23 Mayıs 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31844

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇOK BOYUTLU ENFEKSİYONLAR VE LYME

HASTALIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin çevre ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında, Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı konusunda; yapılabilecek ileri düzey çalışmalar için imkan sağlamak, hastalıkların seroprevalansını belirlemek, tanı yöntemlerini geliştirmek, eğitime katkı sağlamak.

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda Ar-Ge çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı konusunda; Üniversitesinin farklı fakültelerinde çalışan öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarının katkısıyla, epidemiyolojik çalışmalar ile Lyme hastalığı başta olmak üzere toplumda farklı enfeksiyon etkenlerinin sıklığını belirlemek, tanı yöntemlerini araştırmak, ilgili hastalıklar ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde çok merkezli çalışmalar planlamak.

b) Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı konusunda; bilimsel çalışmalar yapmak için gereken araştırma laboratuvarlarını kurmak ve araştırmacıların kullanımına sunmak, diğer ulusal veya uluslararası uygulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla iş birliği içinde uygulama, eğitim ve araştırmalar yapmak.

c) Merkezin amacına uygun ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek.

ç) Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı konusunda; sürekli eğitimler planlamak, toplumun sağlık okur yazarlığına katkı sağlamak.

d) Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığının tanı ve tedavisinde kullanılabilecek ilaç, kit, aşı ve cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak ve biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, klinik ve endüstriyel açılardan incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla araştırma-geliştirme faaliyetleri yapmak.

e) Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı konusunda; bilimsel literatürü takip etmek ve bilimsel yayınların paylaşımını ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak.

f) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.

g) İhtiyaç duyulması halinde Merkeze bağlı yeni laboratuvar ve alt birimler kurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar. Müdür görevlendirildiği usul ile görevinden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi Müdüre vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni müdür yardımcısı görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve/veya Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

ç) Çalışma programlarının taslaklarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna önermek ve karara bağlanan programların yürütülmesini sağlamak.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, gelir ve gider bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Merkeze personel görevlendirilmesiyle ilgili teklifini Rektöre sunmak.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Vekalet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekreteryasını, Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçları ile stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

c) Araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde, birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan dördü sağlık bilimleri alanındaki farklı anabilim dallarında (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,  İç Hastalıkları, Nöroloji, Göğüs Hastalıkları, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Parazitoloji ve ilgili diğer dallar) çalışan öğretim elemanlarından olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa olağan olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür; Yönetim Kurulunu, gerekli hallerde olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, uygulanışına yardımcı olmak.

c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programı ve bütçe önerisini karara bağlamak, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Merkezin faaliyet konularında Üniversite birimleri arasında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için Müdüre yardımcı olmak.

d) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarının ve komisyonların oluşturulmasına yardımcı olmak.

e) Merkezin bilimsel, idari plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.

f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esaslarını tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

g) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak.

ğ) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu doğal üyelere ek olarak, Merkezden yararlanan bilimsel, teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve ayrıca sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek kişilerden oluşmak üzere, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Üniversite dışından konuyla ilgili uzman kişiler de oy hakkı olmaksızın Danışma Kurulunda görev alabilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az iki defa toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeretsiz katılmayan üyelerin üyeliği düşer. Danışma Kurulunun kararları Yönetim Kuruluna öneri niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Kendi uzmanlık alanlarındaki deneyim ve bilgileriyle bölgedeki bilimsel, teknolojik ve sanayi kuruluşları ile iş birliği ortamının oluşturulmasında yardımcı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15- (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17- (1) 27/2/2018 tarihli ve 30345 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Lyme Hastalığı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.