29 Mayıs 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31850

YÖNETMELİK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 19/2/2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında ve 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Personel ve Eğitim” ibareleri “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “görevde yükselme ve unvan değişikliği” ibaresi “görevde yükselme veya unvan değişikliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (h) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde, (n) bendinde yer alan “maddenin” ibaresi “maddesinin” şeklinde değiştirilmiştir.

“b) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,”

“h) Hizmet grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,”

“ö) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı “Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar ve hizmet grupları” olarak, birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı fıkranın (e) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmış; üçüncü fıkrasının (a) bendine “programcı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, mühendis, mimar” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme veya unvan değişikliğine tabi kadrolar ve hizmet grupları aşağıda belirtilmiştir.”

“1) Sivil savunma uzmanı, araştırmacı,”

“1) Hizmetli, dağıtıcı, bekçi, kaloriferci,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış,  aynı fıkrada yer alan “iki yıl” ibareleri “altı ay” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendinin  (2) numaralı alt bendine “çözümleyici” ibaresinden sonra gelmek üzere “, mühendis, mimar” ibaresi eklenmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45 ve 68 inci maddelerinde belirtilen atanabilme şartlarını taşıma ve görevde yükselme sınavında başarılı olmanın yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:”

“b) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “Şehir plancısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, mühendis, mimar”  ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) İki yıllık mesleki veya teknik yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,”

“1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne” ibaresi ile aynı maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış olup dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Görevde yükselme yazılı sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Görevde yükselme yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 9/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İdare” ibaresi “Sınav Kurulu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yapılacak” ibaresi “yaptırılacak” olarak, dördüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış; sözlü sınavında ise en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde, beşinci fıkrasında yer alan  “sıhri” ibaresi “kayın” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Sınav Kurulu; İdare Başkanı veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, Personel Daire Başkanlığı temsilcisi veya temsilcilerinden üç üye olmak üzere, başkan dâhil toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, aynı vasıfları haiz beş kişi yedek üye olarak belirlenir.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Görevde yükselme yazılı sınavlarını yapmak veya yaptırmak, unvan değişikliği yazılı sınavlarını yaptırmak, sözlü sınavları yapmak ve sınav sonuçlarının ilan edilmesini sağlamak,”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına” ibaresi “Sınav Kuruluna” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “görevde yükselme ve unvan değişikliği” ibaresi “görevde yükselme veya unvan değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sınavları kazanarak ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar, dava açanların ise sınav belgeleri dava sonuçlanıncaya kadar Personel Daire Başkanlığında saklanır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş; (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (c) bendi yürürlükten kaldırılmış; aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Doktora öğrenimi yapmış olanlar sivil savunma uzmanı veya aynı düzeydeki görevler ya da daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.”

“b) İdarede veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, bu Yönetmelikte aranan öğrenim şartı ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli ehliyet, sertifika ve benzeri belgelere sahip olunması kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.”

“ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, İdare veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte aranan öğrenim şartı ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli ehliyet, sertifika ve benzeri belgelere sahip olunması kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.”

“(2) İdare Hukuk Müşavirliğinde en az üç yıl avukat kadrosunda çalışmış olmak kaydıyla, en az on yıl kamu hizmeti bulunanlar hukuk müşaviri kadrosuna atanabilirler.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapılan unvandan, bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu alt görevlere ya da daha alt görevlere; atanılacak unvan için aranan öğrenim şartı ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli ehliyet, sertifika ve benzeri belgelere sahip olunması kaydıyla, bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı olmaksızın genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.”

MADDE 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.