Hukuki mevzuatı takip ederek, yeni mevzuat hakkında İdare birimlerini bilgilendirmek.

f) Başkan tarafından verilen diğer işleri yürütmek.

Proje Değerlendirme ve Hazırlık Daire Başkanlığı

MADDE 10- (1) Proje Değerlendirme ve Hazırlık Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Özelleştirme kapsamına alınacak kuruluşlarla ilgili olarak öncelikleri belirleyerek gerekli ön incelemeyi yapmak, özelleştirme kapsamına alınması uygun ise bunlardan hangilerinin mali ve hukuki yönden özelleştirmeye hazırlık işlemine tabi olacağı veya doğrudan özelleştirme programına alınabileceğine ilişkin çalışma ve araştırmaları yapmak ve bu konularda rapor hazırlamak.

b) Kurulca İdarenin görevlendirilmesi halinde, özelleştirme kapsamına alınan ve hazırlık çalışmalarına tabi tutulan kuruluşlardan hangilerinin anonim şirket haline dönüştürüleceğine, hangilerinin anonim şirket haline dönüştürülmesinin gerekli olmadığına dair araştırmalar yapmak ve bu konularda gerekli raporları düzenlemek.

c) Özelleştirme kapsamına alınan ve hazırlık çalışmalarına tabi tutulan kuruluşlardan küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiyesi ya da kapsamdan/programdan çıkarılarak eski statülerine iade edilmeleri hususunda gerekli değerlendirmeler ile mali ve hukuki yönden hazırlık işlemlerine tabi tutulması gerekenleri ilgili proje grup başkanlığının da görüşü alınarak tespit etmek, üzerinde gerekli çalışmaları yapmak, İdare tarafından Kurula sunulacak zaman çizelgesi ve uygulama planını içeren raporlar ve karar taslaklarını hazırlamak, çalışma sonuçlarını ve ilgili bilgi ve belgeleri proje grup başkanlığına intikal ettirmek.

ç) İdareye intikal ettirilen, özelleştirmeyi destekleyici ve geliştirici projeleri incelemek ve projeler hakkında görüşleri oluşturmak.

d) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların, hazırlık işlemleri tamamlanıncaya kadar bu kuruluşların bağlı bulundukları Bakanlık veya kurumlar ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

e) Başkan veya bağlı olduğu başkan yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

MADDE 11- (1) İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Özelleştirme uygulamaları ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin ihalelerde görev alacak komisyon listelerini hazırlamak ve onaya sunma işlemlerini yürütmek.

b) Özelleştirme uygulamaları ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin ihale işlemlerinde görevli komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmek.

c) 29/11/2003 tarihli ve 25301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği ile 28/5/2004 tarihli ve 25475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ç) Danışmanlık hizmetleri ihalelerinde ihale şartlarının ihale öncesinde, özelleştirme uygulamaları ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin ihale sonuçlarının ise ihale sonrasında kamuoyuna duyurulması için Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına gerekli bilgi ve belgeleri intikal ettirmek.

d) Özelleştirme uygulamaları ile danışmanlık hizmetlerinin ihale işlemlerine ilişkin her türlü evrakı hazırlamak ve muhafaza etmek.

e) Danışmanlık ihaleleri sonucu lehine ihale sonuçlanan teklif sahibi ile yapılacak sözleşmeleri gerektiğinde ilgili birimlerin yardımı ile hazırlamak ve ilgili birimin teklifi üzerine hizmetin devamı sırasında hizmet gerekleri de dikkate alınarak, sözleşme süresinin uzatımı gibi ve benzeri diğer hususlarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

f) Danışmanlar tarafından yürütülen hizmetleri ilgili proje grup başkanlığı ile koordinasyon içerisinde izlemek.

g) Daire başkanlığı tarafından kendi görev alanında ödeme gerektiren işlemlerde, gerekli incelemelerin yapılarak, ödemenin yapılmasına esas olmak üzere ilgili daire başkanlığına zamanında gerekli belgelerle birlikte bildirimde bulunmak.

ğ) Başkan veya bağlı olduğu başkan yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı

MADDE 12- (1) Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Fonun yönetimi ile ilgili işlemlerin takibini yapmak, Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan Fonun kullanım alanlarına ilişkin olarak her türlü işlemi yürütmek, bu konuda İdarenin diğer birimleri ile koordinasyon sağlamak.

b) Kurulun onayına sunulmak üzere Fonun bütçesini, gelir-gider programını ilgili daire başkanlıkları ve proje grup başkanlıkları ile koordineli olarak hazırlamak.

c) Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince, Kurul tarafından ihracına karar verilen ve Fonun finansman ihtiyacına göre miktarı, uygulanacak faiz oranları ve şartları belirlenerek bildirilen her türlü menkul kıymetin adedi, değeri ve diğer hususların tespitine ilişkin gerekli çalışmaları yapmak ve her türlü işlemi yürütmek, bu konularda ilgili diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak.

ç) Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince, diğer kıymetli evrak çek, poliçe, bono hariç Kurul tarafından verilecek kararların gerekleri ile menkul kıymetlerin borsada ve borsa dışında, yurt dışı sermaye piyasalarında alım satımı, yurt içi ve yurt dışında halka arzı ile menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarına satışını, ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmek.

d) Özelleştirilecek kuruluşlarla ilgili yurt içi ve yurt dışında halka arz ile borsada, borsa dışında ve yurt dışı sermaye piyasalarında satış gibi işlemlerin yürütülmesi konularında; ilgili daire başkanlıkları veya proje grup başkanlıklarınca yürütülen menkul kıymet ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve menkul kıymetler borsaları ile yurt dışı işlemler için gerekli kayıt ve izinlerin alınmasını ve satışta aracılık hizmetlerini yerine getirecek banka/bankalar veya aracı kurum/kurumların belirlenmesini müteakip, banka/bankalar veya aracı kurum/kurumlarla gerekli ilişkileri kurmak ve yürütmek suretiyle halka arz ve satış işlemlerini gerçekleştirmek, takip etmek ve sonuçlandırmak.

e) Menkul kıymetlerin borsada, borsa dışında, yurt dışı sermaye piyasalarında alım satımı, yurt içi ve yurt dışında halka arzı ile ilgili olarak yapılacak teknik işlemleri yürütmek ve halka arza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde yapılacak satışları kamuoyuna duyurmak üzere gerekli bilgileri Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına iletmek.

f) İdarenin pay sahibi olduğu kuruluşlardaki hisse senetleri ile ilgili, kar payı ve yeni pay alma kupon kesimi, teslim ve tesellüm gibi işlemleri sürekli ve düzenli olarak yürütmek ve takip etmek, çıkarılacak menkul kıymetlerin basımı ve bunların İdare veznesi dışında saklanması halinde bankalarda muhafazasının sağlanmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

g) Yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasalarının takibi ve analiz işlemlerinin yürütülmesini, sermaye piyasasına ilişkin bilgi ve belgeler hakkında rapor hazırlanmasını, sermaye piyasaları ile ilgili kamu kuruluşları tarafından istenecek bilgi ve belgelerin takibini ve ilgili birimlere intikalini sağlamak.

ğ) Daire başkanlığı tarafından kendi görev alanında ödeme gerektiren işlemlerde, gerekli incelemeleri yaparak ödeme işlemini gerçekleştirmek.

h) İlgili daire başkanlığı veya proje grup başkanlığının bildirimi üzerine genel kurul toplantısı öncesi bankalarda muhafaza edilen hisse senetlerinin bloke edilmesi işlemlerini yürütmek.

ı) Fon ile ilgili her türlü giriş ve çıkışa ilişkin işlemleri kayıt altına almak.

i) Proje grup başkanlıklarınca intikal ettirilen özelleştirme programındaki kuruluşların yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları ile finansman ihtiyacının karşılanmasına ilişkin talepler konusunda inceleme ve değerlendirme yapmak, görüş oluşturmak.

j) Proje grup başkanlıklarınca gerçekleştirilen sermaye artırım işlemleri ile Fonun gelir giderlerine yönelik istatistiki verileri hazırlamak.

k) Menkul kıymet alım, satım, halka arzlar ve saklama işlerine ilişkin ödemeleri yapmak.

l) Özelleştirme ile ilgili olarak Fon muhasebe işleriyle ilgili birimlerden intikal eden ödeme evrakının, tutarların doğruluğuna ve belgelerin tamlığına ilişkin kontrolü ile gerekli ödemelerin yapılmasını sağlamak.

m) Özelleştirme ile ilgili satış geliri, programdaki kuruluşların bedelli veya bedelsiz sermaye artırımları, temettü geliri, vergi istisnası ve yönetim kurulu üyeliği ücretleri ve diğer gelirlere ait belgeleri ve ilgililer tarafından İdareye yapılması gerekli ödemeleri ilgili birimlerle koordineli olarak takip etmek.

n) Özelleştirme işlemleri ile ilgili İdare adına her türlü kıymetli evrakı düzenlemek, Fon muhasebe veznesinde saklanan/saklanacak menkul kıymetler ile her türlü kıymetli evrakı belge karşılığı alarak muhafaza etmek ve kayıtlarda izlemek.

o) Fonun bütçesi ve muhasebe işlemleri ile ilgili olarak bankalarla gerekli mutabakatların yapılmasını sağlamak ve söz konusu işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının yapılmasını, mahsup fişlerinin düzenlenmesini ve kontrolünü yapmak.

ö) Diğer kuruluşlarla yapılacak yazışmalar ve toplantılarda İdarenin Fon muhasebe ve Fon bütçesi ile ilgili mali işlemlerini etkileyen konularda görüş beyan etmek.

p) Fon muhasebe ve Fon bütçe muhasebe kayıtları ile ilgili olarak bilgi, belge ve kayıtların tam ve düzgün olarak arşivlenmesini sağlamak.

r) İdareye ait yıllık faaliyet raporunda kullanılmak üzere Fon muhasebe ve Fon bütçe ile ilgili bilanço ve gelir-gider tablolarına ilişkin açıklamaları hazırlayarak ilgili birime zamanında göndermek.

s) Fon muhasebe ve Fon bütçe muhasebeye ilişkin yıl sonunda tüm raporların düzenlenmesi için ilgili birimler arasında mutabakat çalışmaları yapılarak, sonucunda mutabık olunduğuna dair veya mutabık olunmamışsa ve düzeltilemiyorsa mutabakatsızlık nedenlerinin belirtileceği tutanakları düzenleyerek yıl sonu işlemlerini kesin sonuçlara bağlamak ve gerekli mali tabloları hazırlamak.

ş) Daire başkanlığına gelmiş ve kayıtlara alınmış bilgi ve belgeler neticesinde aylık mizan ve raporların hazırlanmasını sağlamak.

t) İhaleler nedeniyle teklif sahipleri tarafından, yönetmelik ve şartnamelerde belirtilen diğer teminatlar hariç, bankalar ile yetkili finans kuruluşlarından temin edilerek İdareye verilecek teminat mektuplarını ve ilgili bankaca teyidi yapılmış bloke çekleri, dövizi teslim almak, kaydetmek ve muhafaza etmek, teslim alınan teminat mektuplarını ihale sonunda ihale ile ilişkisi kesilen teklif sahiplerine iade etmek.

u) Özelleştirme uygulamalarında öngörülen yükümlülüklerin gerçekleşmesi nedeniyle Özelleştirme Sonrası Takip İşleri Proje Grup Başkanlığı tarafından teslim edileceği bildirilen her türlü kesin teminatın ve diğer kıymetli evrakın teslim edilmesini sağlamak.

ü) İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca ve Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığınca yapılan ihalelerde alınan geçici ve kesin teminatların paraya çevrilmesinin tespiti ve bildirimi üzerine, teminatların nakde çevrilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

v) Başkan veya bağlı olduğu başkan yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

MADDE 13- (1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.

b) Çeşitli ülkelerde yapılmış ve yapılmakta olan özelleştirme çalışmaları konusunda bilgi toplayıp bunları değerlendirerek bu bilgilerin ışığında araştırma sonuçları hakkında ilgili birimlere önerilerde bulunmak.

c) Yurt içinde ve yurt dışındaki çeşitli kuruluşlarda veya bunların düzenlediği toplantılarda İdarenin katılımının sağlanması için gerekli bilgilendirmeyi yapmak, bu hususlarda İdarenin ilgili birimleri ile koordinasyonu sağlamak.

ç) Kurulun faaliyetleri ile ilgili olarak İdarenin sekretarya hizmetlerini ve Kurul kararlarının İdare dışındaki ilgili makam, kurum ve kuruluşlara dağılımına ilişkin işlemleri yürütmek.

d) Resmî Gazete’de yayımlanması gereken İdare kararlarını yayımlatılmak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına intikal ettirmek.

e) Kurul kararlarını, ilgili Bakanlık ve Başkanlık olurlarının asıllarını/suretlerini muhafaza etmek ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.

f) Cumhurbaşkanlığı veya ilgili bakanlıklarından cevaplandırılmak üzere İdareye gönderilen soru önergeleri ile ilgili işlemleri takip etmek ve gerektiğinde ilgili birimlerle koordinasyon kurmak, gerekli cevapların verilmesini sağlamak.

g) Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile İdarenin genelgelerinin İdarenin ilgili birimlerine veya tüm personele duyurulmasını ve bunların özelleştirme programındaki kuruluşlara intikalini sağlamak.

ğ) Sayıştay Başkanlığının, İdarenin faaliyetlerine ilişkin raporlarındaki bulgulara verilecek cevapları koordine etmek ve rapor haline getirerek ilgili makam ve kuruluşlara sunulmasını temin etmek.

h) Mevzuat hazırlık çalışmalarını yapmak ve koordine etmek.

ı) İdare teşkilat şemasının hazırlanması ve birimlere duyurulması işlemlerini yürütmek.

i) Başkan veya bağlı olduğu başkan yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Personel Daire Başkanlığı

MADDE 14- (1) Personel Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) İdarenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunmak, personel ihtiyaçlarını proje grup başkanlıkları, daire başkanlıkları ve başkan yardımcılıklarıyla koordine ederek saptamak.

b) İdare personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleri ile ilgili işleri yapmak, özlük dosyalarını muhafaza etmek.

c) İdarenin hizmet içi eğitimi ve ihtisas eğitimi planlarını hazırlamak, hizmet öncesi, hizmet içi programlarını düzenlemek ve uygulamak, seminer, sempozyum, panel gibi ihtisas eğitim faaliyetlerini düzenlemek.

ç) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların etkin çalışma ilkesi göz önünde bulundurularak istihdam yapılarını oluşturmak, çalışma şartlarına ilişkin incelemeler yaparak periyodik değerlendirme raporu hazırlamak, ilgili birimlere bilgi vermek ve özelleştirme işlemleri çerçevesinde istihdam konusunda görüş ve önerilerde bulunmak.

d) Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalacak iş yasalarına tabi personelin istihdamı ile ilgili politika ve uygulamaları İdarenin ilgili birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürütmek.

e) Özelleştirme programındaki kuruluşların; verimliliğin artırılması ilkesi gözetilerek, personel alımı ve azaltılmasına, çalışma şartlarına ilişkin talepleri hakkında karar verilmesine yönelik işlemleri, ilgili proje grup başkanlığı ile iş birliği halinde yürütmek.

f) Personel özlük hakları ile personele sağlanacak ayni ve maddi haklarla ilgili olarak haklı nedenlere dayanmayan uygulama farklılıklarının giderilmesi için idari tedbirlerin alınması ve gerektiğinde mevzuatta değişikliğe gidilmesi hususunda görüş oluşturmak.

g) Kanunun 21 inci maddesi hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumu ile yapılacak protokol ile belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde İdarece yapılacak işlemleri yürütmek.

ğ) Özelleştirme programına alınan, özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, küçültülen, kapatılan veya tasfiye edilen kuruluşlarda çalışan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel, sözleşmeli personel ve nakle tabi diğer personel ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanacak personelin Kanunun 22 nci maddesi ve diğer ilgili mevzuat gereğince atamalarının yapılıp diğer kuruluşlara nakli hususunda İdare tarafından yapılması gereken işlemleri ilgili proje grup başkanlığı ile iş birliği içerisinde yapmak, Kanunun 22 nci maddesi gereğince yapılacak ödemelerin Fondan karşılanmasına ilişkin işlemleri Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek.

h) Kanunun 24 üncü maddesi gereğince Fondan yapılacak ödemelere ilişkin işlemleri ilgili daire başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek.

ı) Daire başkanlığı tarafından kendi görev alanında ödeme gerektiren işlemlerde, gerekli incelemelerin yapılarak, ödemenin yapılmasına esas olmak üzere ilgili daire başkanlığına zamanında gerekli belgelerle birlikte bildirimde bulunmak.

i) İdareye devredilen kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri, tasfiye kurulu üyelikleri ve genel müdürlükleri ile ait oldukları kuruluşlardan ayrı olarak özelleştirme programına alınan ve anonim şirkete dönüştürülmelerine gerek görülmeyen müesseselerde, müessese müdürlükleri ve yönetim komitelerine, işletme ve işletme birimlerinde bunların müdürlüklerine yapılacak atama ve bu görevlerden alınmalara ilişkin her türlü işlemi yürütmek, izlemek ve arşivlemek.

j) İlgili daire başkanlıkları veya proje grup başkanlarının bildirimi üzerine, genel kurul tarihlerini yapılacak atamalar yönünden izlemek.

k) Özelleştirme programında bulunan kuruluşların ihtiyaçlarına binaen kurum içinden ve dışından yapacakları personel hareketlerini, istihdam değişikliklerini takip etmek, izlemek, yürütmek ve buna ilişkin işlemleri sonuçlandırmak, personel hareketleri ve istihdam değişiklikleri konularında ilgili proje grup başkanlıklarını bilgilendirmek.

l) Özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışan personelin kurum içinde ve özelleştirme programındaki diğer kuruluşlar ile Kanun gereğince yapılacak işlemlerin aksamamasını teminen özelleştirilmiş kuruluşlarda geçici olarak görevlendirilmelerine ilişkin talepleri inceleyip sonuçlandırmak.

m) Özelleştirme programındaki kuruluşların faaliyetleri ile ilgili olarak İdare tarafından yaptırılacak inceleme, denetleme, araştırma, raporlama işlemlerinin takip ve koordinasyonunu yürütmek.

n) Başkan veya bağlı olduğu başkan yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

MADDE 15- (1) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) İdare personelinin ve ailelerinin kurum tabipliğinden yararlanmaları ile ilgili işlemleri yapmak, İdare lojmanlarının İdare personeline tahsis ve takip işlemlerini yürütmek.

b) İdare için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek.

c) Temizlik, yemekhane/tabldot, ulaştırma, koruma ve güvenlik, yönlendirme, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma hizmetleri ve benzeri diğer teknik ve idari hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

ç) Genel evrak, arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

d) İhtiyaç duyulan her türlü menkul ve gayrimenkulün kiralama ve satın alma işlemlerini yürütmek.

e) İdarenin faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü mal, hizmet ve yapım talepleri için 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuata göre ihale işlem dosyalarını hazırlayarak gerçekleştirilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, sözleşmelerini yapmak ve diğer birimlerden gelen talepleri bütçe olanakları ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirmek.

f) İlgili birim tarafından gerekli izin ve onaylar alınarak hazırlanan teknik şartname ile birlikte ihale dosyasının gönderilmesinden sonra, ihale komisyonu oluşturmak, ilan ve ihale işlemlerini yürütmek, sözleşme imzalandıktan sonra uygulanmak üzere ilgili birime göndermek.

g) İdare birimlerince talep edilen ve ortak kullanılan sarf malzemelerini temin etmek üzere satın alma talep evraklarını kontrol etmek, piyasada fiyat araştırması yaparak piyasa fiyat araştırma tutanağı düzenlemek ve satın alma işlemini sonuçlandırmak.

ğ) Satın alma ile ilgili evrakların ödeme işlemlerinin yapılması için ilgili birime havale edilmesini sağlamak.

h) İdarenin sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak.

ı) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre demirbaş ve tüketim malzemelerinin kayıt ve takip işlemlerini yapmak, İdare ambarlarının yıl sonu sayım ve devirlerini gerçekleştirmek, çıkan envanteri ilgili birimlere bildirmek.

i) Ekonomik ömrü tükenen malzemeleri ayırmak ve hurdaya ayrılmış malzemelerin satışı/devri/hibesi ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

j) İdare bilişim altyapısının güncel teknolojik gelişmelere uygun olarak tasarlanmasını ve uyumunu sağlamak, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.

k) İdarenin bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, İdare internet sayfası, elektronik imza ve elektronik belge, elektronik arşiv ve dokümantasyon merkezi uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak.

l) İdarenin mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini temin etmek ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.

m) Başkan veya bağlı olduğu başkan yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

MADDE 16- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) İdarenin basınla ilişkilerini planlamak ve yürütmek, bu amaçla yapılacak basın açıklamaları ile ilgili işlemleri yürütmek, faaliyetlere yönelik soruları ilgili birimlerin yardımıyla cevaplamak, basın toplantıları düzenlemek, gerçeğe uymayan yayınlara karşı gerekli düzeltme ve tekziplerin yapılması için ilgili ve yetkili makamlara teklifte bulunmak ve kitle iletişim araçlarıyla ilişki kurmak ve sürdürmek.

b) İdarenin halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak ve yürütmek, bu amaçla, özelleştirme programı ve uygulamalarına ilişkin talep edilen bilgileri sağlamak, ilgili birimlerin koordinasyonuyla, İdarenin faaliyetlerine ilişkin süreli ya da süresiz yayınları çıkarmak, özelleştirme ile ilgili seminer, sempozyum, panel, yarışma ve benzeri faaliyetleri organize etmek, bu gibi organizasyonlarda İdarenin temsil edilmesini sağlamak, İdare faaliyetlerine ilişkin olarak kamuoyuna bilgi vermeye yetkili makamdan talep edilen her türlü bilgiyi derlemek, ilgili kuruluşlara intikalini sağlamak, kurum içi organizasyonlarla kurum kimliğinin gelişmesi ve pekişmesine katkıda bulunmak.

c) İdarenin reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin olarak; gerek duyulan hallerde kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin düzenlenen kampanyalar konusunda ilgili daire başkanlıkları ile proje grup başkanlıklarına yardım etmek; genel halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyalarının düzenlenmesi halinde gerekli işlemleri yürütmek.

ç) Basında yer alan ve İdarenin faaliyetleri ile ilgili haberleri izlemek ve arşivlemek, bunların Başkan, başkan yardımcıları ve Hukuk Müşavirliğine dağıtımını sağlamak.

d) İdare faaliyetlerine ilişkin verileri derlemek, değerlendirmek ve kamuoyuna sunmak.

e) İlgili birimlerden gelecek bilgiler dahilinde Cumhurbaşkanlığına ve ilgili diğer makamlara sunulacak brifing ve raporları hazırlamak.

f) Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilen kuruluşların nihai devir işlemlerinin onaylanmasına ilişkin İdare kararlarının yayımlanmasını sağlamak.

g) Kanunda, öngörülen kamuoyuna duyurma işlemlerini yürütmek.

ğ) Türkiye’de özelleştirme programının uluslararası düzeyde tanıtılması, gerekli teknolojinin transferi, yurt dışında yapılan özelleştirme uygulamalarının takibi ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi ile söz konusu uygulamalardan Türkiye’de gerçekleştirilebilecek olanlar hakkında Başkana sunulmak üzere rapor hazırlamak.

h) Daire başkanlığı tarafından kendi görev alanında ödeme gerektiren işlemlerde, gerekli incelemelerin yapılarak, ödemenin yapılmasına esas olmak üzere ilgili daire başkanlığına zamanında gerekli belgelerle birlikte bildirimde bulunmak.

ı) 19/4/2004 tarihli ve 2004/7189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Bilgi Edinme Birimine verilen görevler çerçevesinde, vatandaşlardan ve kurumlardan gelen sözlü ve yazılı başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlerden gelecek bilgileri başvuru sahiplerine iletmek.

i) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gelen sözlü ve yazılı başvuruları değerlendirmek ve ilgili birimlerden gelecek bilgileri başvuru sahiplerine iletmek.

j) 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca İdare tarafından yapılması gereken iş ve işlemleri İdare adına gerçekleştirmek.

k) Başkan veya bağlı olduğu başkan yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Proje Grup Başkanlıkları

Proje Grup Başkanlığı (Özelleştirme Sonrası Takip İşleri)

MADDE 17- (1) Grup (Özelleştirme Sonrası Takip İşleri) Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurul kararları çerçevesinde yapılacak sözleşmelerde öngörülen tarafların yatırım taahhütleri, istihdam durumu, gecikmeli halka arz ve benzeri hak ve yükümlülüklerinin, süresinde ve sözleşmelerde belirlenen şekil ve nitelikte yerine getirilip getirilmediğini izlemek.

b) (a) bendinde belirlenen hususlarla ilgili inceleme ve tespit raporları düzenlemek/düzenlettirmek.

c) Yapılan inceleme ve tespitler sonucu sözleşme şartlarına aykırılığın varlığı halinde gerekli yasal işlemleri başlatmak üzere Başkanlık Oluru alarak Hukuk Müşavirliğine intikalini sağlamak.

ç) Sözleşmeye uygunluğun gerçekleşmesi halinde, sözleşme gereğince alınan kesin teminatların alıcıya teslimi hususunda ilgili birimlere bildirimde bulunmak.

d) İzleme ve faaliyet sonuçlarını dönemsel olarak Başkana ve ilgili başkan yardımcılıklarına iletmek.

e) Özelleştirme sonrası dönemde özelleştirme konusu proje uygulaması hakkında ortaya çıkacak her türlü yazışma, müzakere, değerlendirme ve benzeri diğer hususlara ilişkin olarak İdarece ilgili makam, kişi, kuruluş ve kurumlar nezdinde yapılacak işlemleri gerektiğinde İdarenin diğer birimleri ile koordinasyon içinde yürütmek.

f) Özelleştirilen kuruluşları karlılık, verimlilik, kapasite kullanımı, istihdam, yatırım gibi kriterler açısından izlemek, özelleştirme öncesi dönemle karşılaştırmalı olarak değerlendirmek, bu değerlendirmeler neticesinde yeni özelleştirme uygulamalarına yönelik önerilerde bulunmak, bu amaçlarla inceleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

g) Satışı yapılan tesis, işletme ve benzeri kuruluş ve varlıkların, satış sözleşmeleri gereği takibe alınan hak ve alacaklarıyla ilgili işlemler hakkında gerekli birimlere bilgi ve belgeleri aktarmak.

ğ) Başkan veya bağlı olduğu başkan yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Proje Grup Başkanlığı (Gayrimenkul İşlemleri)

MADDE 18- (1) Grup (Gayrimenkul İşlemleri) Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Özelleştirme programındaki kuruluşlara ait taşınmazlara ve sorunlarına ilişkin tespitlerde bulunarak, İdarenin ilgili birimlerine görüş bildirmek.

b) Özelleştirme programındaki kuruluşlardan anonim şirket statüsünde olanların sermayelerindeki kamu payı % 50’nin altına düşünceye, diğerlerinde özelleştirme uygulamaları sonucu devir tarihine kadar, özelleştirme kapsam ve programında olan taşınmazların; gerekli olması halinde her tür ve ölçekte imar planı ve plan raporlarını yapmak/yaptırmak, imar planları hakkında ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak ve planlara yönelik Kurul kararlarını hazırlamak.

c) İmar planlarına yönelik mühendislik etütlerini ve haritalarını yapmak/yaptırmak, gerekli görülmesi halinde ifraz, tevhid ve imar uygulaması işlemlerini yürütmek.

ç) Taşınmazlara yönelik varsa şerh ve beyanları incelemek, gerekli olması halinde terkinine yönelik işlemleri yürütmek.

d) Gayrimenkul işlemlerine ilişkin danışman seçimi hususunda gerekli bilgi ve belgeleri İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığına iletmek, iş tanımı ve şartname esaslarını bildirmek.

e) Özelleştirme kapsam ve programına alınacak taşınmazlarla ilgili Proje Değerlendirme ve Hazırlık Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmak.

f) Başkan veya bağlı olduğu başkan yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

Diğer Proje Grup Başkanlıkları

MADDE 19- (1) Diğer Proje Grup Başkanlıklarının görevleri şunlardır:

a) Özelleştirme programına alınan kuruluşlarla ilgili olarak mevcut durumları itibarıyla anonim şirket statüsünde olan kuruluşların ana sözleşmelerinin Kanuna uygun hale getirilmeleri ile anonim şirket statüsünde bulunmayanlardan gerekli görülenlerin Kanuna uygun ana sözleşmelerinin hazırlanarak anonim şirkete dönüştürülmelerine, anonim şirket statüsünde olanların aktiflerinin bir kısmının satış yoluyla bir başka şirkete devri veya şirkette mevcut aktiflerinin bir kısmının ayni sermaye şeklinde konularak yeni şirket kurulması suretiyle bölünmelerine veya yeni bir anonim şirket halinde birleşmelerine ilişkin işlemleri yürütmek.

b) Kuruluşların özelleştirme programına alınmalarını müteakip bunlardan anonim şirket statüsünde olan veya anonim şirket haline dönüştürülen kuruluşların sermayelerindeki kamu payı % 50’nin altına düşünceye, diğerlerinde ise özelleştirme uygulamaları sonucu devredildikleri tarihe kadar bunların sermaye miktarının tespitine kuruluş, birleşme veya bölünmelerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasına, mal varlıkları ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin esasların tespit edilmesine, hesapları ve faaliyetleri ile ilgili her türlü düzenlemenin yapılarak bu işleri kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmasına ilişkin işlemleri yapmak ve bu konularda gerektiğinde ilgili birimler ile koordinasyonu temin etmek.

c) Kuruluşların sermayelerine ayni sermaye konulması hallerinde ayni sermayenin değerlendirilmesinin yapılmasına veya yaptırılmasına ilişkin işlemleri ilgili daire başkanlığı ile koordinasyon içinde yapmak.

ç) Özelleştirme programındaki kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında taşınmazların devri, irtifak, intifa, işletme ve kira haklarının devri ve tasfiyesi ile bedelli devri zorunlu olan taşınmaz malların devrine ilişkin işlemlerini koordine ederek uygulanmasını sağlamak.

d) Özelleştirme programındaki kuruluşların yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları ile finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin talepler konusunda Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığına gerektiğinde görüş bildirmek.

e) Kuruluşlar hakkında idari, mali ve hukuki düzenlemeler yapılmasına karar verilmesi halinde buna ilişkin işlemleri ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek.

f) Özelleştirme programındaki kuruluşların hesapları ile faaliyetlerine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak, kaynak kullanımlarına, taşınmaz edinmelerine, kiralamalarına ve bu taşınmazlar üzerinde sair akitler yoluyla tasarruf etmelerine ilişkin talepler üzerinde çalışmalar yapmak ve buna ilişkin işlemleri yürütmek.

g) Kuruluşlar hakkında özelleştirmeye ilişkin güncelleştirilmiş detaylı iş planı ve zaman çizelgesi hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, çıkan aksaklıkları giderici tedbirleri almak, bunları periyodik olarak Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığına iletmek.

ğ) Özelleştirmeye ilişkin olarak değer tespit komisyonlarının oluşturulmasına ilişkin teklifi hazırlamak, değer tespit komisyonlarınca yürütülen çalışmalar ile ilgili istenecek tüm teknik desteği sağlamak.

h) İdarenin pay sahibi olduğu şirketlerdeki temettü gelirleri ile bedelli veya bedelsiz yapılan sermaye artırımlarına ilişkin işlemleri gerçekleştirmek, bilgi ve belgeleri tahakkuka esas olmak üzere ilgili daire başkanlıklarına intikal ettirmek.

ı) Değer tespit komisyonu ve İdare ile danışmanlar arasındaki koordinasyonu sağlayarak, özelleştirilecek kuruluşlara ilişkin, değer tespit raporu, tanıtım dokümanı, bilgi kitapçığı, sirküler ve buna benzer dokümanların hazırlanmasını sağlamak.

i) İşlemleri yürütülen kuruluşlarla ilgili danışman seçimi hususunda gerekli bilgi ve belgeleri İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığına iletmek, iş tanımı ve şartname esaslarını bildirmek.

j) Diğer daire başkanlıkları ile proje grup başkanlıklarının görev alanlarına giren konularda, bu birimler ile iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

k) Kurul tarafından belirlenen özelleştirme yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkılması için gerekli bilgi ve belgeleri İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığına iletmek.

l) Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda idari, mali ve hukuki yönden yapılacak düzenlemelerin gerektirdiği harcamaların karşılanmasına ilişkin işlemleri yürütmek ve işlem sonuçlarını gerekli aktarmalar yapılmak üzere Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığına bildirmek.

m) Özelleştirme programındaki kuruluşların gayrimenkullerine ilişkin Kanunda yazılı her türlü bilgi ve belgeleri gerekli işlemleri yürütmek üzere Gayrimenkul İşlemleri Proje Grup Başkanlığına intikal ettirmek.

n) İşlemlerini yürüttükleri kuruluşların genel kurullarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, kuruluşlarla ilgili olarak genel kurul tutanaklarının, kar dağıtımına ilişkin kararlar ile sermaye değişimlerinin, şirketler tarafından intikal ettirilen yönetim kurulu kararlarının, bütçe ve yıllık yatırım programları ile finansman tablolarının sürekli ve düzenli bir şekilde ilgili birimlere intikalini sağlamak.

o) İşlemlerini yürüttükleri kuruluşların genel kurul toplantılarına İdare adına iştirak etmek, kuruluşlarla ilgili olarak genel kurul toplantı tutanakları, kar dağıtımına ilişkin kararlar sermaye değişimleri, şirketler tarafından intikal ettirilen yönetim ve denetim kurulu kararları, bütçe ve yıllık yatırım programları ile finansman tablolarının, sürekli ve düzenli bir şekilde ilgili birimlere intikalini sağlamak.

ö) Özelleştirme uygulamalarına ilişkin hazırlanan ihale şartnameleri ve sözleşmelerle ilgili olarak, Özelleştirme Sonrası Takip İşleri Proje Grup Başkanlığı ile Hukuk Müşavirliğinin yanı sıra, ihale yöntemine/usulüne ve özelleştirilecek kuruluşun niteliğine göre Personel Daire Başkanlığından görüş almak, ayrıca Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığından ve Gayrimenkul İşlemleri Proje Grup Başkanlığından güncel bilgi ve verileri talep etmek.

p) Özelleştirme programında bulunan kuruluşlardaki İdarenin ortaklık ilişkisinden doğan her türlü hak ve alacakların tahsili hususunda çıkacak ihtilaflarla ilgili olarak gerekli yasal işlemler başlatılmak üzere Başkanlık Oluru alarak Hukuk Müşavirliğine intikalini sağlamak.

r) İşlemlerini yürüttükleri kuruluşların faaliyetlerine ilişkin, Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan raporları incelemek ve bu raporlara ilişkin işlemleri yürütmek.

s) Proje grup başkanlığı tarafından kendi görev alanında ödeme gerektiren işlemlerde, gerekli incelemelerin yapılarak, ödemenin yapılmasına esas olmak üzere ilgili daire başkanlığına zamanında gerekli belgelerle birlikte bildirimde bulunmak.

ş) Özelleştirme programındaki kuruluşlardan İdareye intikal eden yıllık yatırım programları ile yıllık bütçeleri incelemek, değerlendirmek ve İdare görüşü ile birlikte ilgili kurumlara iletilmesini sağlamak.

t) Kuruluşların yapıları ve sahip oldukları lisans, marka ve benzeri hakların kuruluşun özelleştirilmesinde hukuki bir engel teşkil edip etmediğini ilgili kuruluşlardan görüş almak suretiyle tespit etmek.

u) Yürütmekte olduğu görevlere ilişkin olarak diğer kurumlar tarafından gönderilen özelleştirme kapsam ve programına alma taleplerini, proje görüşü ile birlikte Proje Değerlendirme ve Hazırlık Daire Başkanlığına iletmek.

ü) Başkan veya bağlı olduğu başkan yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki devri

MADDE 20- (1) Başkan, başkan yardımcıları, I. hukuk müşaviri, daire başkanları, proje grup başkanları kendilerine mevzuatla verilmiş olan yetkilerin bir kısmını sınırlarını açıkça ve yazılı olarak belirlemek şartıyla astlarına devredebilirler.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 21- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Başkan yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23- (1) 29/11/2003 tarihli ve 25301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.