22 Mayıs 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31843

YÖNETMELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SİMÜLASYON VE MODELLEME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Tıp ve sağlık bilimleri alanında gerekli olan simülasyon eğitimlerini planlamak ve yürütmek.

b) Tıbbi simülasyon eğitimi ve araştırma programı yürütmek için gerekli araçları ve eğitmenleri sağlamak.

c) Tıp eğitiminin bir parçası olarak tıbbi simülasyonu kullanarak gerekli bilişsel ve teknik becerileri geliştirmek.

ç) Üniversitede görev yapan öğretim üyelerini simülasyon temelli eğitimlere yönlendirmek.

d) Aynı alanlarda çalışmalar yapan yurt içi ve yurt dışı araştırma birimleri arasında bilimsel, teknolojik ve eğitsel alanlarda iş birliğini oluşturmak.

e) Merkez imkânlarını kullanarak yüksek lisans/doktora öğrencilerinin simülasyona dayalı bilimsel-teknolojik çalışmalar yapmasını sağlamak ve bu öğrencileri eğitmek, yönlendirmek, yetiştirmek, yapılan araştırmaları teşvik etmek ve önerilerde bulunmak.

f) Medikal konularda bilimsel seminer, konferans, kongre ve sempozyum gibi eğitsel faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Tıpta uzmanlık alanlarını ilgilendiren konularda uzmanlık öğrencilerine eğitim vermek ve uzmanlık sonrası sürekli mesleki gelişime katkıda bulunmak.

b) Erişkin ve pediatrik hastalara uygulanan temel ve ileri yaşam desteği konularında öğrencilere ve uzmanlık öğrencilerine eğitim vermek, uzmanlık sonrası eğitimleri gerçekleştirmek.

c) Acil triajda hasta yönetimi, beyin ölümü ve donör bakımı gibi kritik durumların simülasyonu ile eğitimler gerçekleştirmek.

ç) Cerrahi branşlarda uzmanlık eğitimi yapan uzmanlık öğrencileri için laparoskopik ve robotik cerrahilerde simülasyon aracılı eğitimler gerçekleştirmek.

d) Sanal gerçeklik simülatörlerini kullanarak teknik becerilerinin geliştirilmesi için eğitimler gerçekleştirmek.

e) Takım çalışması, kriz yönetimi, liderlik, görev yönetimi, geri bildirim, kişisel değerlendirme gibi teknik dışı becerilerin kazandırılmasını hedefleyen eğitimler gerçekleştirmek.

f) Simülasyona dayalı eğitim ve araştırma yoluyla bir öğrenme ortamı sağlayarak hasta güvenliğinden ödün verilmeksizin hataların en aza indirilmesini sağlamak.

g) İlgi alanına giren konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği yapmak.

ğ) Sağlık hizmetlerinde simülasyon temelli eğitim ile öğrencilerin hastalara fizik muayene uygulama, uygun kişilerarası iletişimi kullanma ve doğru klinik akıl yürütme gibi önemli klinik davranışları yönetmelerine yardımcı olan aktif bir öğrenme tekniği oluşturmak.

h) Geri bildirim ve bilgi alma becerileri ile iletişim becerilerine katkıda bulunmak.

ı) Simülasyon alanındaki araştırmalarla literatüre bilimsel katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi ve bağlı alt birimleri yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkezin ve bağlı alt birimlerin yürüteceği kurs, seminer, eğitim, test, analiz ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek.

c) Merkezce yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, hizmet haklarına ait esasları, gelir ve giderlerin dağılış ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek toplantı ve gündemini oluşturmak, alınan kararları uygulamak.

d) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

e) Merkezin idari işlerini yürütmek, gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak.

f) Merkezin çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.

g) Merkeze bağlı yeni alt birimlerin açılmasını teklif etmek, organize etmek ve yönetmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan altı Üniversite öğretim elemanıyla birlikte en fazla dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayım, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin yürüteceği kurs, seminer, eğitim, test, analiz ve benzeri faaliyetlerle ilgili kararlar almak.

f) Merkezce yürütülen faaliyetlerin, hizmetlerin, gelir ve giderlerin dağılış ve kullanılış şekillerinin ilgili mevzuata uygun olarak yapıldığını denetlemek ve tavsiye kararları almak.

g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma raporunu hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil olmak üzere, Müdürün önerisi, Rektörün onayı ile Üniversitede görevli öğretim üyeleri ya da Üniversite dışından Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan kamu veya özel sektör çalışanları arasından görevlendirilen olmak üzere en fazla on bir üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve uygulama birimleri

MADDE 14- (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek ve verimliliğini arttırmak üzere Müdürün ve Yönetim Kurulunun önerisi, Rektörün onayıyla çalışma grupları ve uygulama birimleri oluşturulabilir. Çalışma gruplarının başkan ve üyeleri, Müdürün ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15- (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.