29 Mayıs 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31850

YÖNETMELİK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 8/11/1997 tarihli ve 23164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.